Werk banner

Kennisdossier Arbeidsmarkt en Onderwijs

Leerpunten uit (wetenschappelijk) onderzoek

Het gaat beter op de Nederlandse arbeidsmarkt. Nu sinds 2017 het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalt, lijken er voor werkzoekenden betere tijden aan te breken. Er blijven echter voldoende grote uitdagingen voor beleidsmakers. Door robotisering en automatisering dreigt een groot aantal banen te verdwijnen, statushouders weten de weg naar werk nog niet te vinden en de flexibilisering op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat een kwetsbare groep alleen tijdelijk werk kan vinden. Dit kennisdossier dient als ondersteuning van lokale en regionale beleidsmakers bij de uitdagingen van de arbeidsmarkt nu – en die van de toekomst.

Over het thema arbeidsmarkt en onderwijs wordt veel geschreven. Doel van het dossier is om te informeren over de actuele kennis op het thema arbeidsmarkt en onderwijs en het delen van ideeën over de toekomst van de arbeidsmarkt. De belangrijkste onderzoeks- en beleidsrapporten (van bijvoorbeeld CPB, SCP, PBL, CBS, SER) staan voor enkele relevante thema’s gepresenteerd. Hier komen ook thema’s naar voren waar Platform31 kennis over ontwikkelt. De actualiteit in cijfers geven een beeld van het nu. Met rapporten en interviews worden ideeën gegeven over de toekomst van de arbeidsmarkt.

Actueel beleidsonderzoek

Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving

SCP en CPB (2018)

Op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaan voor de meeste groepen geen aanwijzingen voor verdringing. Zo blijkt uit Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving, een gezamenlijke publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).De onderzoekers vinden geen aanwijzingen voor verdringing tussen ouderen en jongeren, tussen hoog- en laagopgeleiden en vaak ook niet door migranten. Dit betekent niet dat er helemaal nooit sprake is van verdringing. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen er wel mee te maken hebben. Zijzelf geven ook aan verdringing te ervaren, maar dit niet het meest prangende probleem te vinden.


Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie

APE en de Beleidsonderzoekers (2018)

In dit onderzoek is bestudeert wat de effectiviteit en werking van loonkostensubsidies en loondispensaties is. Hieruit blijkt werkgevers en uitvoerders de financiële compensatie – die loonkostensubsidie of loondispensatie bieden – een belangrijke randvoorwaarde vinden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Loonkostensubsidie wordt door de betrokken gemeenten, uitvoerders en werkgevers meer gewaardeerd dan loondispensatie. Voor lokale beleidsmakers komt naar voren dat werkgevers houden van eenvoud. Zij zouden graag zien dat alle regelingen rondom loonkostensubsidie overal gelijk zijn en dat zij te maken krijgen met één aanspreekpunt.


Meer beleidsonderzoek