Praktijkvoorbeelden

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Bewonersparticipatie, vertegenwoordiging en communicatie

Arnhem: Niet over ons maar met ons gepraat

Zo hebben bewoners in Arnhem de Huurdersvereniging Woonwagenbewoners Arnhem (HWA) opgericht. In de woonwagengemeenschap van Arnhem leefde lange tijd het gevoel niet gehoord te worden door de gemeente. De belangrijkste wens van de woonwagenbewoners was om in familieverband samen te leven, maar de toename van het aantal standplaatsen liet op zich wachten. In de Arnhemse woonwagengemeenschap bestond ook de wens om een serieuze gesprekspartner te zijn van de gemeente en de corporaties en daarom is gekozen voor de vorm van een huurdersvereniging. HWA praat nu mee over de stedelijke woonvisie en onderhandelt mee in de prestatieafspraken.

De afgelopen vijf jaren is er in Arnhem veel veranderd. In 2016 is gemeente Arnhem officieel van het ‘afbouwbeleid’ afgestapt. Nu is er een overlegstructuur en zijn er op regelmatige basis gesprekken tussen de gemeente en de woonwagengemeenschap. “Er wordt nu niet over ons, maar met ons gepraat”, aldus voorzitter Tonnie Bosvelt. Zo heeft de HWA in 2015 input geleverd voor de gemeentelijke woonvisie. Ook heeft de gemeente in 2017 de opdracht gegeven tot het doen van een woonbehoeftenonderzoek (pdf), dat is uitgevoerd door het Huurdershuis in samenwerking met de woonwagenbewoners.

Jeugdwerk als de ‘brug’ in Eindhoven

In Eindhoven is op initiatief van de gemeente een klankbordgroep samengesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van alle vijftien woonwagenlocaties in de stad. Ook dankzij de inzet van jeugdwerk is gewerkt aan het aanhalen van de banden met de woonwagengemeenschap. Het jeugdwerk fungeert als een brug richting de woonwagengemeenschap. Een jeugdwerker merkt in zijn werk op dat er bijkomende positieve gevolgen zijn van intensief contact met bewoners: ze komen eerder naar hem toe met een hulpvraag, en zijn ook makkelijker bereid een melding te maken van zaken die spelen binnen de gemeenschap. Hij zit in zijn werk het toekomstbeeld van bewoners centraal en met name die van de kinderen. Dit sluit volgens hem aan bij de waarden en normen van woonwagenbewoners, waar familie op de eerste plaats komt. De gesprekken tussen de gemeente en de klankbordgroep worden open en eerlijk gevoerd. Soms knettert het, maar het gesprek loopt. De gemeente zet zich bewuster in om het beheer van de locatie op orde te houden en beschouwt dit ook als randvoorwaarde voor goed contact en vertrouwen van de bewoners.

Woonwagenbelangen Amsterdam

Ook in Amsterdam is er sprake van een positieve ontwikkeling in het contact tussen de woonwagengemeenschap, vertegenwoordigd door Woonwagenbelangen Amsterdam (WWBA), en de gemeente. WWBA is in 2009 opgezet op initiatief van Sabina Achterbergh (voorzitter Vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners Nederland) en is sindsdien gesprekspartner van de gemeente. Met ondersteuning van adviesorganisatie voor bewoners Woon! heeft WWBA haar standpunten op papier gezet en treedt zij in periodiek overleg met de gemeente. Zo heeft WWBA recentelijk onder andere meebeslist over de opzet van het woonbehoeftenonderzoek – van de opzet van de vragenlijst tot de keuze voor het onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies. Ook praat WWBA mee over het gemeentelijke beleidsstuk over woonwagenbeleid, dat begin 2020 wordt gepubliceerd. M. Schmidt, secretaris bij WWBA, geeft aan dat er wat hem betreft nog veel werk te verzetten is, maar dat hij een positieve ontwikkeling ziet in de relatie met de gemeente.

Woonwagenbewoners - Maarten Sprangh
foto: Maarten Sprangh