particuliere woningverbetering banner1

DSP-groep: binnen 15 jaar funderingsherstel noodzakelijk bij ruim 35.000 panden

Onlangs heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst nader onderzoek laten doen naar het aantal woningen dat in Nederland de komende jaren te maken krijgt met funderingsproblemen. DSP-Groep heeft dit onderzoek uitgevoerd, daarbij begeleid door het ministerie van BZK en het KCAF.

De focus in dit onderzoek lag op de particuliere woningvoorraad en op de vraag welke rol gemeenten daarbij spelen ten aanzien van desbetreffende woningeigenaars. Met daarbij bijzondere aandacht op de urgente gevallen van funderingsproblematiek, waarbij de financiering moeilijk is.

Houten paalfunderingen

Uit het rapport blijkt dat elf gemeenten nu of in het recente verleden een gemeentelijke aanpak hebben of hadden ten aanzien van schade aan houten paalfunderingen. Het KCAF krijgt uit 26 gemeenten relatief veel meldingen.

Uit het onderzoek werd voorts duidelijk dat gemeenten verschillende manieren gebruiken om de werkvoorraad – de panden die risico lopen op schade – vast te stellen.

Ruim 35.000 panden

Het aantal panden dat tussen nu en vijftien jaar mogelijk met funderingsproblemen te maken krijgt, wordt geschat op ruim 35.000 (op basis van gegevens uit zeven gemeenten met een aanpak). Dit aantal kan groeien als meer gemeenten zich een beeld vormen van de mogelijke werkvoorraad, of kan kleiner worden als in sommige gemeenten de voorraad specifieker wordt bepaald. In elk geval wordt hiermee nogmaals duidelijk dat er een substantiële opgave ligt.

Urgent

Hoewel gemeenten verschillende terminologie en benaderingswijzen hanteren om lokaal de (urgente) opgave te bepalen, kan met een aantal aannames worden berekend dat circa 4% van de werkvoorraad urgente panden betreft – dat wil zeggen dat herstel binnen vijf jaar noodzakelijk is.
Het gaat dan om 1.100 panden in voornamelijk vijf gemeenten.

Het deel met eigenaren dat te kampen heeft met dringend herstel, maar dat niet gefinancierd kan krijgen, bedraagt enkele tientallen per jaar in vijf gemeenten en is, mede door de economische omstandigheden, groeiend.

Handboek gemeentelijke aanpak

Het KCAF voelt zich door de uitkomsten gesterkt in de focus op onder meer de totstandkoming van een handboek gemeentelijke aanpak en de totstandkoming van oplossingen voor die groep gedupeerden die tot herstel over moet gaan, maar dat niet financieel niet kan. Politieke behandeling van het rapport moet nog plaatsvinden. De datum hiervan is nog niet bekend.

De aanbiedingsbrief en het onderzoeksrapport treft u hier.

Tweets over woningverbetering