Europa

Platform31 richt zich ook op grensoverschrijdende thema’s en vraagstukken. Door onze betrokkenheid binnen diverse Europese en Europa gerelateerde programma’s hebben wij een uitgebreid netwerk waarvan onze partners kunnen profiteren.

URBACT

Europees kennisuitwisselingsprogramma voor een duurzame geïntegreerde ontwikkeling van steden. Platform31 is Nationaal URBACT Punt. Meer info

National Focal Point Europe

Als National Focal Point vervult Platform31 een brugfunctie tussen Europa en decentrale overheden. Hierbij kan geput worden uit de kennis die EUKN (European Urban Knowledge Netwerk) biedt. Meer info

Logo's PEDii
Samenwerkingspartners PED II

Positive Energy Districts (PED II)

Positive Energy Districts zijn gebieden waar op een integrale manier wordt toegewerkt naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving. Het Europese programma Positieve Energy Districts stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling om tot klimaatneutrale (liefst energie-positieve) wijken te komen. De deelnemende landen, waaronder Nederland vanuit het ministerie van BZK, stellen hiervoor subsidies beschikbaar. Lokale overheden hebben de lead. In oktober 2021 opende de tweede ronde van het PED-programma. De call gaat uit vanuit JPI Urban Europe. RVO en Platform31 coördineren het Nederlandse deel namens de Ministerie van BZK. Platform31 heeft een netwerkgroep opgericht om geïnteresseerde gemeenten en kennisinstellingen te ondersteunen bij hun inschrijving.

Wat zijn Positive Energy Districts?

Positive Energy Districts zijn stedelijke gebieden en wijken die een schone warmte- en elektriciteitsvoorziening krijgen. Daarbij draait het om een integrale duurzame wijkontwikkeling, zowel op technologisch, ruimtelijk, beleidsmatig, financieel, sociaal als economisch gebied. Het vraagt een afstemming tussen gebouwen, gebruikers, regionale energienetten en mobiliteitssystemen. Positive Energy Districts streven er zelfs naar om netto meer duurzame energie te produceren dan te consumeren.

Europese samenwerking

De lat ligt hoog willen we de Nederlandse én Europese energie- en klimaatdoelstellingen halen. PED is primair een samenwerkingsprogramma. Stedelijke gebieden staan voor een gedeelde uitdaging. Gemeenten die behoefte hebben aan samenwerking kunnen gekoppeld worden op probleemstelling of oplossingsrichting. Landen uit heel Europa doen mee, waaronder België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken en Zweden. De deelnemende landen, waaronder Nederland vanuit het ministerie van BZK, stellen subsidies beschikbaar voor kennisdeling- en ontwikkeling.

Doel

  • Stimuleren van de samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling tussen de EU-landen, om samen tot klimaatneutrale (en het liefst energie-positieve) wijken te komen;
  • Stimuleren van onderzoeksorganisaties, adviesbureaus en bedrijven die gemeenten adviseren bij de realisatie van hun doelen voor de energietransitie. Zij profiteren hierdoor optimaal van internationale kennis.

Tweede PED-call open sinds 20 oktober 2021

In 2020 was de eerste ronde voor het PED-programma, waar Nederland niet aan deelnam. De tweede ronde van het PED-programma (PED-II) is sinds 20 oktober 2021 open voor inschrijving door consortia van kennisinstellingen en gemeenten. Wanneer de aanmeldperiode in februari 2022 is afgelopen, kunnen de uiteindelijk geselecteerde deelnemers medio 2022 van start gaan met een meerjarig programma. Om een zo groot mogelijke kans op toewijzing van de subsidie te maken, is een goede voorbereiding op de inschrijving van groot belang.

Platform31 faciliteert een netwerk voor geïnteresseerde gemeenten en instellingen om het inschrijvingstraject te ondersteunen. Interesse? Neem contact op, we helpen u graag!

Matchmaking platform

Gemeenten en kennisinstellingen die zijn geïnteresseerd in deelname aan PED-II kunnen meer informatie vinden bij JPI Urban Europe (coördinerende organisatie achter PED-II) en zich inschrijven op het Matchmaking platform. Geïnteresseerden uit alle deelnemende landen kunnen hier hun projectvoorstel pitchen en contact leggen, om zo aan mogelijke samenwerking en consortia te bouwen.

Deelname en aanmelden van consortia

Het Europese programma van JPI Urban Europe organiseert deze call. Deelnemende landen stellen hiervoor nationale subsidies beschikbaar. Voor deze subsidies gelden de internationale rangschikking op basis van de criteria van de internationale call. Nederland doet dat vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor meer informatie over de aanmeldprocedure, budget en voorwaarden zie:

Duurzame wijken in Europa

Voortbouwend op de netwerkgroep voor PEDII werkt Platform31 aan het project Duurzame wijken in Europa. Niet alleen in Nederland is men druk bezig met het verduurzamen van de gebouwde omgeving, ook in landen om ons heen zit men niet stil. Met de Green Deal, de Renovation Wave en het Fit for 55-pakket van de Europese Commissie zal dit alleen maar toenemen. Het nieuwe kennis- en netwerkplatform richt zich op het verbinden van Nederlandse steden aan Europese stedennetwerken en stimuleringsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid. Vanuit de vraag van gemeenten en kennisinstellingen wordt een overzicht gegeven van (nieuwe) Europese programma’s, financiële instrumenten, samenwerkingspartners en inspiratie om elkaar te vinden in Europees verband.

JPI-PED-logo

Meer informatie