Kennisdossier: Arbeidsmarkt en Onderwijs

Leerpunten uit (wetenschappelijk) onderzoek

Het gaat beter op de Nederlandse arbeidsmarkt. Nu sinds 2017 het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalt, lijken er voor werkzoekenden betere tijden aan te breken. Er blijven echter voldoende grote uitdagingen voor beleidsmakers. Door robotisering en automatisering dreigt een groot aantal banen te verdwijnen, statushouders weten de weg naar werk nog niet te vinden en de flexibilisering op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat een kwetsbare groep alleen tijdelijk werk kan vinden. Dit kennisdossier dient als ondersteuning van lokale en regionale beleidsmakers bij de uitdagingen van de arbeidsmarkt nu – en die van de toekomst.

Over het thema arbeidsmarkt en onderwijs wordt veel geschreven. Doel van het dossier is om te informeren over de actuele kennis op het thema arbeidsmarkt en onderwijs en het delen van ideeën over de toekomst van de arbeidsmarkt. De belangrijkste onderzoeks- en beleidsrapporten (van bijvoorbeeld CPB, SCP, PBL, CBS, SER) staan voor enkele relevante thema’s gepresenteerd. Hier komen ook thema’s naar voren waar Platform31 kennis over ontwikkelt. De actualiteit in cijfers geven een beeld van het nu. Met rapporten en interviews worden ideeën gegeven over de toekomst van de arbeidsmarkt.

Actueel beleidsonderzoek

Experimenten bijstand: ontheffing sollicitatieplicht zorgt niet voor minder uitstroom naar werk

CPB, 28 mei 2020

Als bijstandsgerechtigden ontheven worden van hun verplichtingen heeft dat geen negatief effect op hun uitstroom uit de bijstand. Er stromen soms wel meer bijstandsgerechtigden naar deeltijdbanen als ze meer begeleid worden en als ze meer mogelijkheden krijgen om bij te verdienen. In veel gemeenten zijn de uitkomsten echter met veel onzekerheid omgeven. Bij toekomstige experimenten is het belangrijk om het aantal verschillende maatregelen te beperken, om meer precieze uitspraken te kunnen doen. Dit blijkt uit de publicatie ‘Evaluatie experimenten Participatiewet’ van het Centraal Planbureau (CPB) die zojuist is verschenen. Tegelijk met deze publicatie verschijnt ook de update van het hoofdstuk ‘Actief arbeidsmarktbeleid’ uit Kansrijk arbeidsmarktbeleid.

Lees verder


Zicht op de samenleving in coronatijd

SCP, 18 mei 2020

Het SCP heeft vanuit bestaand onderzoek beschreven welke maatschappelijke gevolgen zij ziet en verwacht naar aanleiding van maatregelen en de routekaart die de overheid heeft afgekondigd. In dit beleidssignalement trekken we een aantal overkoepelende conclusies over maatschappelijke kwesties die de komende tijd hoog op de agenda moeten staan.

Lees verder
-

Signaleren en doorverwijzen van uitkeringsgerechtigden bij schulden

UWV, 2020

UWV Kennisverslag (UKV) 2020-2 beschrijft een werkwijze die UWV heeft beproefd om uitkeringsgerechtigden met (dreigende) financiële problemen en schulden beter te kunnen signaleren en doorverwijzen.


Re-integratie van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Verwey-Jonker Instituut, 2020

Deze kennissynthese geeft gemeenten een overzicht van ‘wat werkt’ bij de re-integratie van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast het raadplegen van bestaande literatuur over dit onderwerp, zijn er diverse interventies en aanpakken onderzocht die in gemeenten ingezet worden. Deze kennissynthese geeft een overzicht van belemmeringen en kansen en aanpakken voor vrouwen om te gaan werken of aan het werk te blijven. Daarbij is steeds gekeken naar persoonlijke factoren en vaardigheden, het sociale netwerk van de vrouwen, de arbeidsmarkt en de gemeente.


De overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt

SEO, 2020

Er bestaan een jaar na afstuderen relatief grote verschillen in arbeidsmarktparticipatie tussen Nederlandse jongeren en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Die verschillen lopen voor sommige groepen op tot wel 30 procent en worden maar deels verklaard door sociaaleconomische kenmerken en keuzes. Het onverklaarde deel bedraagt voor veel groepen minimaal de helft. Tijdens de grote recessie verslechterden de arbeidsmarktkansen van alle mbo’ers. De duur tot een substantiële baan verdubbelde tot wel een jaar voor Nederlandse jongeren en steeg tot soms wel 36 maanden voor jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond.

Lees ook: Mbo’er met migratieachtergrond vindt minder snel werk, minister is boos (NOS, 10 februari 2020)


deRotterdamseZorg en de problemen op de arbeidsmarkt

Hoe ga je om met het toenemend tekort aan professionals in de zorg? Om deze prangende vraag te beantwoorden organiseerde de Wetenschappelijke Board van Platform31 samen met deRotterdamseZorg een bijeenkomst. Geert Teisman, voorzitter van de Board en hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bracht de daar genoemde oorzaken, ideeën en oplossingen bijeen in de notitie ‘deRotterdamseZorg en de problemen op de arbeidsmarkt’.

Lees verder