deel deze pagina via:

Pilot arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond

CBS

Het ministerie van OCW wil graag weten wat de effecten van de recente ontwikkelingen en maatregelen rondom het corona-virus op de actuele arbeidsmarktsituatie van pas afgestudeerden zijn. Hebben zij een baan? Zijn ze werkloos en/of krijgen ze een uitkering? En hoe zit dit voor de verschillende afstudeerrichtingen en opleidingsniveaus?

Lees verderActualiteit in cijfers

De aanwas voor het technisch onderwijs blijft maar dalen

Techniekpact, 2 mei 2022

Binnen het bètatechnisch onderwijs zet de dalende trend die een aantal jaren geleden is ingezet zich verder voort. Steeds minder jongeren kiezen voor een technisch profiel. De havo en het vwo kennen daarbij de grootste terugloop. Dit blijkt uit de jaarlijkse onderwijsupdate van de Monitor Techniekpact .

Lees verder


De arbeidsmarkt in cijfers 2021

CBS, 29 april 2022

Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt. Na de onstuimige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2020, het eerste coronajaar, was 2021 een jaar van herstel. De werkloosheid nam af, het aantal vacatures nam toe en in meerdere opzichten werden records gebroken op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Lees verder


In maart meer werkenden en minder werklozen

CBS, 21 april 2022

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 14 duizend per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in maart 2022 op 327 duizend. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in dezelfde periode met gemiddeld 37 duizend per maand toe tot 9,5 miljoen. De toename van het aantal werkenden was relatief sterk bij jongeren. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind maart 184 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder


Vooral jongeren, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond stroomden afgelopen vijf jaar bijstand in

Divosa, BMC en Stimulansz, 4 april 2022

In de afgelopen vijf jaar stroomden gemiddeld minder mensen in de bijstand. Dit ondanks dat er in 2020 na jaren van daling weer sprake was van een stijging van het aantal mensen in de bijstand. Jongeren, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond waren de afgelopen vijf jaar het sterkst vertegenwoordigd bij de instroom in de bijstand. Mensen ouder dan 45 stroomden relatief minder vaak uit. Dat blijkt uit de publicatie In-, uit- en herinstroom in de bijstand van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen.

Lees verder


Minder bijstandsontvangers in 2021

CBS, 28 februari 2022

Eind december 2021 ontvingen 414 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 14 duizend minder dan een jaar eerder, een daling van ruim 3 procent. In 2020 was er nog een toename van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Lees verder


Werkloosheid in januari afgenomen

CBS, 17 februari 2022

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 9 duizend per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in januari 2022 uit op 354 duizend. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in dezelfde periode met gemiddeld 26 duizend per maand toe tot 9,4 miljoen. De toename van het aantal werkenden was het grootst bij jongeren.

Lees verder


Arbeidsmarkt in vierde kwartaal 2021 nog krapper

CBS, 15 februari 2022

De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2021 verder toegenomen, het resultaat van een aanhoudende groei van het aantal vacatures (met 16 duizend) en een verdere daling van het aantal werklozen (met 29 duizend). Ook het aantal banen bleef groeien; er kwamen er 44 duizend bij in het vierde kwartaal.

Lees verder


Kamerbrief over Nieuwe prognose verwachte personeelstekort zorg en welzijn

Ministerie van VWS, 20 januari 2022

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over nieuwe prognose verwachte personeelstekort in de zorg en welzijn. Het verwachte personeelstekort blijft de komende tien jaar onverminderd groot. Het huidige geraamde tekort voor 2022 van circa 49 duizend is iets lager dan het vorig jaar geraamde tekort van 56 tot 74 duizend personen. Het huidige geraamde tekort in 2030 is met bijna 117 duizend personen vergelijkbaar met de prognose van vorig jaar. De grootste tekorten op zowel de korte als langere termijn zijn in de verpleging en verzorging en in de thuiszorg. Wat betreft beroepsgroepen zijn de verwachte tekorten het grootst bij verzorgenden mbo 3 en verpleegkundigen mbo 4 en hbo.

Lees verder

Zie ook: prognosemodelzw.nl


Werkloosheid hoger volgens nieuwe methode, maar nog steeds historisch laag

CBS, 20 januari 2022

Vanaf vandaag publiceert het CBS cijfers over de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode. Met de nieuwe methode worden zowel werklozen als werkenden beter in beeld gebracht. Dat heeft geleid tot een toename in beide groepen. In de nieuwe systematiek is het werkloosheidspercentage in december 3,8. Volgens de oude methode zou dat 2,8 zijn.

