Gemeente Barneveld

In Barneveld is in 2018 een doelgroepenverordening vastgesteld. Daarin is niet alleen sociale huur, sociale koop maar ook middeldure huur opgenomen. Bij elke woningbouwontwikkeling die voorbijkomt (zowel grote als kleine bouwplannen), worden de regels vastgelegd in een anterieure overeenkomst en in het bestemmingsplan. Dit alles is beleidsmatig verankerd in de woonvisie, waarin een streefprogramma is opgenomen voor de komende vier jaar. In de doelgroepenverordening zijn voor de drie woningcategorieën een aantal kwaliteitscriteria opgenomen. Die prijs-kwaliteitverhouding is daarmee gekoppeld aan de woningcategorieën, waarmee sturing wordt gegeven aan de prijs-kwaliteitsprestatie van ontwikkelaars.

Handhaving

Bij de drie categorieën is in het koopcontract een anti-speculatiebeding opgenomen. Volgens bepalingen in doelgroepenverordening is een boetebeding opgenomen met bij sociale koopwoningen een afbouwende staffel afhankelijk van woonduur (van 90 tot 0 procent; bij transport af te rekenen). Woningen met dergelijke bepalingen worden vastgelegd in het gemeentelijk systeem. Steekproefsgewijs worden dossiers gecontroleerd (jaarlijks ca. 30-50 dossiers). Lokale makelaars, kopers en notarissen melden wederverkoop aan gemeente. Overigens voorkomt zo’n anti-speculatiebeding niet dat sociale koopwoningen tegen een hogere prijs dan het beoogde prijssegment worden doorverkocht. Een optie kan zijn in het aanwijzingsbesluit WKBP een verwijzing naar de doelgroepenverordening op te nemen.

Schiedam woning huizen (17)