Beleidsonderzoek

Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving

SCP en CPB (2018)

Op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaan voor de meeste groepen geen aanwijzingen voor verdringing. Zo blijkt uit Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving, een gezamenlijke publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).De onderzoekers vinden geen aanwijzingen voor verdringing tussen ouderen en jongeren, tussen hoog- en laagopgeleiden en vaak ook niet door migranten. Dit betekent niet dat er helemaal nooit sprake is van verdringing. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen er wel mee te maken hebben. Zijzelf geven ook aan verdringing te ervaren, maar dit niet het meest prangende probleem te vinden.


Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie

APE en de Beleidsonderzoekers (2018)

In dit onderzoek is bestudeert wat de effectiviteit en werking van loonkostensubsidies en loondispensaties is. Hieruit blijkt werkgevers en uitvoerders de financiële compensatie – die loonkostensubsidie of loondispensatie bieden – een belangrijke randvoorwaarde vinden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Loonkostensubsidie wordt door de betrokken gemeenten, uitvoerders en werkgevers meer gewaardeerd dan loondispensatie. Voor lokale beleidsmakers komt naar voren dat werkgevers houden van eenvoud. Zij zouden graag zien dat alle regelingen rondom loonkostensubsidie overal gelijk zijn en dat zij te maken krijgen met één aanspreekpunt.


Hoe werven werkgevers

UWV (2018)

In dit onderzoek is aan 6.700 bedrijfsvestigingen gevraagd hoe zij personeel werven. Veruit de meeste bedrijven plaatsen alleen een vacature op de website (44%). Verder blijkt dat slechts een klein deel van de werkgevers contact zoekt het UWV of gemeente voor plaatsing. Als werkgevers een externe organisatie vragen, dan is dit in de meeste gevallen een wervings- of selectiebureau of een uitzendbureau. Dit is ook afhankelijk van het opleidingsniveau dat gevraagd wordt.


Als werk weinig opbrengt

SCP (2018)

Hoewel betaalde arbeid in het beleid vaak als remedie tegen armoede wordt gezien, blijkt keer op keer dat een aanzienlijk deel van de armen werk heeft. Deze studie verkent de achtergronden van het hardnekkige probleem van de working poor. Er zijn drie paden waarlangs zelfstandigen en mensen in loondienst arm kunnen worden: te weinig gewerkte uren, te lage verdiensten per uur en hoge lasten. Die paden worden theoretisch gestuurd door de maatschappelijke omstandigheden en door de formele en informele spelregels die in de samenleving gelden (wetten en regelingen, onderlinge gedragsverwachtingen). Vanuit dit perspectief brengt het empirische deel van de studie ‘werkende armoede’ op drie niveaus in kaart: nationaal, gemeentelijk en landenvergelijkend. Dit mondt uit in enkele overwegingen bij het landelijke en lokale beleid.


Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet

SCP (2018)

Het kabinet heeft het streven om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, onder meer door invoering van de Participatiewet. Dit streven is vooralsnog niet gerealiseerd voor de doelgroep-Wsw. Daarbij gaat het om mensen met arbeidsbeperkingen die voorheen onder aangepaste omstandigheden zouden werken in de sociale werkvoorziening, maar die nu vallen onder de Participatiewet. Door de invoering van de Participatiewet en daarmee samenhangend de afsluiting van de sociale werkvoorziening daalde de kans op duurzaam werk voor deze groep met een arbeidsbeperking en steeg de uitkeringsafhankelijkheid van degenen die een baan vonden..


MKB-Actieplan

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2018)

Met het MKB-Actieplan wil de overheid het MKB ondersteunen om de vruchten te plukken van de economische voorspoed. Het vinden van genoeg geschikte werknemers is hier een belangrijk onderdeel van. In het actieplan staat beschreven welke initiatieven het Rijk ondersteunt in het thema Menselijk Kapitaal. Zo wordt er met de Bouwagenda gewerkt aan het enthousiasmeren van jongeren in de bouw, en moet het Techniekpact leiden tot onder andere een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs in de techniek.


Iedereen in Overijssel doet mee

Provincie Overijssel (2018)

Het lectoraat Strategisch Human Resource Management van hogeschool Saxion heeft in opdracht van de provincie Overijssel vijf samenwerkingen tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven onderzocht. Zij concluderen dat dit soort initiatieven bijdragen aan continuïteit in de ontwikkeling van (nieuwe) werknemers. De initiatieven zorgen voor onderwijsvernieuwing op regionaal niveau. Als succesfactoren worden genoemd dat de samenwerkende partijen bereidheid tonen, een urgentie delen en dat er één partij als verbinder optreedt. Dat is meteen een risico, de initiatieven zijn afhankelijk van deze partij of persoon. Verdere uitbreiding van de samenwerkingen zou volgens de onderzoekers zeer wenselijk zijn. Om de initiatieven te kunnen vergroten moeten er vooral initiatief zijn bij het bedrijfsleven. De provincie kan, als belangrijke speler op de regionale arbeidsmarkt, echter wel een stimulerende en verbindende rol spelen.


Leren door te vernieuwen: 20 vernieuwende initiatieven uitgelicht

Topsectoren en BPT (2017)

Het project ‘een leven lang ontwikkelen’ van de topsectoren – verbonden aan de human capital agenda 2016-2020 – lichten in deze publicatie twintig pilots uit over vernieuwende scholing. De belangrijkste geleerde lessen uit de pilots lijken het werken aan een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, het introduceren van een flexibeler onderwijssysteem en het beter benutten van ICT-mogelijkheden. Tot slot blijkt uit de pilots dat succes staat of valt met maatwerk voor de doelgroep.


Het voorkomen van NEETs tijdens de Grote Recessie: Het effect van een verplicht activeringsprogramma voor jongeren in de bijstand

CPB (2017)

Jongeren in de bijstand werden onder de WIJ (Wet investeren in jongeren) verplicht om deel te nemen aan werk-leer trajecten. Uit het onderzoek van CPB blijkt dat deze hervorming leidde tot een daling van het aantal jongeren in de bijstand. De hervorming leidde echter niet tot een stijging van het aantal jongeren dat werkt (of onderwijs volgt). Studies naar buitenlandse hervormingen vinden voor vergelijkbare hervormingen doorgaans wel een effect op het aantal jongeren dat werkt. Een mogelijke verklaring voor het verschil is de Grote Recessie, die het voor jongeren moeilijk maakte om een baan te vinden.


UWV Arbeidsmarktanalyse 2017

Uit de UWV Arbeidsmarktanalyse 2017 blijkt dat er onvoldoende (betaalde) banen bijkomen voor iedereen die kan en wil werken. Eisen die aan werknemers worden gesteld, vanwege bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen, stijgen. De werkgelegenheid in functies die een hoog probleemoplossend vermogen vergen neemt toe en er komt meer focus te liggen op ICT-kennis, in combinatie met sociale vaardigheden. Er is sprake van ‘baanpolarisatie’, waarbij vooral banen aan de onderkant van het middensegment dreigen te verdwijnen.