Lees verder

Zie ook: Werkloosheid in december licht toegenomen


Vraag naar technische beroepen voor het halen van klimaatdoelen nu in kaart gebracht

UWV, SBB en de SER, 17 januari 2022

Om de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving te halen zijn er vooral veel technische vakmensen nodig. Voor het eerst is er nu ook in kaart gebracht welke technische vakmensen er precies nodig zijn. Zo zijn er o.a. isolatiemonteurs, zonnepanelenmonteurs, monteurs warmtenetten of energieprestatieadviseurs nodig. Dit blijkt uit de publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving (pdf). Op dit moment is er wel een groot tekort aan de benodigde vakmensen. Er is namelijk ook los van de klimaatdoelen veel vraag naar dit soort technici. Het aantal vacatures voor de relevante technische beroepen is de afgelopen tijd gestegen tot bijna 46.000 in het 3e kwartaal van 2021. De meeste vacatures staan open voor werkvoorbereiders en calculatoren bouw en installatietechniek (4.700), loodgieters en installateurs (4.600), timmerlieden (4.400) en elektriciens en monteurs elektrische bedrijfsinstallaties (4.400).

Lees verder


Zelfstandigen hard geraakt door coronacrisis

Universiteit Leiden, 6 januari 2022

Zelfstandigen zijn tijdens de coronacrisis fors minder uren gaan werken. Het gemiddeld aantal gewerkte uren daalde het sterkst aan het begin van de crisis, met meer dan 5 uur per week. Het aantal uren herstelde zich maar moeizaam in de daaropvolgende kwartalen. Dat blijkt uit onderzoek van economen Ron Diris, Egbert Jongen en Olaf van Vliet van de Universiteit Leiden, gepubliceerd in het tijdschrift Economisch Statistische Berichten.

Lees verder


Werkloosheid verder gedaald

UWV, 16 december 2021

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 17 duizend per maand en kwam daarmee in november uit op 251 duizend. Dat is 2,7 procent van de beroepsbevolking, het laagste maandcijfer sinds de start van de meting in 2003. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg over de afgelopen drie maanden met gemiddeld 33 duizend per maand naar 9,2 miljoen. Daarmee bereikte de nettoarbeidsparticipatie een nieuwe recordhoogte.

Lees verder

Zie ook: Werkloosheid verder gedaald (CBS)


Meer werklozen, maar ook meer werkenden met nieuwe meetmethode

CBS, 3 december 2021

Vanaf 2022 publiceert het CBS cijfers over de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode, die dit jaar al is toegepast naast de bestaande systematiek. Uit de eerste resultaten blijkt dat de nieuwe methode meer werklozen, maar ook meer werkenden in beeld brengt. In de nieuwe systematiek is het werkloosheidspercentage in oktober 4,0 in plaats van 2,9.

Lees verder


Aantal bijstandsontvangers gedaald tot niveau net voor coronacrisis

CBS, 30 november 2021

Eind september 2021 ontvingen 419 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 5,5 duizend minder dan een jaar eerder en ruim 2 duizend minder dan eind maart 2020, net voor het begin van de coronacrisis. Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.

Lees verder


Werkloosheid gedaald tot niveau van voor coronacrisis

CBS, 18 november 2021

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met 4 duizend per maand en kwam in oktober uit op 277 duizend. Dat is 2,9 procent van de beroepsbevolking, hetzelfde werkloosheidspercentage als in februari 2020, voor aanvang van de coronacrisis. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar met gemiddeld 21 duizend per maand naar 9,2 miljoen. Vooral onder jongeren nam de arbeidsparticipatie toe.

Lees verder


Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2020

ROA, november 2021

Voor alle opleidingsniveaus geldt dat minimaal 81% (mbo-bol niveau 1) van de gediplomeerden de eerste baan binnen drie maanden na behalen van het diploma vond. Voor mbo-bbl niveaus 3 en 4 vond 96% zonder werkloosheidsperiode direct een baan.

