deel deze pagina via:

Zie ook

Storm in winkelland

blog Hans-Hugo Smit

Problematiseren is symptomatisch voor het bredere debat over de winkelmarkt. Wél over leegstand, maar niet over verkleuren van aanloopstraten.

Lees verder


Platform31 en winkelleegstand

De leegstand van winkels in Nederlandse steden neemt toe. Door diverse factoren veranderen de vraag en het winkel- en koopgedrag van consumenten. De verwachting is dat de gemiddelde winkelleegstand de komende jaren oploopt tot 9-10 procent.

Platform31 maakt werk van aanpak winkelleegstand.

platform31.nl/winkelleegstand


Publicatie Winkelgebied
van de Toekomst – Lessen voor de praktijk

cover Winkelgebied van de Toekomst 234

Aangename Aanloopstraten


Nederland heeft te veel winkelmeters. Winkelgebieden en winkelstraten moeten compacter. Dat geldt ook voor aanloopstraten. Dat gaat echter niet vanzelf. Aanloopstraten aanpakken is ingewikkeld, je kunt weerstand verwachten en andere ingrepen lijken soms sneller effect te sorteren.

Herkent u dit in uw gemeente? Ziet u in dat er voor een toekomstbestendig winkelgebied ook winkels moeten verdwijnen of verplaatsen? Wilt u daarom de aanloopstraten actief aanpakken? En kunt u hulp gebruiken bij het ombuigen van dit ‘hete hangijzer’ tot een ‘hot item’? Meld dan uw project aan als pilot voor het experiment ‘Aangename Aanloopstraten’ dat Platform31 start.

Aanloopstraten

Wat biedt het experiment?

Platform31 gaat samen met o.a. het ministerie van BZK, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, externe experts en tien experimentpartners actief aanloopstraten aanpakken om bij te dragen aan compactere winkelgebieden met als doel: toekomstbestendige binnensteden én aangename aanloopstraten.

Dit experiment zoekt pro-actief de hobbels in de weg daarnaartoe en biedt aanloopstraten een wenkend perspectief. Het beantwoordt vragen en inventariseert knelpunten en lost ze op. Wat zijn succesvolle strategieën voor verschillende typen aanloopstraten? (Hoe) kun je schuiven met winkels en eigendom? (Hoe) kun je de juiste partijen binden? Welke invulling kun je vinden voor leegstaande en vrijkomende winkels? Wat kost het, wat kan het opleveren en wat zijn bruikbare financiële arrangementen?

We zoeken lokaal passende instrumenten en oplossingen. Elke aanloopstraat heeft een eigen geschiedenis en biografie waardoor elke straat een andere uitgangspositie heeft en andere toekomstmogelijkheden . In dit experiment biedt Platform31 maatwerk. We begeleiden en adviseren de lokaal betrokkenen, gevraagd en ongevraagd. Vanaf de zijlijn lopen we mee in de projecten en soms springen we bij of schakelen we experts uit ons uitgebreide netwerk in. Tijdens het experiment nemen de experimentpartners deel aan een Community of Practice om onderling kennis te delen en van elkaar te leren.

Platform31 bundelt, monitort en evalueert de lokale ontwikkelingen en gevonden oplossingen. De opgedane kennis op projectniveau wordt vervolgens opgeschaald naar regionaal en landelijk niveau opdat men er ook op andere plekken in Nederland zijn voordeel mee kan doen. Uiteindelijk moet het experiment bijdragen aan duurzaam goed functionerende binnensteden, met aangename aanloopstraten in Nederland.

Wie zoeken we?

Als experimentpartner zoeken we tien gemeenten of samenwerkingsverbanden van marktpartijen en gemeente, die actief aanloopstraten (willen) aanpakken en die daarbij ondersteuning kunnen gebruiken.

We zoeken cases uit grote steden en kleinere kernen en cases uit krimpregio’s en uit groeigebieden. Cases waarbij het beleid nog concreet vorm moet krijgen, maar ook cases waarin vastgesteld beleid succesvol uitgevoerd moet worden. Cases waarin mensen van andere projecten willen leren en die ook bij hen in de keuken durven laten kijken.

Focus op drie thema’s

Het experiment legt de focus op de actieve aanpak van aanloopstraten, als noodzakelijk onderdeel van het compacter maken van kernwinkelgebieden en het komen tot toekomstbestendige binnensteden. Op voorhand onderscheiden we drie –samenhangende- thema’s waar de gezochte pilots betrekking op kunnen hebben;

  • Beleid& Visievorming;
  • Bestemmen & Verkleuren;
  • Verschuiven & Verkleinen.
Beleid & Visievorming

Binnen het thema Beleid & Visievorming denken we aan het maken van een goede analyse van winkelgebieden om per aanloopstraat te bepalen wat kansen zijn voor retail en/of andere functies (weerbaarheidsanalyses, gebiedsprofielen, biografieën etc.) En aan het samen met andere stakeholders opstellen van beleid gericht op het actief verkleinen van de winkelvoorraad in bepaalde aanloopstraten.

Bestemmen & Verkleuren

Binnen het thema Bestemmen & Verkleuren denken we aan verruimen van bestemmingen om andere functies in aanloopstraten mogelijk te maken, of juist het wegnemen van de winkelbestemming in aanloopstraten. En bijvoorbeeld aan het succesvol omgaan met ondernemers in aanloopstraten waar de winkelbestemming verdwijnt, zowel procesmatig als financieel (bv planschade)

Verschuiven & Verkleinen

Binnen het thema Verschuiven & Verkleinen denken we aan het verplaatsen van ondernemers van de ene naar de andere aanloopstraat of van aanloopstraten naar het kernwinkelgebied. En aan de inzet van instrumentarium om kosten en baten gelijker te verdelen , zoals stedelijke herverkaveling, ruil en/of fondsvorming .

Maar er zijn nog veel meer mogelijke cases denkbaar rondom het thema “aangename aanloopstraten”, waarvoor dit experiment ook open staat. Dus vindt
u uw eigen project goed passen bij de thematiek, maar herkent u zich nog niet in bovengenoemde denkrichtingen? Meld u toch aan voor deelname aan dit experiment.

Wat levert het op voor de experimentpartners?

  • Ondersteuning van het project met onafhankelijke expertise in proces en inhoud
  • Kennisontwikkeling binnen eigen gelederen
  • Vergroting van kennis door deelname aan de Community of Practice
  • Een scan/biografie van aanloopstraten als onderlegger voor beleid en uitvoering
  • Bijdrage aan innovatieve inzichten die ook elders in Nederland toepasbaar zijn
  • Podium en media-aandacht
  • Evaluatie van de casus

Update

Vitaminen voor de binnenstad222

Tweets over winkelleegstand