Gemeente Ede

Ede hanteert verschillende instrumenten om regie te voeren op de woningmarkt. Dat instrumentarium omvat een doelgroepenverordening, grondbeleid, anterieure overeenkomsten, huisvestingsverordening en bestemmingsplannen. Inzet is om niet alleen de juiste woningen bouwen, maar ook te zorgen dat de juiste doelgroep er terecht komt.

Woonvisie en woningbouwprogrammering

Ede heeft op basis van haar woonvisie een duidelijke woningbouwprogrammering opgesteld. Bij alle plannen met meer dan 10 woningen wordt de verdeling gebruikt:

  • 50 procent betaalbaar (middeldure huur tot aan 1000 euro/maand.; sociale koop ‘laag’ tot 240.000 euro geldt een maximum inkomen van 50.000 euro; bij sociale koop ‘hoog’ tot de NHG-grens geldt een inkomen tot 70.000 euro);
  • 20 procent bereikbaar (koopwoningen vanaf NHG-grens tot aan NHG-grens + 75.000 euro);
  • 30 procent duur (vrije sector huur boven 1000 euro/maand.; koopwoningen boven NHG-grens + 75.000 euro).

Dat doet Ede omdat anders in de praktijk het middengebied wordt overgeslagen.

Koopgarant

Om koopwoningen betaalbaar te maken werkt Ede met Koopgarant, waarbij woningen met korting ten opzichte van de marktprijs worden aangeboden. Bij wederverkoop wordt eventuele waardevermeerde-ring (of -verlies) met de koper gedeeld en komt de korting terug bij de gemeente (als een soort statiegeld). De grond wordt in erfpacht uitgegeven, waarbij de canon eeuwigdurend is afgekocht (tegen de marktprijs van de grond). Ook wanneer de grond in eigendom is van een ontwikkelaar kost deze erfpachtconstructie de gemeente geen geld omdat de afkoopprijs erfpacht gelijk is aan de verwervingskosten van de grond.

Doelgroepenverordening

In de doelgroepenverordening wordt vervolgens de link gelegd tussen de woningcategorie, het bestemmingsplan en het grondbeleid (de publiekrechtelijke instrumenten). Dit beleid wordt ook opgenomen in anterieure overeenkomsten.

Voorwaarden aan sociale koopwoningen

De definitie van sociale koop is in Ede vastgelegd als een kleinere niet-uitbreidbare woning (bijvoorbeeld rug-aan-rug woning, startblok woning, appartement). Dit type woningen is marktconform goedkoper, waardoor ze in combinatie met Koopgarant in het beoogde prijssegment voor koopstarters blijven.

Handhaving

Het is lastig om instandhoudingstermijnen voor middenhuurwoningen te handhaven. Er is een meldingsplicht, met een boete bij niet-melden. De verordening is pas nieuw, waardoor Ede nu ervaring opdoet met woningen die bij nieuwe verhuring onder een bepaalde huurprijs moeten blijven. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

Meer weten?

Meer weten over juridische maatregelen & korting op de grondprijs? Bekijk de tweede sessie van de praktijkreeks Middensegment effectief bedienen. Met bijdragen van Thierry Wever (Rigo), Janno Meijer (ministerie van BZK), Renée van Bommel (ministerie van BZK), Mimi Stevens (gemeente Barneveld) en Arjan Westerneng (gemeente Ede).

Schiedam woning huizen (17)