Projectopzet

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Doel van het programma is het lokale woonwagenbeleid vorm te geven door samen te leren en kennis te delen. Hiervoor zoeken we gemeenten die al goed op weg zijn in hun visieformulering, in hun aanpak om de samenwerking tussen gemeente en lokale partijen vorm te geven of concrete ideeën hebben voor het stimuleren van participatie van woonwagenbewoners. Maar bovenal zijn we op zoek naar gemeenten die graag willen leren van elkaar en hun kennis willen overbrengen op gemeenten die in de startblokken staan.

Waarom dit kennis- en leerprogramma?

In juli 2018 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Het Beleidskader stelt dat woonwagenbewoners het recht hebben om in een woonwagen te leven en dat gemeenten dat mogelijk moeten maken. Hiermee omarmt de Rijksoverheid de visie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman.

Ondertussen zijn er al enkele goede voorbeelden van beleidsinstrumenten of samenwerkingsvormen voor handen. Tegelijk zijn er ook veel vragen, bijvoorbeeld over de samenwerking met woningcorporaties, de participatie van woonwagenbewoners en de termijn waarop een visie en daadwerkelijke standplaatsen gerealiseerd moeten zijn.

Wat houdt het programma in?

Platform31 treedt op als kennismakelaar en facilitator van het leerproces. We ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen van nieuwe kennis die nodig is om op lokaal niveau het beleid in te richten. De belangrijkste onderdelen van het programma zijn:

  • Regionale Communities of Practice (2019-2020) gericht op het ophalen en delen van goede voorbeelden onder gemeenten, woningcorporaties en bewonersvertegenwoordigingen.
  • De expertpool, samengesteld in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt gemeenten bij specifieke kennisbehoeften.
  • Een online kennisloket, waar gemeenten terechtkunnen voor informatie en waar generieke vragen worden gebundeld in ‘Q&A’.
  • Een congres in 2020 waar we alle opgehaalde inzichten werden gedeeld met een breed publiek.
  • Een vervolgprogramma – ‘Op weg naar meer standplaatsen’ – met intervisiesessies en webinars.

Looptijd, klankbord en kosten

Het eerste programma liep tot het najaar van 2020 en werd in 2021 opgevolgd met het programma ‘Op weg naar meer standplaatsen’. Platform31 stelt een klankbordgroep in die gedurende de looptijd van het programma een adviserende rol heeft. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, woningcorporaties en woonwagenbewoners. Aan deelname aan het programma zijn geen kosten verbonden.