Achtergrond

Woningmarkt op slot

De reguliere huurmarkt zit in veel Nederlandse regio’s op slot. De ‘wachtlijsten’ groeien en de doorstroming neemt af. Tegelijkertijd neemt het beroep op sociale huurwoningen de komende jaren alleen maar toe. Steeds meer arbeidsmigranten, vergunninghouders en uitstromers uit intramurale instellingen zoeken een plek op de sociale huurmarkt. Evenals studenten, werkende jongeren, expats, gescheiden mensen en kopers-in-spé. Deze nieuwkomers op de huurmarkt hebben vaak geen tijd om lang te wachten op een woning. Ze kunnen weinig betalen en hebben vaak beperkte eisen. Deze groepen zijn gebaat bij nieuwe tussenoplossingen, zoals de Magic Mix.

Magic Mix-projecten

Nederland kent steeds meer voorbeelden van woongebouwen waar diverse, vaak urgente, doelgroepen gemengd wonen. Platform31 verkende met zeventien projecten of de mix van doelgroepen succesvol is of juist kan falen. Uit deze verkenning blijkt onder andere dat ‘magic mix’-projecten een hoge bezettingsgraad hebben en weinig weerstand kennen van omwonenden. Dit in tegenstelling tot projecten voor bijvoorbeeld alleen arbeidsmigranten of vergunninghouders. Exploitanten van ‘magic mix’-projecten zoeken balans in zelfredzame en meer kwetsbare bewoners. Zo wonen in het Bruishuis in Arnhem studenten, gescheiden mensen en GGZ-cliënten samen en in verzorgingshuis Genderhof in Eindhoven wonen ouderen samen met onder meer starters en arbeidsmigranten.