Lees verder (pdf)


Factsheet Uitval zonder diploma: Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties 2020

ROA, november 2021

Meer dan de helft van de uitval is schoolgerelateerd (56%). Ook gezondheidsproblemen (21%) en een andere oorzaak (11%) worden relatief vaak genoemd. Daarnaast stopt ook een gedeelte om te gaan werken (arbeidsmarkt).

Lees verder (pdf)


Werkgelegenheid in derde kwartaal naar nieuw record

CBS, 16 november 2021

Een verdere groei van het aantal vacatures, samen met een dalende werkloosheid, leidden in het derde kwartaal van 2021 tot een nog grotere spanning op de arbeidsmarkt. Tegenover elke 100 werklozen stonden 126 vacatures. Het aantal banen nam toe met 162 duizend en kwam voor het eerst boven de 11 miljoen.

Lees verder


Flinke stijging van flexwerkers in de bijstand in 2020

Binnenlands Bestuur, 9 nocember 2021

Het aantal mensen dat vanuit een WW-uitkering in de bijstand belandt, lag in coronajaar 2020 ruim anderhalf keer zo hoog als het jaar daarvoor. Die stijging wordt met name veroorzaakt door jonge flexwerkers in de uitzendsector en de horeca.

Lees verder

Zie: publicatie Van WW naar bijstand, 2020 (UWV)


Ruim 10 procent minder minimumloonbanen in 2020

CBS, 1 november 2021

n 2020 waren er 438 duizend werknemersbanen tegen het minimumloon, 52 duizend (ruim 10 procent) minder dan het jaar ervoor. Minimumloonbanen vormen 5,2 procent van alle werknemersbanen. Dit aandeel was sinds 2006 niet zo laag. Vooral in de bedrijfstak vervoer en opslag daalde het aandeel minimumloonbanen.

Lees verder


Aantal werkenden opnieuw toegenomen

CBS, 21 oktober 2021

Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar met gemiddeld 22 duizend per maand naar 9,1 miljoen in september. Onder jongeren nam de arbeidsparticipatie het meest toe. Het totaal aantal werklozen nam in dezelfde periode af met gemiddeld 2 duizend per maand. Hiermee waren in september 292 duizend mensen werkloos. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind september 208 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder


Onbenut arbeidspotentieel bestaat voor een derde uit jongeren

CBS, 20 september 2021

In het tweede kwartaal van 2021 behoorden 1,0 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar tot het onbenut arbeidspotentieel. Dit aantal is de afgelopen jaren flink gedaald, ondanks een tijdelijke stijging tijdens het begin van de coronacrisis in het tweede kwartaal van 2020. Een derde van het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit jongeren (15 tot 25 jaar). Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers uit de Enquête beroepsbevolking (EBB).

Lees verder


Aantal werkenden verder toegenomen

CBS, 16 september 2021

In augustus 2021 was 69,5 procent van de 15- tot 75-jarigen aan het werk, een nieuw record in arbeidsdeelname. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden in de genoemde leeftijdsgroep met gemiddeld 33 duizend per maand naar 9,1 miljoen. Het totaal aantal werklozen nam in dezelfde periode af met gemiddeld 3 duizend per maand. Tussen juli en augustus nam het werkloosheidspercentage wel licht toe, van 3,1 naar 3,2 procent. UWV registreerde eind augustus 213 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder


Aantal personen in de bijstand vrijwel onveranderd

CBS, 31 augustus 2021

Eind juni 2021 waren er 431 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering, ongeveer duizend meer dan een jaar eerder. Dit is de kleinste jaar-op-jaargroei in vijf kwartalen. In elke leeftijdsgroep bedroeg de groei niet meer dan enkele honderden. Onder personen met een Nederlandse achtergrond is het beroep op de bijstand gedaald, onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond is het gestegen. Bijstandsgerelateerde uitkeringen, zoals op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn niet meegeteld

Lees verder


Werkloosheid daalt het sterkst onder jongeren

CBS, 19 augustus 2021

In juli 2021 waren 289 duizend mensen werkloos. Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking. Over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 9 duizend per maand. Vooral de jeugdwerkloosheid liep sterk terug en het aantal werkende jongeren steeg sterk. Het totaal aantal werkenden nam in dezelfde periode toe met 30 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind juli 224 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder


In een jaar 150 duizend werkenden erbij

CBS, 19 augustus 2021

In het tweede kwartaal van 2021 waren er 150 duizend mensen meer aan het werk dan een jaar eerder. Er startten meer mensen met een betaalde baan dan er stopten. In hetzelfde kwartaal van vorig jaar, aan het begin van de coronacrisis, was de situatie precies andersom: toen stopten er meer mensen dan er aan de slag gingen.

