Contact

Neem voor meer informatie over dit experiment contact op met:

Contact

Download

×

Download bestand

Startnotitie pilot Verlichte regels winkelgebieden

Minder regeldruk voor ondernemers, creatiever ondernemerschap en een verbeterde verblijfskwaliteit van kernwinkelgebieden, dat is het streven van de pilot Verlichte regels winkelgebieden die Platform31 dit voorjaar startte. In twaalf winkelgebieden trachtten publieke en private stakeholders om te innoveren met regels en handhaving om zo een nieuwe balans te vinden tussen ondernemerschap en het borgen van (andere) maatschappelijke belangen. De deelnemende winkelgebieden liggen in de gemeenten Alkmaar, Ede, Goes, Helmond, Leidschendam-Voorburg, Midden-Drenthe (Beilen), Oss, Roosendaal, Rotterdam, Sluis, Zeist en Zwolle. Het Expertteam winkelgebieden werd ingeschakeld om bij te dragen in de begeleiding.

De startnotitie fungeert als een nulmeting en legt vast vanuit welke situatie de twaalf deelnemende winkelgebieden aan de pilot Verlichte regels winkelgebieden beginnen. Het document biedt overkoepelende informatie over de pilot, eerste observaties uit de inschrijvingen en profielen van de deelnemende winkelgebieden, inclusief de ambities waarmee men aan de pilot begint.

Opvallend is dat zelfs in dit vroege stadium al verschillende strategieën waar te nemen zijn waarmee gemeenten de regeldruk voor ondernemers willen verlagen. Sommige gemeenten kiezen daarbij voor meer dan één strategie:

  • Actief dereguleren. Bijv: Proactief een proces in gang zetten om een nieuwe APV vorm te geven met minder/betere regels.
  • Reactief dereguleren. Bijv.: Aanpassen van het terrassenbeleid n.a.v. concrete verzoeken van horeca- of detailhandelsondernemers die vastlopen in het huidige beleid.
  • Experimenteren met minder/andere handhaving. Bijv.: Handhaving uitsluitend nog volgens zgn. ‘piep-systeem’. Of: handhavers en/of vergunningsverleners actief laten meedenken hoe bepaalde activiteiten die op één manier niet mogen, op een andere manier wel te regelen zijn.

De praktische, politieke en juridische gevolgen van deze verschillende gevolgde strategieën zullen tijdens het verloop van de pilot pas goed zichtbaar worden. Het evalueren hiervan maakt deel uit van de pilot.

Tijdens de pilot wordt de startnotitie steeds verder aangevuld met ondernemersinitiatieven die gebruik maken van de ‘verlichte’ regels: mengvormen tussen horeca en detailhandel, initiatieven die volgens het bestemmingsplan of de Algemene Plaatselijke Verordening eigenlijk niet mogen, terrasjes bij winkeletalages et cetera. Aan het einde van de pilot wordt op basis van deze informatie – overkoepelend en per deelnemend winkelgebied – geëvalueerd in hoeverre het ‘verlichten’ van regels is gelukt, wat het effect was op het betreffende winkelgebied en welke zaken na afloop van de pilot permanent anders geregeld zouden moeten worden.

Pilot Verlichte regels winkelgebieden

De pilot Verlichte regels winkelgebieden (voorjaar 2015–najaar 2016) is onderdeel van de nationale Retailagenda. Er doen twaalf (kern)winkelgebieden mee: Alkmaar, Ede, Goes, Helmond, Leidschendam-Voorburg (Oud Voorburg), Midden-Drenthe (Beilen), Oss, Roosendaal, Rotterdam (West-Kruiskade), Sluis, Zeist en Zwolle. De pilot wordt georganiseerd door Platform31, met medewerking van Expertteam winkelgebieden en steun van de stuurgroep Retailagenda.

Meer informatie over de pilot en de Retailagenda vindt u via onderstaande links:


Kennisdossier Vitale Binnensteden

In het kennisdossier Vitale binnensteden vindt u alle opgedane kennis over de trends en ontwikkeling van binnensteden. Of het nu gaat om uitkomsten van de leerkring kantoren- en winkelleegstand, de trends die blijken uit een quickscan van binnenstadsplannen en detailhandelvisies of de ervaringen met een experiment voor toekomstbestendige aanloopstraten. Alle kennis en informatie gekoppeld aan de stedelijke praktijk.

Raadpleeg het dossier via platform31.nl/vitalebinnensteden
cover startnotitie VRW 234wr