Huisvesting arbeidsmigranten

Experiment- en kennistrajecten arbeidsmigrantenhuisvesting

Platform31 heeft ruim vier jaar in samenwerking met het ministerie van BZK geëxperimenteerd met vernieuwende projecten van de huisvesting van arbeidsmigranten door huisvesters, gemeenten en werkgevers. Op deze pagina vindt u kennis over arbeidsmigrantenhuisvesting, goede voorbeelden en adviezen voor initiatiefnemers om hen te helpen in de realisatie van hun huisvestingprojecten.

Deze pagina wordt sinds 1 januari 2016 niet meer geactualiseerd. Bestaande kennis is uiteraard nog wel voor iedereen beschikbaar.

Gerelateerd nieuws en artikelen

Aanbiedingsbrief bij eindrapport ‘Experimenten Huisvesting arbeidsmigranten’

Bron: rijksoverheid.nl, 2015

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer het eindrapport van Platform31 ‘Huisvesting arbeidsmigranten: een zorg voor iedereen?!!’.

Lees verder


Modelcontract voor tijdelijke verhuur ontwikkeld in experimentprogramma

Platform31 heeft samen met experimentpartners binnen het Experimentprogramma ‘Huisvesting arbeidsmigranten’ een algemeen modelcontract laten ontwikkelen voor tijdelijke verhuur. De aanleiding hiervoor is het midstay-project Irenehof in Panningen, gericht op de huisvesting van woonurgenten. Platform31 onderzocht met de experimentpartners en externe experts de juridische mogelijkheden voor een tijdelijk huurcontract voor de Irenehof.

Lees verder


Thuis Tijdelijk online!

Sinds 9 februari is het initiatief Thuis Tijdelijk
gestart, een website om vraag en aanbod van tijdelijke huisvesting in Limburg. Het doel van
de website is de markt voor tijdelijke huisvesting transparanter én toegankelijker te maken. Via de website kunnen mensen die om welke reden dan ook snel tijdelijke woonruimte nodig hebben, reageren op het woningaanbod.

Lees verder

Experimenten huisvesting arbeidsmigranten


Ronde 1: Intensieve begeleiding 5 experimenten (2011 – 2014)

In 2011 is SEV|Platform31 in opdracht van het ministerie van BZK gestart met een experimentenprogramma voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Doelstelling: goede en betaalbare huisvesting realiseren, maar ook om te komen tot nieuwe kennis over hoe arbeidsmigranten adequaat gehuisvest kunnen worden. 36 projecten hebben zich ingeschreven en uiteindelijk worden vijf projecten intensief begeleid in het experimentprogramma. Het rapport ‘Gezocht: huisvesting voor arbeidsmigranten’ geeft inzicht wat de belemmeringen, kansen en plannen van deze projecten zijn.


Ronde 2: Versnellingsruimte Huisvesting arbeidsmigranten (2013 – 2014)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Platform31 in 2013 opdracht gegeven om een tweede ronde experimenten te organiseren, die zich nog meer dan de eerste ronde richt op kennis ontwikkelen en kennisverspreiding rond dit thema. We richten ons richten op huisvestingsprojecten waarbij nog een of twee belemmeringen de start daadwerkelijk in de weg staan. Daarbij is de urgentie van dien aard dat het van belang dat resultaten van de projecten snel zichtbaar moeten zijn en breed ingevoerd kunnen worden.

Wilt u meer informatie over dit experimentprogramma? Neem dan contact op met Hans Hugo Smit of Marieke Verkaart.

Zie ook

Match leegstaand vastgoed en huisvesting arbeidsmigranten

Naast bedrijfs-, kantoren- en winkelvastgoed komt steeds meer maatschappelijk en overheidsvastgoed leeg te staan. Dit kan kansen bieden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In twee bijeenkomsten zijn we op zoek gegaan naar leegstaand vastgoed dat relatief eenvoudig te transformeren is naar huisvesting voor arbeidsmigranten.

Tijdens twee Vastgoedpitches komen aanbieders van (leegstaand) vastgoed en vragers naar vastgoed voor de huisvesting van arbeidsmigranten met elkaar in contact. Ze delen kennis met elkaar en waar mogelijk worden matches tot stand gebracht.

Na de pitches brengt Platform31 een rapport uit over de uitkomsten van de bijeenkomsten. Het rapport komt in april 2014 als download beschikbaar op dit dossier.


Expertisecentrum Flexwonen voor Arbeidsmigranten

Ruim 400.000 arbeidsmigranten verblijven in Nederland en dat zullen er nog meer worden. Hun woonomstandigheden zijn vaak slecht. Betrokken ministeries en de organisaties van gemeenten, woningcorporaties, werkgevers en vakbonden startten daarom het programma Flexwonen voor arbeidsmigranten.

flexwonenarbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten: een zorg van iedereen?!!

Meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland realiseren. Dat was het doel van het experimentenprogramma dat Platform31 ruim 3 jaar geleden startte in opdracht van BZK. Dit onderzoeksrapport geeft aanbevelingen over de financiering van de huisvesting, het ombuigen van de negatieve beeldvorming rond arbeidsmigranten en het regelen van het beheer van de woningen.

Lees verder

Huisvesting van arbeidsmigranten kan prima in samenspraak met omwonenden. Goede voorbeelden daarvan zijn te zien in het filmpje dat Platform31 voor het ministerie van BZK maakte.

Film-arbmigr

Onderzoek

Leefsituatie en arbeidsomstandigheden van Polen, Roemenen en Bulgaren in Nederland

In het onderzoeksprogramma van Platform31 is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek verricht naar de leefsituatie en arbeidsomstandigheden van Polen, Roemenen en Bulgaren in Nederland. Dit onderzoek biedt niet alleen inzicht in de maatschappelijke positie van deze migranten — hun arbeidsmarktpositie, inkomen, huisvestingssituatie en sociale relaties – maar ook in de diverse patronen van migratie en integratie.

Opvallend is dat deze migranten niet allemaal komen om zich hier blijvend te vestigen (zoals voorheen de Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten). Er zijn ook migranten die seizoensgebonden arbeid verrichten of anderszins slechts tijdelijk in Nederland verblijven, en waarvan een deel pendelt tussen Nederland en het herkomstland.

Arbeidsmigratie in vieren

Die nieuwe vormen van tijdelijkheid hebben gevolgen voor het beleid (bijvoorbeeld op het terrein van huisvesting of inburgering). De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in het eindrapport, getiteld: ‘Arbeidsmigratie in vieren. Bulgaren en Roemenen vergeleken met Polen’.

Het onderzoek stond onder leiding van prof. dr. Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en werd uitgevoerd in samenwerking met negen Nederlandse gemeenten: Rotterdam, Den Haag, Westland, Bollenstreek (Hillegom en Katwijk), West-Brabant (Breda, Zundert, Moerdijk) en Dordrecht. In al deze gemeenten werd onderzoek verricht en daarover zijn afzonderlijke publicaties verschenen.

Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek en de publicaties die erover verschenen zijn.