Lees verder


Meer vacatures dan werklozen in tweede kwartaal

CBS, 17 augustus 2021

Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures. De toename van de spanning is vooral toe te schrijven aan een recordgroei van het aantal openstaande vacatures (met 82 duizend). Het aantal werklozen nam ook af, en wel met 27 duizend, maar bereikte niet het laagste niveau van voor de crisis. Het aantal banen nam met 133 duizend toe.

Lees verder


60.525 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

UWV, 6 augustus 2021

geplaatst op 06 augustus 2021
Sinds de start van de banenafspraak zijn er 60.525 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 zijn er in het eerste kwartaal van 2021 6.205 minder banen. Dat is een afname van 4,4 procent. Het aantal werkzame personen daalt in het eerste kwartaal van 2021 met 1.668 personen. In de voorgaande jaarovergang nam het aantal banen ook af. Dit komt doordat veel tijdelijke contracten in december aflopen en door de normalisering van het aantal verloonde uren in het vierde kwartaal van 2020. Het baanverlies wordt voor een groot deel veroorzaakt door een verlies van werkzame uren.

Lees verder


Werkloosheid in juni onder 300 duizend

CBS, 22 juli 2021

In juni 2021 waren 297 duizend mensen werkloos. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking. De laatste keer dat er minder dan 300 duizend werklozen waren, was in maart 2020 bij het begin van de coronacrisis. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 10 duizend per maand. Het aantal werkenden nam in dezelfde periode toe met 21 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind juni ruim 238 duizend lopende WW-uitkeringen, minder dan net voor het begin van de coronacrisis.

Lees verder


Arbeidsmarktprognoses 2026

ROA, 8 juli 2021

Hoewel het herstel van de werkgelegenheid na de Covid-19-pandemie dit en volgend jaar spoedig verloopt, zijn de vooruitzichten voor de komende 6 jaar minder gunstig dan vóór de pandemie geraamd werd.

Lees verder


Werknemersbanen namen in 2020 vooral af door achterblijven nieuwe banen

CBS, 8 juli 2021

In december 2020 waren er in totaal 8,5 miljoen werknemersbanen, 264 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal banen liep terug tijdens de lockdowns van maart tot en met mei en van oktober tot en met december. Uit nieuwe cijfers van het CBS over nieuwe, hervatte en beëindigde banen blijkt dat de terugval in banen tijdens de lockdowns vooral werd veroorzaakt doordat er minder nieuwe banen bijkwamen. In april 2020 was er bovendien een piek in het aantal beëindigde banen. Daarna werden in vergelijking met 2019 gemiddeld per maand niet meer, maar minder banen beëindigd.

Lees verder


Meer werkenden met kleine deeltijdbaan

CBS, 17 juni 2021

In het eerste kwartaal van 2021 waren er 83 duizend meer werkenden met een baan van minder dan 12 uur per week dan een jaar eerder. Ook in het derde en vierde kwartaal van 2020 was het aantal werkenden met een kleine deeltijdbaan al toegenomen. In deze groep zijn er meer mensen dan een jaar geleden die graag meer uren willen werken. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Lees verder


Werkloosheid daalt naar 3,3 procent in mei

CBS, 17 juni 2021

In mei 2021 waren 309 duizend mensen werkloos. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 10 duizend per maand. Het aantal werkenden nam gemiddeld over de afgelopen drie maanden af met 4 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei bijna 250 duizend lopende WW-uitkeringen.

Les verder


Herstel van de arbeidsmarkt in de loop van 2021 en 2022

UWV, 8 juni 2021

UWV verwacht dat de arbeidsmarkt zich in de loop van 2021 en 2022 gaat herstellen van de coronacrisis. In 2021 zal het aantal gewerkte uren toenemen met 2%. Het herstel van het aantal banen is naar verwachting in 2022 zichtbaar met een groei van 1,3%. In sommige sectoren vindt in 2021 al een groei van het aantal banen plaats. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2021 – 2022, waarin een grote mate van onzekerheid zit vanwege de coronacrisis.

