Vraag en antwoord woonwagenbeleid

Bewonersparticipatie en (zelf)organisatie

Vraag 5a: Op welke manier vindt participatie door woonwagenbewoners in de totstandkoming van het woonwagenbeleid plaats? En hoe kan de betrokkenheid, (zelf)organisatie en vertegenwoordiging van woonwagenbewoners bevorderd worden?

In het nieuwe beleidskader wordt gevraagd om een nadrukkelijke inzet op een duurzame dialoog en een actieve en constante betrokkenheid van woonwagenbewoners. Op verschillende plekken investeren zowel gemeenten als bewoners in een blijvende overlegstructuur.

Participatie door (woonwagen)bewoners kan op verschillende manieren vormgegeven worden, van relatief losse, informele verbanden, tot officiële bewonerscommissies (op grond van de Overlegwet) en huurdersorganisaties (Woningwet). In verschillende gemeenten bestaan werkgroepen of klankbordgroepen gericht op samenwerking tussen gemeente en woonwagenbewoners. In andere gevallen richten woonwagenbewoners een eigen (huurders/bewoners)belangenvereniging op, waarmee er een stevige gesprekspartner voor de gemeente en corporaties ontstaat. Om dit te bevorderen, ondersteunt de gemeente de belangengroep vaak met een onkostenvergoeding of door vergaderruimte beschikbaar te stellen. Een verdere vorm van participatie is via de overlegstructuur zoals verankerd in de Woningwet 2015. Hiermee praat en beslissen huurders/bewoners mee over de woonvisie en het woonbeleid van de gemeenten en de prestatieafspraken die elk jaar in overleg tussen gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisaties worden gemaakt.

Een aantal belangrijke lessen die zijn opgehaald vanuit de CoP bijeenkomsten:

  • Het beleidskader geeft o.a. aan dat gemeenten en woningcorporaties er goed aan doen de totstandkoming van huurdersorganisaties te bevorderen. Immers, goed vertegenwoordigde huurders zijn een gesprekspartner voor gemeente (en corporatie). Bovendien hebben huurders, op basis van de ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’ (Overlegwet), recht op bezoldigde vertegenwoordiging. Hier wordt in veel gemeenten momenteel geen gebruik van gemaakt.
  • Laat als gemeente zien dat je iets te bieden hebt. Immers, bewoners komen alleen in actie als er perspectief is dat ze invloed hebben, en dat is door het verleden niet overal vanzelfsprekend. Formuleer dus beleid en creëer perspectief.
  • Benoem het gemeenschappelijke belang van de doelgroep.
  • Richt je op jongeren; zij hebben vaak de grootste nood in de zoektocht naar een standplaats en zij hebben de toekomst.
  • Geef aan dat je als gemeente graag wil, maar niet zonder bewoners kan. Je moet het samen doen.
Woonwagens Schiedam LR