Meedoen aan het onderzoek?

Wat?
Kwalitatieve studie in 8 tot 12 wijken.

Voor wie?
We zijn bij voorkeur op zoek naar steden met één wijk die een positieve ontwikkeling doormaakt en één wijk die een negatieve ontwikkeling vertoont.

Wanneer?
Het onderzoek loopt tot eind 2018.

Wat levert het voor u op?
Naast een analyse van de ingebrachte wijken krijgen de deelnemende steden concrete handvatten om (nog) beter te sturen op de ontwikkeling van hun wijken. U krijgt als eerste toegang tot de overkoepelende resultaten en werkt in een praktijklab samen met de deelnemende steden en Platform31 aan de vertaalslag naar een handelingsperspectief voor uw stad.

Kosten?
Het veldwerk in de deelnemende wijken vindt plaats in de periode september tot en met november 2018. De kosten per gemeente bedragen 6.000 euro voor partners van Platform31 en 7.500 euro voor niet-partners. Het is mogelijk om de kosten te delen tussen partijen (bijvoorbeeld gemeente en corporaties). Het kortingstarief geldt indien een van de betrokken partijen partner is van Platform31.

Stijgende en dalende wijken: op zoek naar succesfactoren van leefbare wijken

Onderzoek

De aandacht voor kwetsbare buurten is terug van weggeweest. De wereld verandert snel en veel van deze veranderingen slaan neer op buurtniveau. Welke impact hebben de economische crisis en de terugtrekkende overheid, en concreet beleid als passend toewijzen en de extramuralisering op onze buurten? Sommige kwetsbare buurten zitten in de lift, terwijl andere verder afglijden. Hoe zit dat? Wat ligt ten grondslag aan het succes van een buurt en in hoeverre is hierop te sturen? In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het G40-Stedennetwerk onderzoekt Platform31 welke factoren van invloed zijn op de bloei en het verval van wijken. Dit project levert concrete bouwstenen op voor effectieve aanpakken om tot inclusieve wijken te komen.

Het Platform31-onderzoek Kwetsbare wijken in beeld (Uyterlinde en Van der Velden, 2017) laat zien dat de economische crisis, de herziening van de Woningwet, het einde van het grotestedenbeleid en de transformatie in het sociaal domein weerslag hadden op het leefklimaat in kwetsbare wijken. Sinds het begin van de metingen met de Leefbaarometer in 2002, verbeterde de leefbaarheid in veel stadswijken geleidelijk, maar tussen 2012 en 2014 stokte de stijgende lijn. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de leefbaarheid tussen 2012 en 2016 in sommige wijken achteruitging, terwijl andere wijken juist opveerden.

Na twee decennia intensief wijkenbeleid van Rijkswege (GSB/ISV), verdween dit onderwerp in 2015 van de landelijke politieke agenda. Het initiatief om wijken vitaal te maken en te houden, ligt sindsdien lokaal. Gemeenten zijn, samen met lokale partners, zoekende naar effectieve manieren om te voorkomen dat kwetsbare wijken door het ijs zakken. Welke factoren dragen bij aan verval van kwetsbare wijken en met welke (mix van) interventies kan een negatieve ontwikkeling worden voorkomen of omgebogen? En welke partijen zijn daarbij nodig?

Veldonderzoek in wijken

In dit onderzoek gaat Platform31 op zoek naar verklarende factoren voor het feit dat sommige kwetsbare wijken de afgelopen jaren zijn afgegleden, terwijl andere wijken zich juist gunstig ontwikkelen. Welke kenmerken van een wijk of buurt dragen bij aan de gesignaleerde positieve of negatieve ontwikkeling van de leefbaarheid? Welke externe ontwikkelingen maken een wijk kwetsbaar? Zijn er maatregelen, interventies of activiteiten die de leefbaarheidsontwikkeling ten positieve kunnen beïnvloeden? En hoe kunnen maatregelen of interventies gericht worden ingezet, bij vernieuwing of beheer, om wijken die zich op een kantelpunt bevinden voor afglijden te behoeden?

Resultaten en kennisdeling

De resultaten bundelen we in een toegankelijk geschreven rapportage. Van iedere onderzochte wijk wordt een wijkanalyse opgeleverd. Samen met u maken we de vertaalslag naar het handelingsperspectief van stedelijk beleid. Vervolgens worden de oogst verwerkt in de definitieve rapportage. Daarnaast formuleren we voor dit project een wetenschappelijke begeleidingscommissie die zal reflecteren op de duiding van de resultaten en de vertaalslag naar conclusies en aanbevelingen.

Meedoen?

Wilt u meer inzicht in waarom in uw stad sommige kwetsbare wijken opveren terwijl andere verder wegzakken en welke invloed de aanpak van u en uw stedelijke partners daarop is? In dit project onderzoeken we 8 tot 12 wijken. Elke wijk wordt vanuit drie perspectieven geanalyseerd: het gemeentelijke beleidsperspectief, dat van professionals die actief zijn in de wijk en dat van bewoners. We zijn bij voorkeur op zoek naar steden met één wijk die een positieve ontwikkeling doormaakt en één wijk die een negatieve ontwikkeling vertoont. Voorwaarde is dat de te onderzoeken wijken in 2012 ‘onvoldoende’ of ‘zwak’ score hadden in de Leefbaarometer.

Wat levert het op?

Naast een analyse van de ingebrachte wijken krijgen de deelnemende steden concrete handvatten om (nog) beter te sturen op de ontwikkeling van hun wijken. U krijgt als eerste toegang tot de overkoepelende resultaten en werkt in een praktijklab samen met de deelnemende steden en Platform31 aan de vertaalslag naar een handelingsperspectief voor uw stad.

Kosten

Het veldwerk in de deelnemende wijken vindt plaats in de periode september tot en met november 2018. De kosten per gemeente bedragen 6.000 euro voor partners van Platform31 en 7.500 euro voor niet-partners. Het is mogelijk om de kosten te delen tussen partijen (bijvoorbeeld gemeente en corporaties). Het kortingstarief geldt indien een van de betrokken partijen partner is van Platform31.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met:

Man in de wijk