Lees verder


Vooral toename jongeren in de bijstand

CBS, 31 mei 2021

Eind maart 2021 telde Nederland 433 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 12 duizend meer dan een jaar eerder. Voor het vierde kwartaal op rij zijn er nu meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder. De toename was in het eerste kwartaal van 2021 relatief het sterkst onder jongeren.

Lees verder


Onbenut arbeidspotentieel meest toegenomen in Noord-Holland en Drenthe

CBS, 26 mei 2021

Het werkloosheidspercentage is in 2020 voor het eerst na vijf jaar daling weer toegenomen. Ook het overig onbenut arbeidspotentieel (semiwerklozen en onderbenutte deeltijdwerkers) is gestegen. Zowel de werkloosheid als het totale onbenut arbeidspotentieel nam het meest toe in Noord-Holland en Drenthe. Beiden waren het hoogst in Groningen.

Lees verder


Baankansen variëren voor economisch-administratieve beroepen

UWV, 20 mei 2021

Een op de vijf Nederlanders werkt in een economisch-administratief beroep. De afgelopen jaren steeg het aantal werkenden in deze sector. Toch zijn er wel grote verschillen in baankansen tussen middelbaar en hoger opgeleiden. Zo is er steeds meer vraag naar beroepen op hoger niveau, zoals naar accountants en data analisten. Terwijl op middelbaar niveau het aanbod van werk krimpt door digitalisering en de invloed van de coronacrisis. Dit geldt bijvoorbeeld voor secretaresses en administratief medewerkers. Dit blijkt uit de barometer van UWV over economisch-administratieve beroepen.

Lees verder


Werkloosheid daalt verder naar 3,4 procent in april

CBS, 20 mei 2021

In april 2021 waren 316 duizend mensen werkloos. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 7 duizend per maand. Met een toename van gemiddeld 1 duizend per maand bleef het aantal werkenden vrijwel op hetzelfde niveau (9,0 miljoen). Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind april 266 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder


Spanning op de arbeidsmarkt in eerste kwartaal toegenomen

CBS, 18 mei 2021

In het eerste kwartaal van 2021 waren er 50 duizend werklozen minder dan in het laatste kwartaal vorig jaar. Het aantal werklozen kwam hiermee op 334 duizend. Doordat er tegelijkertijd 26 duizend openstaande vacatures bij kwamen, nam de spanning op de arbeidsmarkt toe. Op elke 100 werklozen waren er in het eerste kwartaal 73 vacatures. In het voorafgaande kwartaal waren dat er nog 57. Het aantal banen nam af met 69 duizend.

Lees verder


UWV: 66.730 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

UWV, 6 mei

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 66.730 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2020 is het realiseren van 67.500 extra banen. Ten opzichte van het derde kwartaal zijn er in het vierde kwartaal 5.468 banen bijgekomen in de banenafspraak. Dit is een stijging van 4 procent. Het aantal werkzame personen is nagenoeg gelijk gebleven aan het voorgaande kwartaal.
Naast de kwartaalrapportage banenafspraak is ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. In deze rapportage is te lezen dat 8.115 personen een geldige indicatie beschut werk hebben op 31 december 2020. Van deze personen hebben er 5.198 op dat moment een baan in een beschutte werkomgeving.
Lees verder


Werkloosheid verder gedaald

CBS, 22 april 2021

In maart 2021 waren 326 duizend mensen werkloos. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 14 duizend per maand. In dezelfde periode kwamen er gemiddeld per maand 8 duizend mensen met betaald werk bij. In maart bestond de werkzame beroepsbevolking uit 9,0 miljoen mensen.

Lees verder


Kleine afname WW in februari

UWV, 18 maart 2021

In februari 2021 waren 340 duizend mensen werkloos, dat is net als in januari 3,6 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 13 duizend per maand. In dezelfde periode kwamen er gemiddeld per maand 16 duizend mensen met betaald werk bij. In februari bestond de werkzame beroepsbevolking uit 9,0 miljoen mensen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind februari 286 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder


Nog altijd personeelstekorten in de zorg

UWV, 18 maart 2021

Het aantal WW-uitkeringen nam in februari licht af met 0,9 procent. Vergeleken met vorig jaar is de WW met 19 procent toegenomen: van 240.000 naar 286.000. De impact van de coronacrisis verschilt per sector. Vanuit de zorgsector is er nog steeds veel vraag naar professionals. Dit blijkt uit de Zorg Barometer van UWV.

