Actualiteit in cijfers

Ruim 220 duizend mensen werken niet vanwege zorgtaken

CBS (augustus 2019)

Het aantal mensen dat niet deelneemt aan de arbeidsmarkt vanwege zorg voor een gezin of huishouden is vanaf 2008 met bijna een derde afgenomen. In 2018 gaven 211 duizend vrouwen en 12 duizend mannen zorgtaken als reden om niet te kunnen of willen werken.


Duiding arbeidsmarktontwikkelingen juli 2019

UWV (juli 2019)

In deze duiding van de arbeidsmarktontwikkelingen wordt onder meer de krapte aan personeel op de arbeidsmarkt besproken. De arbeidsmarkt blijft krap. Bijna een kwart van de ondernemers ervaart een tekort als werknemers als belemmering. De krapte lijkt lijkt wel over haar hoogtepunt heen.


Werkloosheid in juni licht toegenomen

CBS ( juli 2019)

Het aantal werklozen is vanaf maart met gemiddeld 2 duizend per maand gestegen naar 313 duizend in juni. Tegelijkertijd zijn er meer mensen gaan werken. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 12 duizend per maand toegenomen.


Van WW naar bijstand en Meer uitstroom naar werk
vanuit de WW

UWV (juni 2019)

Deze rapportage laat zien dat het percentage personen dat na beëindiging van de WW-uitkering doorstroomde naar de bijstand neemt af en kwam in 2017 uit op 4,6 procent (ruim 19 duizend personen). Dat is veel lager dan in de voorgaande drie jaren, toen dat aandeel op ongeveer 6 procent lag. Het aandeel van personen dat uitstroomt van een WW-uitkering naar werk neemt juist toe naar 69 procent.


Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond

CPB (juni 2019)

Inkomensverschillen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond zijn de afgelopen vijftien jaar nauwelijks afgenomen. Ook over generaties blijven de inkomensverschillen bestaan, bij een gelijk inkomen van hun ouders verdienen kinderen met een migratieachtergrond later minder dan kinderen zonder migratieachtergrond. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau.


60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen

CPB (mei 2019)

60-jarigen in 2011 werkten tot hun pensioenleeftijd twee tot drie keer zo vaak als 60-jarigen uit 2001. Het aandeel 60-jarigen met vroegpensioen is in tien jaar juist gehalveerd. Ook het aandeel met inkomsten uit een arbeidsongeschiktheids- of ziekte-uitkering is lager onder de 60-jarigen uit 2011.


Minder bijstandsontvangers, vooral onder jongeren

CPB (mei 2019)

Eind maart 2019 telde Nederland 430 duizend personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering. In een jaar tijd is het aantal bijstandsontvangers met 25 duizend gedaald.


Minder doorstroom van WW naar bijstand

UWV (mei 2019)

Het percentage personen dat na de WW in de bijstand terechtkwam neemt af en kwam in 2017 uit op 4,6% (ruim 19 duizend personen). Dat is veel lager dan in de voorgaande drie jaren (rond 6%).


De belangrijkste bijstandscijfers in 2018

Divosa (mei 2019)

​In 2018 daalde de bijstand met 5,4%. Van de uitstroom ging 40% naar werk en 5% naar school. Dit blijkt uit de jaarrapportage van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen, waar meer dan 200 gemeenten aan meedoen. De benchmark heeft 9 kerncijfers over de uitvoering van de Participatiewet in beeld gebracht en toegelicht.


60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen

CBS (mei 2019)

60-jarigen in 2011 werkten tot hun pensioenleeftijd twee tot drie keer zo vaak als 60-jarigen uit 2001. Het aandeel 60-jarigen met vroegpensioen is in tien jaar juist gehalveerd. Ook het aandeel met inkomsten uit een arbeidsongeschiktheids- of ziekte-uitkering is lager onder de 60-jarigen uit 2011. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.


Voor het eerst minder werklozen dan voor crisis

CBS (april 2019)

In maart waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 7 duizend per maand tot 307 duizend. Hiermee was het aantal werklozen voor het eerst lager dan op het laagste punt vlak voor het begin van de crisis in 2008.


Factsheet uitvoering participatiewet

ministerie van SZW (april 2019)

Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met december 2018. Het behandelt ontwikkelingen op drie thema’s: personen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder


Arbeidsmarktpositie van mbo schoolverlaters vergeleken

UWV (maart 2019)

Er zijn grote verschillen tussen de arbeidsmarktpositie van gediplomeerden van bol3- en bol4-studierichtingen. In deze studie worden de bol-studierichtingen met de meest- en minst gunstige arbeidsmarktpositie weergeven. Een betere voorlichting over de arbeidskansen van een studierichting kan leiden tot betere arbeidsmarktperspectieven voor deze doelgroep


Zorg – factsheet arbeidsmarkt

UWV (maart 2019)

In dit factsheet van het UWV is te lezen dat het aantal moeilijk vervulbare functies in de zorg blijft groeien in de Zorg. Dit biedt kansen voor lokale overheden om zij-instromers een kans te bieden. Met een relatief korte opleiding kunnen zij momenteel een functie in de zorg krijgen.


