Aan het woord...

Bouwen aan intern draagvlak en omgaan met weerstand

“Soms moet je even terug stappen en de vraag stellen, waarom doen we dit ook alweer. Vanuit die motivatie is het belangrijk om de juiste mensen aan tafel te krijgen, die zich ook echt willen inzetten om deze doelgroep van goede huisvesting te voorzien.” Berry Prins werkt voor diverse gemeente en houdt zich inmiddels meer dan 10 jaar bezig met het bouwen aan draagvlak voor de huisvesting van diverse ‘lastige doelgroepen’, waaronder arbeidsmigranten. Volgens hem is het belangrijk om met de menselijke maat te kijken naar de opgave. Intern zal je bijtijds het gesprek aan moeten gaan waar de beperkingen en de mogelijkheden liggen bij de verschillende afdelingen, zoals wonen, handhaving en ruimtelijke ordening. En in gesprek met bezorgde omwonenden is het cruciaal erachter te komen wat een huisvestingsinitiatief wél acceptabel zou maken.
In onderstaand gesprek vertelt Berry Prins wat je op orde moet hebben voordat je op pad gaat, welke weerstand je tegen zult komen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten en hoe je hier goed mee omgaat.

Het volledige gesprek met Berry Prins is hieronder terug te zien.

Van beleid naar uitvoering in Tilburg

Op basis van onderzoek bleek dat de regio Tilburg voor een grote opgave staat wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. Toch ketsten bijna alle huisvestingsinitiatieven in eerdere jaren af. De gemeente had namelijk geen duidelijk beeld van waar een huisvestingsinitiatief voor arbeidsmigranten aan zou moeten voldoen. Ingeborg Vedder van de gemeente Tilburg vertelt dat het lokale beleidskader essentieel is geweest om marktinitiatieven goed te kunnen toetsen en tot ontwikkeling te brengen. In de collegevorming werd het huisvestingsprobleem breed onderkend en in de beleidsvorming legde het college officieel vast dat geen enkele locatie in Tilburg bij voorbaat uitgesloten zal zijn. Dit is een belangrijke keuze gebleken.
In onderstaand gesprek vertelt Ingeborg Vedder hoe bestuurders en de raad zijn meegenomen in het proces van het komen tot uitgangspunten, wanneer de communicatie richting de gemeenschap plaatsvindt, hoe de gemeente omgaat met zorgen vanuit omwonenden en welke uitgangspunten uiteindelijk zijn vastgesteld.

Het volledige gesprek met gemeente Tilburg is hieronder terug te zien.

Gemeente Altena laat belanghebbenden meebeslissen over grootschalige huisvesting

In fusiegemeente Altena kwam een groep van onder andere arbeidsmigranten, bewoners, werkgevers en initiatiefnemers in één dag tot een unaniem advies over de huisvesting van arbeidsmigranten in eigen gemeente. Het college besloot het advies één op één over te nemen. Addie de Hoop en Rianne de Graaf van de gemeente beschrijven hoe het zorgvuldige participatietraject heeft bijgedragen aan een breed gedragen beleidskader waar zowel raad als college positief achter staan.

In onderstaand gesprek lichten Addie de Hoop en Rianne de Graaf toe wat ervoor nodig is geweest om de belangrijkste actoren in dit vraagstuk aan het stuur te zetten van hun beleidsvorming, wat dit vroeg van hun wethouder en wat de belangrijkste eigenschappen van mogelijke grootschalige huisvestingslocaties gebleken zijn.

Het volledige gesprek met de gemeente Altena is hieronder terug te zien.

Lees ook de blog Geef arbeidsmigranten een stem van Addie de Hoop.

arbeidsmigrant