Lees verder


Werkloosheidspercentage blijft in februari 3,6

CBS, 18 maart 2021

In februari 2021 waren 340 duizend mensen werkloos, dat is net als in januari 3,6 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 13 duizend per maand. In dezelfde periode kwamen er gemiddeld per maand 16 duizend mensen met betaald werk bij. In februari bestond de werkzame beroepsbevolking uit 9,0 miljoen mensen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Lees verder


Arbeidsparticipatie jongeren in tweede helft 2020 deels hersteld

CBS, 4 maart 2021

De stijging van de arbeidsparticipatie van jongeren, die in 2016 was ingezet, kwam aan het begin van de coronacrisis abrupt tot stilstand. In het tweede kwartaal van 2020 daalde de arbeidsdeelname onder jongeren van 65,9 naar 60,3 procent en was daarmee even hoog als in het eerste kwartaal van 2016. In het derde en vierde kwartaal steeg de arbeidsdeelname weer, naar 62,7 procent. Dat meldt het CBS in de Jeugdmonitor.

Lees verder


De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis

CBS, 2 maart 2021

De beroepsbevolking was vanwege de coronacrisis in 2020 bijzonder dynamisch. Na een zeer grote daling van de werkzame beroepsbevolking in het tweede kwartaal herstelde deze zich deels in het verdere verloop van 2020. Dit artikel gaat in op deze bijzonder grote dynamiek van de beroepsbevolking en op de vraag welke groepen dit vooral betrof. Daarnaast wordt dit alles in samenhang bekeken met de steunmaatregelen NOW en Tozo die de overheid in het leven riep.

Lees verder


Grootste daling werkenden in 2020 bij dienstverlenende beroepen

CBS, 2 maart 2021

Eind 2020 waren er 38 duizend mensen minder met betaald werk dan eind 2019. Deze daling komt uitsluitend voor rekening van flexwerknemers. Het aantal vaste krachten en zelfstandigen is wel gegroeid. Er waren eind 2020 vooral minder mensen werkzaam in dienstverlenende beroepen. De teruggang is vrijwel geheel toe te schrijven aan beroepen die worden uitgeoefend in de horeca. In bedrijfseconomische en administratieve beroepen waren juist meer mensen werkzaam dan een jaar eerder. Dit komt naar voren uit onderzoek van het CBS over de beroepsbevolking tijdens de coronacrisis.

Lees verder


Ruim 3 procent meer bijstandsontvangers in 2020

CBS, 1 maart 2021

Eind december 2020 hadden 429 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit zijn er ruim 14 duizend, oftewel ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds 2016 dat het aantal bijstandsontvangers in een jaar per saldo is toegenomen. Onder jongeren tot 27 jaar was de toename relatief het sterkst.

Lees verder


Kleine toename WW in januari

UWV, 18 februari 2021

In januari waren 337 duizend mensen werkloos, dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 23 duizend per maand. Dat is de sterkste daling sinds de start van de maandcijfers in 2003. Het aantal werkenden groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 19 duizend per maand en kwam in januari uit op 9,0 miljoen. De werkloosheid daalde ook doordat minder jongeren zich aanboden op de arbeidsmarkt. Wel is het aantal werklozen nog 64 duizend hoger dan bij het begin van de coronacrisis.
Lees verder


Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in vierde kwartaal minder turbulent

CBS, 16 februari 2021

In het vierde kwartaal van 2020 daalde zowel het aantal banen en vacatures als de werkloosheid. Na een toename in het derde kwartaal waren er aan het eind van het vierde kwartaal weer minder openstaande vacatures. Het aantal vacatures daalde met 6 duizend naar 210 duizend. Vergeleken met het derde kwartaal waren er 14 duizend banen minder. Met 384 duizend was het aantal werklozen 35 duizend lager dan in het voorafgaande kwartaal.

Lees verder


In 2021 terugval banen tot niveau 2018

UWV, 28 januari 2021

In 2021 komt het aantal banen in Nederland uit op bijna 10,6 miljoen, dat is een daling van 189 duizend banen in twee jaar tijd. In de meeste sectoren neemt het aantal banen dit jaar af. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose van UWV, die is gebaseerd op de novemberraming van het Centraal Planbureau.

