Naar een inclusieve arbeidsmarkt

Steeds meer mensen vinden werk in Nederland. Het aantal mensen met een WW-uitkering en een bijstand daalt, het aantal vacatures neemt toe. De participatie van bepaalde groepen blijft echter achter. Deze bevinden zich vaak in de basis van de arbeidsmarkt. Ze zijn laagopgeleid, langdurig werkloos of er speelt multi-problematiek. Zo stijgt het aantal mensen ouder dan 45 in de bijstand, en blijft ook het aandeel bijstandontvangers met een niet-Westerse migratieachtergrond onverminderd hoog. Voor gemeenten speelt de vraag hoe er meer kansen voor deze basis gecreëerd kunnen worden op de arbeidsmarkt. Hoe kom je tot een arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen?

Syriërs in Nederland, een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland

SCP (2018)

Syriërs in Nederland geeft een beeld van de Syrische statushouders die de afgelopen jaren in Nederland zijn komen wonen. Hierbij is ook aandacht voor het thema arbeidsmarkt en onderwijs. Qua opleidingsniveau bestaat de groep uit een aanzienlijke groep laagopgeleiden en hoogopgeleiden. Zo heeft 50% van de Syriërs een opleiding tot en met lager middelbaar onderwijs afgerond en 20% een opleiding van hoger onderwijs. De groep leert nog de Nederlandse taal, zelf geven ze hun kennis van de taal nog een onvoldoende (gemiddeld 4,6). Een groot deel is nog aan het inburgeren, de meeste Syriërs (78%) heeft de stap naar de arbeidsmarkt dan ook nog niet gemaakt. Dat resulteert erin dat slechts 12% van de groep een betaalde baan heeft, en dat het hier slechts in 29% een voltijdsbaan betreft. Het overgrote deel van de Syriërs (90%) zit dan ook nog in de bijstand. Gelet op deze cijfers lijkt het voor gemeenten voornamelijk van belang dat zij verder investeren in de taalvaardigheid en inburgering van de groep Syriërs. Een aanzienlijk deel van de groep heeft hierna het opleidingsniveau om de stap te maken naar de arbeidsmarkt.


Participatie in de bijstand: wat leert de wetenschap?

Vasco Lub (2017)

Dit onderzoek beoogde via de literatuur werkzame elementen in de maatschappelijke participatie van bijstandscliënten in kaart te brengen, zonder dat betaalde arbeid als einddoel wordt gesteld. De factoren maatwerk, beschermde omgeving en geleid vrijwilligerswerk zijn participatie bevorderend. De factoren massabenadering, controlerende aanpak en gebrek systematiek werken participatie ondermijnend.