Meer flexwerkers krijgen vast contract

UWV (februari 2019)

1 op de 4 werknemers met een tijdelijk contract in 2017, krijgt een vast contract in 2018: een stijging van 7 procentpunt sinds de crisis van 2013. Banken en verzekeraars geven het vaakst een vast contract. Dit blijkt uit onderzoek van UWV naar werknemers van 25 tot 66 jaar.


Aantal bijstandontvangers in 2018 gedaald – CBS

Het aantal bijstandsontvangers is in 2018 met 24 duizend gedaald. Eind 2018 telde Nederland nog 433 duizend bijstandontvangers tot de AOW leeftijd. Voor het eerst sinds 2008 daalde ook het aantal bijstandontvangers met een Niet-westerse achtergrond. Deze daling bedroeg 10 duizend personen. Het aantal personen boven de 45 jaar die bijstand ontvangen daalde het minst, met slechts één procent.


De arbeidsmarkt in 2019 – UWV

Wat zijn de verwachtingen over de arbeidsmarkt voor 2019? Het UWV doet een prognose en geeft cijfers. Zo groeit het aantal banen naar verwachting naar 10,6 miljoen en ontstaan er in 2019 naar schatting 1,2 miljoen vacatures.


CBS, Verschil arbeidsdeelname mannen en vrouwen weer kleiner

Het verschil in nettoarbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen blijft slinken. Gemiddeld over 2018 was deze bij vrouwen 63,2 procent en bij mannen 72,5 procent.


CBS – Arbeidsdeelname hoger dan voor crisis

Ruim vier jaar nadat de arbeidsparticipatie op een dieptepunt was beland, is het percentage werkenden in het derde kwartaal van 2018 voor het eerst weer iets hoger dan op het hoogste punt bij het begin van de crisis. Begin 2009 was de arbeidsdeelname 68,3 procent, in november was deze 68,4 procent.


UWV – Regio in Beeld

In de jaarlijkse update van ‘Regio in Beeld’ is te zien hoe de situatie er op de arbeidsmarkt er per regio uitziet. Over het algemeen is er sprake van een bovengemiddelde krapte op de arbeidsmarkt. Naar schatting is de landelijke banengroei dit jaar 1,9%. De sectoren Zorg, Bouw, ICT en Transport ervaren de grootste krapte.


UWV – Ontwikkeling banenafspraken

De Regionale trendrapportage Banenafspraak van het UWV geeft per kwartaal aan hoeveel banenafspraken er per arbeidsmarktregio zijn gerealiseerd. Tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2018 zijn er landelijk 43.662 banenafspraken gerealiseerd.


CBSCAO-lonen stijgen

Cijfers van het CBS laten zien dat de loonprijzen blijven stijgen. In het derde kwartaal van 2018 stegen ze met 2,2%. Hiermee blijven ze boven de groei van de prijzen, die 2% is.


UWV – Daling WW-uitkeringen zet door

Het UWV heeft een nieuw kennisverslag gepubliceerd met daarin de volumeontwikkelingen van de sociale zekerheidswetten. Hierin staat onder andere dat het aantal WW-uitkeringen hard blijft dalen. Naar verwachting dalen deze in 2018 met 23% tot 250.000. Ook is te zien dat de stijging van de WIA afvlakt.


SCP – Aandeel werkende armen groeit

In 2014 was het aantal werkende armen in Nederland 320.000 personen. Dit zijn mensen die ondanks hun werk minder verdienen dan het niet-veel-maar-toereikend-criterium. Hiermee doet Nederland het slechter dan landen als Denemarken en België maar beter dan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.


CBS – Het percentage werklozen in Nederland al 6 maanden hetzelfde

Al zes maanden lang is het aantal werklozen (volgens de ILO-definitie) 3.9 procent. In augustus 2018 waren er 353.000 werkzoekenden. Dit aantal blijft al drie maanden ongeveer gelijk. Het aantal mensen met een WW-uitkering blijft wel verder dalen. In vergelijking met augustus 2017 is het aantal mensen met een WW-uitkering met ruim 23 procent gedaald.