Lees verder


Terugval arbeidsparticipatie in eerste helft 2020 deels hersteld

CBS, 21 januari 2021

In het tweede kwartaal van 2020, tijdens de eerste lockdown vanwege de coronacrisis, deed zich een kentering voor in de arbeidsparticipatie. In de tweede helft van het jaar herstelde de arbeidsdeelname zich voor een deel. Deze ontwikkeling deed zich ook voor in de grootste landen van de Europese Unie. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en Eurostat.

Lees verder


Werkloosheid in december verder gedaald

CBS, 21 januari 2021

In december waren 368 duizend mensen werkloos, dat is 3,9 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 15 duizend per maand. Het aantal werkenden groeide in deze periode met gemiddeld 24 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind december 286 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder


Eind 2020 stijgt WW met 9 duizend uitkeringen

UWV, 21 januari 2021

Voor het eerst sinds zes maanden stijgt het aantal WW-uitkeringen weer. In december neemt de WW met 9 duizend toe naar 286.000. Dit komt voor een groot deel door een gebruikelijke toename van de WW in de winter. Zo steeg het aantal uitkeringen in de bouw en landbouw. De coronacrisis versterkte dit effect: ook in de horeca steeg het aantal WW-uitkeringen. De WW nam in 2020 in vergelijking met vorig jaar met 28 procent toe.

Lees verder


(klik op jaartal)

2018

CBS – Arbeidsdeelname hoger dan voor crisis

Ruim vier jaar nadat de arbeidsparticipatie op een dieptepunt was beland, is het percentage werkenden in het derde kwartaal van 2018 voor het eerst weer iets hoger dan op het hoogste punt bij het begin van de crisis. Begin 2009 was de arbeidsdeelname 68,3 procent, in november was deze 68,4 procent.


UWV – Regio in Beeld

In de jaarlijkse update van ‘Regio in Beeld’ is te zien hoe de situatie er op de arbeidsmarkt er per regio uitziet. Over het algemeen is er sprake van een bovengemiddelde krapte op de arbeidsmarkt. Naar schatting is de landelijke banengroei dit jaar 1,9%. De sectoren Zorg, Bouw, ICT en Transport ervaren de grootste krapte.


UWV – Ontwikkeling banenafspraken

De Regionale trendrapportage Banenafspraak van het UWV geeft per kwartaal aan hoeveel banenafspraken er per arbeidsmarktregio zijn gerealiseerd. Tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2018 zijn er landelijk 43.662 banenafspraken gerealiseerd.


CBSCAO-lonen stijgen

Cijfers van het CBS laten zien dat de loonprijzen blijven stijgen. In het derde kwartaal van 2018 stegen ze met 2,2%. Hiermee blijven ze boven de groei van de prijzen, die 2% is.


UWV – Daling WW-uitkeringen zet door

Het UWV heeft een nieuw kennisverslag gepubliceerd met daarin de volumeontwikkelingen van de sociale zekerheidswetten. Hierin staat onder andere dat het aantal WW-uitkeringen hard blijft dalen. Naar verwachting dalen deze in 2018 met 23% tot 250.000. Ook is te zien dat de stijging van de WIA afvlakt.


SCP – Aandeel werkende armen groeit

In 2014 was het aantal werkende armen in Nederland 320.000 personen. Dit zijn mensen die ondanks hun werk minder verdienen dan het niet-veel-maar-toereikend-criterium. Hiermee doet Nederland het slechter dan landen als Denemarken en België maar beter dan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.


CBS – Het percentage werklozen in Nederland al 6 maanden hetzelfde

Al zes maanden lang is het aantal werklozen (volgens de ILO-definitie) 3.9 procent. In augustus 2018 waren er 353.000 werkzoekenden. Dit aantal blijft al drie maanden ongeveer gelijk. Het aantal mensen met een WW-uitkering blijft wel verder dalen. In vergelijking met augustus 2017 is het aantal mensen met een WW-uitkering met ruim 23 procent gedaald.


CBS – Onbenut arbeidspotentieel daalt verder

In het tweede kwartaal van 2018 bestond het onbenutte arbeidspotentieel uit 1.1 miljoen Nederlanders. Ruim 400.000 personen heeft wel een baan maar wil graag meer uren werken. De groep is divers. Zo is ongeveer een kwart van de Nederlanders in het onbenutte arbeidspotentieel hoogopgeleid.


