Projectopzet

Beter benutten bestaande bouw

Van juni 2020 tot juni 2021 werkt Platform31 aan het in kaart brengen van belemmeringen en mogelijke oplossingen voor het beter benutten van de bestaande woningbouwvoorraad. We kijken naar het bevorderen van doorstroming, het met meer personen (dan één) wonen in één huis en uitbreiding op dezelfde kavel. Welke invloed hebben financiële prikkels, wet- & regelgeving en gedrag & persoonlijke voorkeur hierop?

Brede inventarisatie belemmeringen en oplossingen
In het onderzoek starten we met een brede inventarisatie van de belemmeringen en mogelijk interessante oplossingen. Hierbij maken we gebruik van de partners in ons netwerk en externe experts. In de verdiepingsfase verzamelen we aanvullende informatie over die belemmeringen waar nog vragen over zijn en werken we enkele potentierijke oplossingen, voorbeelden uit binnen- en buitenland, nader uit. Dit doen we door websearch, het afnemen van (telefonische) interviews en bijeenkomsten.

Oplossingsrichtingen
Om inzicht te krijgen in de kansen om de bestaande woningvoorraad beter te benutten, geven we per belemmering een inschatting over de invloed ervan op het woninggebruik: gaat het om een regel die samenwonen sterk tegengaat of niet? Bij de oplossingen of oplossingsrichtingen geven we aan hoe vaak deze al worden toegepast, wat de potentiële groep gebruikers is en hoe groot de impact is op het woningtekort. Hierdoor ontstaat er zicht op makkelijker uit te voeren oplossingen die veel effect zullen vertonen en belemmeringen die moeilijker overwonnen kunnen worden.

Samen met een klankbordgroep van experts komen we tot een publicatie die het rijk, gemeenten, woningcorporaties en andere partijen handvatten biedt om de bestaande woningbouwvoorraad beter te benutten.

Met wie?

Het experiment wordt uitgevoerd met medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het G40-Stedennetwerk en verschillende woningcorporaties. In de klankbordgroep zitten betrokken en enthousiaste meedenkers vanuit ministeries, gemeenten, woningcorporaties en enkele externe deskundigen.

Schiedam - wijk Groenoord (68)