CBS – Onbenut arbeidspotentieel daalt verder

In het tweede kwartaal van 2018 bestond het onbenutte arbeidspotentieel uit 1.1 miljoen Nederlanders. Ruim 400.000 personen heeft wel een baan maar wil graag meer uren werken. De groep is divers. Zo is ongeveer een kwart van de Nederlanders in het onbenutte arbeidspotentieel hoogopgeleid.


CBS – Aantal bijstandsgerechtigden daalt verder

Voor het derde kwartaal op rij is het aantal mensen met een bijstandsuitkering gedaald. Dit geldt alleen voor de leeftijdsgroepen onder de 45 jaar. Het aantal bijstandsgerechtigden boven de 45 stijgt nog licht. Verder daalt het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond die bijstand ontvangen.


CBS – Instroom Syriërs in bijstand sterk gedaald

Cijfers van het CBS laten zien dat het aantal Syrische statushouders dat instroomt in de bijstand vermindert is in vergelijking met een kwartaal hiervoor. Waar er in het eerste kwartaal van 2018 4.500 instromers waren, waren dit er in het tweede kwartaal 2.000. De uitstroom uit de bijstand van deze groep neemt juist toe. In het eerste kwartaal stroomden 1.000 Syrische statushouders uit de bijstand, in het tweede kwartaal 1.700. De cijfers laten daarnaast zien dat – vergeleken met een jaar eerder – alleen de groep 45+’ers met bijstand steeg.

Lees verder (Binnenlands Bestuur)


Arbeidsmarktprognose 2018-2019: meer banen in bijna alle sectoren

Het UWV heeft haar jaarlijkse arbeidsmarktprognose uitgebracht. Hierin staat dat het aantal banen door blijft groeien in alle sectoren. In twee jaar tijd wordt er verwacht dat er 77.000 banen bijkomen. De werkloosheid daalt tot 320.000 personen en het aantal mensen met een WW-uitkering daalt met 23% in twee jaar. Niet iedereen profiteert hier even hard in mee. Een hogere leeftijd blijkt nog steeds een belemmerende factor om aan het werk te komen. In het rapport worden ook uitspraken gedaan over de mismatch op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van het UWV komt dat de aansluiting tussen vraag en aanbod van arbeid sinds 2000 niet verslechterd is.


CBS – Cijfers arbeidsmarkt 1e kwartaal 2018

Cijfers van het CBS laten zien dat de spanning op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2018 groeit. De werkloosheid daalt verder, ook van langdurig werklozen. Het aandeel 45+’ers dat langdurig werkloos is blijft wel hoog. Verder valt het op dat het aantal vaste banen in vergelijking met een jaar geleden relatief harder zijn gegroeid dan de flex-banen.


CBS – Cijfers over de toename van flexwerk

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is tussen 2003 en 2017 toegenomen met 856 duizend. Hiermee had bijna een kwart van de werkzame beroepsbevolking een flexibel contract in 2017. Vooral onder jongeren (15 tot 25 jaar) nam het aantal flexwerkers toe.


UWV – Meer mensen met arbeidsbeperking aan de slag in 2017

Dertienduizend arbeidsbeperkten vonden afgelopen jaar een baan. Dat is een toename van 500, meldt het UWV in het Jaarverslag over 2017.

Lees verder (Binnenlands Bestuur)


SER – De vele kanten van banen combineren

In Nederland zijn ongeveer 600.000 mensen die banen combineren. Dit aantal groeit over een langere periode gezien langzaam, waarbij het CBS het afgelopen jaar een lichte daling meldt. In een video laat de SER de vele kanten van combinatiebanen zien.


CPB – Korte termijnraming maart 2018

De Nederlandse economie is op stoom. Met groeicijfers van 3,2% (dit jaar) en 2,7% (in 2019) overtreft de Nederlandse economie die van de eurozone met 0,6%-punt per jaar. De werkloosheid daalt nu snel, naar 3,9% dit jaar en 3,5% in 2019. De krachtige werkgelegenheidsgroei absorbeert met gemak de nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt. Bedrijven bieden vaker een vast arbeidscontract en betalen hogere lonen om mensen te kunnen aantrekken of te behouden.


CBS – Techniekonderwijs wordt populairder bij meisjes

Meisjes op havo, vwo en mbo kiezen vaker dan tien jaar geleden voor een technische richting. Op het vmbo en het hoger onderwijs steeg het percentage meisjes dat voor een technische richting koos licht. Technische opleidingen zijn nog steeds het meest populair bij jongens. Dat blijkt uit CBS-cijfers over het schooljaar 2017/’18


CBS – Aantal werkenden stijgt opnieuw

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand toegenomen. Het waren er in februari bijna 8,7 miljoen, meldt het CBS. Toch was de arbeidsdeelname nog lager dan bij het begin van de crisis. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 367 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn.