Vraag en antwoord woonwagenbeleid

Mensenrechtelijk kader

Vraag 2d: Waarom is het belangrijk om het mensenrechtelijk kader, dat ten grondslag ligt aan het beleidskader, als basis te laten dienen voor de woonvisie en het woonwagenbeleid?

Het mensenrechtelijk kader is een juridische verplichting voor overheidsinstanties om mensenrechten te beschermen en garanderen. Dat geldt ook voor woningcorporaties waar zij overheidstaken uitvoeren. Tegelijkertijd dienen de mensenrechten als inspiratie en richtlijn voor nieuw beleid in de woonvisie. Woonwagenbewoners hebben een van generatie op generatie overgedragen cultuur waarbij het wonen in onderlinge (familie) verbondenheid in woonwagens bepalend is. De overheid heeft een positieve verplichting om de culturele identiteit van woonwagenbewoners te beschermen en het woonwagenleven te faciliteren. Dat staat voorop en is de basis voor de ontwikkeling van beleid. Mensenrechten geven daarmee een duidelijk kader waarbinnen het beleid moet worden gemaakt.

Mensenrechten zorgen echter ook voor een borging van de menselijke waardigheid, dragen bij aan een inclusieve samenleving en een versterking van de Nederlandse democratische rechtsstaat. Daarnaast kunnen mensenrechten een rol spelen in het bevorderen van de maatschappelijke positie van woonwagenbewoners en het creëren van begrip voor het ‘nieuwe’ woonwagenbeleid. Tot slot kan naleving van de mensenrechten bijdragen aan de continuïteit van beleid. Een goede mensenrechtelijke fundering van beleid draagt bij aan de toekomstbestendigheid en verkleint de kans dat de zaken die nu gedaan worden in een later stadium teruggedraaid dienen te worden.

Woonwagens Schiedam LR