Zicht op de woningvoorraad voor zorgdoelgroepen

In een kwalitatief onderzoek onder vijftien grote en middelgrote gemeenten is geïnventariseerd hoe gemeenten de kwaliteit van de woningvoorraad in beeld brengen. De achterliggende vraag is of de bestaande woningvoorraad is toegerust op het zelfstandig wonen van langdurige zorgvragers. De bestaande prognosemodellen leveren gemeenten hoofdbrekens. Zij zien de geraamde behoefte aan geclusterde en beschutte woonvormen niet terug in de praktijk. Een landelijke vergelijking is slecht te maken, aangezien de prognosemodellen uitgaan van verschillende brondefinities.

Betrokkenen: gemeenten
Organisatie: Platform31
Opdrachtgever: Ministeries van BZK en VWS
Programma: Langer thuis
Activiteiten: onderzoek en eindpublicatie

Foto: Alex Schröder