regelloze-winkelgebieden1

Contact

Neem voor meer informatie over dit experiment contact op met:


deel deze pagina via:

Aanleiding voor de pilot


Waarom we regels hebben

Regels zijn een groot goed. Een samenleving heeft regels nodig om ongewenste zaken te voorkomen (en te kunnen bestraffen), gewenste ontwikkelingen te stimuleren en een level playing field tussen verschillende groepen personen en organisaties te garanderen. Iedere afzonderlijke regel is ooit vanuit de beste bedoelingen en met democratische legitimatie ingevoerd en kent, op zichzelf, vaak een helder doel.

Hoe een stapeling van goede regels toch tot een slechte
uitkomst kan leiden

Specifiek in winkelgebieden (en in de bredere detailhandels- en horecabranche) begint de historische opeenstapeling van deze goedbedoelde regels echter steeds meer een obstakel voor succesvol ondernemerschap te worden. Daarbij gaat het dus niet om een of enkele specifieke regels, maar om de complete verzameling van wet- en regelgeving die vanuit verschillende overheidslagen op hen worden uitgeoefend. De administratieve lasten voor ondernemers om te voldoen aan al deze regels lopen steeds verder op, de complexiteit vormt een instapdrempel en waardevolle innovaties worden erdoor bemoeilijkt. In deze tijd, waarin winkelgebieden onder druk staan en juist vragen om ondernemerschap en innovatie, is dit een onwenselijke situatie.

Retailagenda

Minister Kamp van Economische Zaken gaf op 8 oktober 2014 het startschot voor de Retailagenda, een initiatief dat wordt gedragen door een grote groep van publieke en private organisaties die bij de ontwikkeling van de retail betrokken zijn. Deze partijen constateren dat de detailhandel hard getroffen is door de economische crisis én te maken heeft met structurele veranderingen, onder meer in het consumentengedrag en technologische mogelijkheden. Het doel van de Retailagenda is om de detailhandelssector en de fysieke gebieden waarin zij opereert klaar te maken voor de toekomst, zodat de detailhandel in 2020 een gezonde, vernieuwende en kansrijke sector is. De Retailagenda wordt op dit moment met een grote groep stakeholders voorbereid en in het voorjaar van 2015 gepresenteerd. Lees meer over de Retailagenda in dit persbericht.

Een van de doelstellingen van de Retailagenda is om bestaande wet- en regelgeving die lokaal, provinciaal, landelijk en Europees van invloed zijn op de detailhandel kritisch tegen het licht te houden en te bezien waar regels slimmer kunnen worden toegepast, verbeterd of geschrapt. Daarbij gaat het om een (zeer) breed spectrum, van planologische regels (bv. bestemmingsplannen en de Ladder voor Duurzame Verstedelijking) en Algemene Plaatselijke Verordeningen, tot aan het huurrecht voor winkelpanden en de Drank- en Horecawet.