CBS – Aantal bijstandsgerechtigden daalt verder

Voor het derde kwartaal op rij is het aantal mensen met een bijstandsuitkering gedaald. Dit geldt alleen voor de leeftijdsgroepen onder de 45 jaar. Het aantal bijstandsgerechtigden boven de 45 stijgt nog licht. Verder daalt het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond die bijstand ontvangen.


CBS – Instroom Syriërs in bijstand sterk gedaald

Cijfers van het CBS laten zien dat het aantal Syrische statushouders dat instroomt in de bijstand vermindert is in vergelijking met een kwartaal hiervoor. Waar er in het eerste kwartaal van 2018 4.500 instromers waren, waren dit er in het tweede kwartaal 2.000. De uitstroom uit de bijstand van deze groep neemt juist toe. In het eerste kwartaal stroomden 1.000 Syrische statushouders uit de bijstand, in het tweede kwartaal 1.700. De cijfers laten daarnaast zien dat – vergeleken met een jaar eerder – alleen de groep 45+’ers met bijstand steeg.

Lees verder (Binnenlands Bestuur)


Arbeidsmarktprognose 2018-2019: meer banen in bijna alle sectoren

Het UWV heeft haar jaarlijkse arbeidsmarktprognose uitgebracht. Hierin staat dat het aantal banen door blijft groeien in alle sectoren. In twee jaar tijd wordt er verwacht dat er 77.000 banen bijkomen. De werkloosheid daalt tot 320.000 personen en het aantal mensen met een WW-uitkering daalt met 23% in twee jaar. Niet iedereen profiteert hier even hard in mee. Een hogere leeftijd blijkt nog steeds een belemmerende factor om aan het werk te komen. In het rapport worden ook uitspraken gedaan over de mismatch op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van het UWV komt dat de aansluiting tussen vraag en aanbod van arbeid sinds 2000 niet verslechterd is.


CBS – Cijfers arbeidsmarkt 1e kwartaal 2018

Cijfers van het CBS laten zien dat de spanning op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2018 groeit. De werkloosheid daalt verder, ook van langdurig werklozen. Het aandeel 45+’ers dat langdurig werkloos is blijft wel hoog. Verder valt het op dat het aantal vaste banen in vergelijking met een jaar geleden relatief harder zijn gegroeid dan de flex-banen.


CBS – Cijfers over de toename van flexwerk

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is tussen 2003 en 2017 toegenomen met 856 duizend. Hiermee had bijna een kwart van de werkzame beroepsbevolking een flexibel contract in 2017. Vooral onder jongeren (15 tot 25 jaar) nam het aantal flexwerkers toe.


UWV – Meer mensen met arbeidsbeperking aan de slag in 2017

Dertienduizend arbeidsbeperkten vonden afgelopen jaar een baan. Dat is een toename van 500, meldt het UWV in het Jaarverslag over 2017.

Lees verder (Binnenlands Bestuur)


SER – De vele kanten van banen combineren

In Nederland zijn ongeveer 600.000 mensen die banen combineren. Dit aantal groeit over een langere periode gezien langzaam, waarbij het CBS het afgelopen jaar een lichte daling meldt. In een video laat de SER de vele kanten van combinatiebanen zien.


CPB – Korte termijnraming maart 2018

De Nederlandse economie is op stoom. Met groeicijfers van 3,2% (dit jaar) en 2,7% (in 2019) overtreft de Nederlandse economie die van de eurozone met 0,6%-punt per jaar. De werkloosheid daalt nu snel, naar 3,9% dit jaar en 3,5% in 2019. De krachtige werkgelegenheidsgroei absorbeert met gemak de nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt. Bedrijven bieden vaker een vast arbeidscontract en betalen hogere lonen om mensen te kunnen aantrekken of te behouden.


CBS – Techniekonderwijs wordt populairder bij meisjes

Meisjes op havo, vwo en mbo kiezen vaker dan tien jaar geleden voor een technische richting. Op het vmbo en het hoger onderwijs steeg het percentage meisjes dat voor een technische richting koos licht. Technische opleidingen zijn nog steeds het meest populair bij jongens. Dat blijkt uit CBS-cijfers over het schooljaar 2017/’18


CBS – Aantal werkenden stijgt opnieuw

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand toegenomen. Het waren er in februari bijna 8,7 miljoen, meldt het CBS. Toch was de arbeidsdeelname nog lager dan bij het begin van de crisis. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 367 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn.