Vraag en antwoord woonwagenbeleid

Sociale agenda, bestrijden discriminatie, integrale benadering en de fysieke en sociale aanpak verweven

Vraag 4b: Op welke manier raakt het lokale woonwagenbeleid aan andere beleidsterreinen, zoals sociale zaken en werkgelegenheid?

Het beleidskader is vanuit het woonperspectief aangevlogen, maar het woonwagenbeleid raakt ook aan domeinen als ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt, veiligheid en het sociaal domein.
Om te kunnen voorzien in de woonbehoefte van woonwagenbewoners moet ook in de andere domeinen iets gebeuren:

  • Fysiek de basis op orde (kwaliteit leefomgeving, technisch beheer en onderhoud, vergunningen etc.)
  • In het domein ruimtelijke ordening en wonen moet de behoefte aan standplaatsen meegewogen worden bij gebiedsontwikkeling.
  • Middels inzet in het sociale domein kunnen gemeenten in contact komen met woonwagenbewoners. Er zijn geslaagde praktijkvoorbeelden waarin het reguliere wijkondersteuningsteam op woonwagenlocaties achter de voordeur komt, of waar het jeugdwerk fungeert als ‘de brug’ richting de woonwagengemeenschap.
  • Het versterken van de veiligheid en handhaving van de openbare orde.
  • Inzet voor de sociaal-maatschappelijke/economische positie van woonwagenbewoners; scholing, arbeidsmarkt, geletterdheid.
  • Gecombineerde woon-werkruimte voor woonwagenbewoners.
Woonwagens Schiedam LR