Europa

Platform31 richt zich ook op grensoverschrijdende thema’s en vraagstukken. Door onze betrokkenheid binnen diverse Europese en Europa gerelateerde programma’s hebben wij een uitgebreid netwerk waarvan onze partners kunnen profiteren.

URBACT

Europees kennisuitwisselingsprogramma voor een duurzame geïntegreerde ontwikkeling van steden. Platform31 is Nationaal URBACT Punt. Meer info

National Focal Point Europe

Als National Focal Point vervult Platform31 een brugfunctie tussen Europa en decentrale overheden. Hierbij kan geput worden uit de kennis die EUKN (European Urban Knowledge Netwerk) biedt. Meer info

Logo's PEDii
Samenwerkingspartners PED II

Positive Energy Districts (PED II)

Positive Energy Districts zijn gebieden waar op een integrale manier wordt toegewerkt naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving. Het Europese programma Positieve Energy Districts stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling om tot klimaatneutrale (liefst energie-positieve) wijken te komen. De deelnemende landen, waaronder Nederland vanuit het ministerie van BZK, stellen hiervoor subsidies beschikbaar. Lokale overheden hebben de lead. Het najaar van 2021 opent de tweede ronde van het PED-programma. Platform31 start een netwerkgroep om geïnteresseerde gemeenten en kennisinstellingen te ondersteunen bij hun inschrijving.

Wat zijn Positive Energy Districts?

Positive Energy Districts zijn stedelijke gebieden en wijken die een schone warmte- en elektriciteitsvoorziening krijgen. Daarbij draait het om een integrale duurzame wijkontwikkeling, zowel op technologisch, ruimtelijk, beleidsmatig, financieel, sociaal als economisch gebied. Het vraagt een afstemming tussen gebouwen, gebruikers, regionale energienetten en mobiliteitssystemen. Positive Energy Districts streven er zelfs naar om netto meer duurzame energie te produceren dan te consumeren.

Europese samenwerking

De lat ligt hoog willen we de Nederlandse én Europese energie- en klimaatdoelstellingen halen. PED is primair een samenwerkingsprogramma. Stedelijke gebieden staan voor een gedeelde uitdaging. Gemeenten die behoefte hebben aan samenwerking kunnen gekoppeld worden op probleemstelling of oplossingsrichting. Landen uit heel Europa doen mee, waaronder België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken en Zweden. De deelnemende landen, waaronder Nederland vanuit het ministerie van BZK, stellen subsidies beschikbaar voor kennisdeling- en ontwikkeling.

Tweede PED-call open na de zomer 2021

In 2020 was de eerste ronde voor het PED-programma, waar Nederland niet aan deelnam. De tweede ronde van het PED-programma is nu in ontwikkeling. De verwachting is dat medio oktober 2021 Nederlandse kennisinstellingen met gemeenten en buitenlandse partners kunnen inschrijven op de tweede PED-call. De inschrijving sluit dan begin 2022 waarna de geselecteerde inschrijvingen medio 2022 van start kunnen gaan met een meerjarig programma. Om een zo groot mogelijke kans op toewijzing van de subsidie te maken, is een goede voorbereiding op de inschrijving van groot belang.

Platform31 start een netwerk van geïnteresseerde gemeenten en instellingen om het inschrijvingstraject te ondersteunen. Interesse? Neem contact op, we helpen u graag!

Duurzame wijken in Europa

Voortbouwend op de netwerkgroep voor PEDII werkt Platform31 aan het project Duurzame wijken in Europa. Niet alleen in Nederland is men druk bezig met het verduurzamen van de gebouwde omgeving, ook in landen om ons heen zit men niet stil. Met de Green Deal, de Renovation Wave en het Fit for 55-pakket van de Europese Commissie zal dit alleen maar toenemen. Het nieuwe kennis- en netwerkplatform zal zich richten op het verbinden van Nederlandse steden aan Europese stedennetwerken en stimuleringsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid. Vanuit de vraag van gemeenten en kennisinstellingen wordt een overzicht gegeven van (nieuwe) Europese programma’s, financiële instrumenten, samenwerkingspartners en inspiratie om elkaar te vinden in Europees verband.

JPI-PED-logo

Bijeenkomsten

Bekijk de slides en opnamen van de voorgaande bijeenkomsten:

Komende bijeenkomsten:

14 sept – Netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts