Experimentpartners

1. Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, Gemeente Amersfoort

Deze buurtvereniging zet zich in voor energiebesparing bij woningen en gaat in de toekomst een stap verder. Zij werken nu aan de sociale onderneming ‘de Wijkwerkplaats’ waarbij zij knelpunten ervaren met maatschappelijke aanbesteden. Ook ontwikkelen zij een wijkvaluta-systeem, dat fiscale vragen met zich mee brengt. Zij willen bewoners een persoonlijk budget verlenen om zelfbeheer van hun woning en omgeving mogelijk te maken.

2. Noorderpark Trust, Gemeente Amsterdam

De Noorderpark Trust is een culturele huiskamer en exploiteert bestaand en nieuw vastgoed en paviljoens in het park. Ook voeren zij het groenbeheer uit in het park en organiseren veel buurt- en cultuur evenementen. Een paraplu vergunning om efficiënt te kunnen beheren en activiteiten uit te voeren willen zij verder doorontwikkelen. De Noorderpark Trust wil in 2015 een zelfstandig verdienmodel hebben en onafhankelijk zijn van subsidies.

3. Stichting Meevaart Ontwikkelgroep, Gemeente Amsterdam

Dit bewonersinitiatief versterkt de positie van (georganiseerde) bewoners in de relatie tot instellingen en overheid. Dat gebeurt door het beheer van voorzieningen die voor bewoners van belang zijn, het opzetten van leerwerkbedrijven, het ondersteunen van startende ondernemers en bewonersinitiatieven. Knelpunten bij maatschappelijk aanbesteden en fiscale regelgeving ervaren zij regelmatig bij het uitvoeren en voorbereiden van activiteiten.

4. Openbaar testlab Marconia, Gemeente Rotterdam

Marconia is een tijdelijke gebiedsontwikkeling van 30.000 m2 op een voormalig rangeerterrein aan de Marconistraat in de Rotterdamse Merwe-Vierhavens. Marconia is de komende tien jaar een openbare experimenteerruimte voor stedenbouw en maatschappelijke ontwikkeling. En biedt vernieuwers uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en bewoners een openbare testplek en leernetwerk om samen innovaties te ontwikkelen en te testen. De coöperatie doet mee aan het leernetwerk om een parapluvergunning voor het gebied voor elkaar te krijgen.

4. Zorgverslimmingsplatform Leidsche Rijn, Gemeente Utrecht

Het Zorgverslimmingsplatform is een groep van betrokken bewoners, ondernemers, zorginstellingen, ziekenhuis en welzijn in Leidsche Rijn. Doel van dit platform is om snel ideeën vanuit Leidsche Rijn bijeen te brengen en tot uitvoering te laten komen. Dit op het gebied van zorg en welzijn, zoals onder andere het coördineren van mantelzorg, verschaffen van maaltijden, voorkomen van eenzaamheid bij ouderen. Fiscale knelpunten en knelpunten bij maatschappelijk aanbesteden willen zij voor zijn.

6. Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht, Gemeente Emmen

De dorpscoöperatie wil verschillende taken van de gemeente en andere publieke dienstverleners overnemen zoals, groenbeheer en zorg- en welzijnsactiviteiten. Ook gaat de dorpscoöperatie een oud leegstaand vervallen pand slopen om vervolgens nieuwbouw mogelijk te stimuleren. De ambitie groeit en de bewoners streven naar “het runnen van het dorp”. Maatschappelijk aanbesteden, regelluwheid en fiscale knelpunten komen zij allemaal tegen en zijn met elkaar verweven, omdat zij veel verschillende activiteiten uitvoeren.

7. "{color:#333333} Buurtnetwerk Rhoon, Gemeente Albrandswaard

Dit buurtnetwerk heeft zich als doel gesteld om de leefbaarheid en saamhorigheid in het belang van de bewoners te dienen. Zij werken aan groenbeheer met eigen bewoners, maar ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn zij agendasettend naar de gemeente om prioriteiten van de wijk te benoemen. Bij aanbesteden en aansprakelijkheid ervaren zij knelpunten om hun groenbeheer goed uit te voeren.

8. Crabbehoeve , Gemeente Dordrecht

De Crabbehoeve is een multifunctionele tuin van 1000 m2 op een tijdelijk braakliggend gebied voor en door wijkbewoners. Bewoners hebben een stichting opgericht die het beheer en de activiteiten in de tuin organiseert. Het is een multifunctionele ontmoetingsplaats gericht op stimuleren van zelfredzaamheid van bewoners. Met name bij aanbestedingen vinden zij het als kleine partij lastig om mee te doen. Tevens verkennen zij of een regelluwe zone het hun makkelijker zou maken op kleine initiatieven in hun tuin te kunnen inspringen.

9. Ons Buurthuis, Gemeente Breda

Spil van het buurthuis zijn de coöperatieve bewonersbedrijven. Dit zijn kleinschalige bedrijven die de kans krijgen tot bloei te komen onder de paraplu van het buurthuis. Idee is dat de leden uiteindelijk een baan kunnen vinden of zelf een onderneming kunnen starten. De bewonersbedrijven geven ook iets terug aan de wijk op gebied van veiligheid en leefbaarheid. Zij ervaren fiscale knelpunten bij het rond krijgen van hun verdienmodel. Daarnaast verkennen zij of via regelluwheid nieuwe initiatieven makkelijker een plek kunnen krijgen.


10. Coöperatief Eigenwijzer, gemeente Den Haag

CE is een coöperatie gevestigd in het Haagse Molenwijk (Laak). Binnen deze coöperatie worden regelmatig nieuwe bedrijven gestart, bedrijven waarin mensen hun ambities tot bloei kunnen laten komen en talenten verder worden ontwikkeld. Ze geven dit individuele potentieel een kans en helpen zo de ondernemer in spé zelf geld te verdienen. Door samen te werken aan economische ontplooiing werken ze dagelijks aan de ontwikkeling van de wijk.

De gemeente Den Haag heeft Coöperatief Eigenwijzer benoemt tot stedelijke pilot. De gemeente Den Haag werkt samen met dit maatschappelijk initiatief om hen te faciliteren bij uitvoering van activiteiten.

11. Wijkonderneming watTWest, gemeente Tilburg

Wijkonderneming watTWest startte in 2011. De onderneming richtte zich op twee Tilburgse aandachtsbuurten: de Kruidenbuurt en de Kleurenbuurt. WatTWest combineert een sociale en een fysieke doelstelling. Allereerst bepaalde watTwest in samenspraak met wijkbewoners de onderhoudsprioriteiten voor de wijk (groenonderhoud, schoonmaakwerk, reparaties aan (openbare) gebouwen etc.). Daarnaast is een succesvol project gericht op inbraakpreventie en veiligheid opgezet. In 2015 is de rechtsvorm van watTwest omgezet van een stichting naar een wijkcoöperatie onder leiding van de buurtbewoners. De gemeente heeft de oprichting van de wijkcoöperatie financieel ondersteund, zodat een aantal succesvolle activiteiten van watTwest zijn voortgezet. In 2016 is de oorspronkelijke stichting watTwest opgeheven.