Ontwikkeling Woonzorgwijzer

Bij het formuleren van een visie op wonen en zorg is een groot aantal partijen betrokken: de gemeentelijke en provinciale overheid, woningcorporaties en andere grooteigenaren, ieder vanuit een ander belang. De corporaties en vastgoedeigenaren vanuit hun strategisch beleid met betrekking tot hun huidige voorraad, maar ook voor nieuwbouw, de gemeenten vanwege de gewenste aansluiting (toepasbaarheid) met het sociaal domein. Zorgverzekeraar en zorgondernemers voor het leveren van de benodigde zorg. En last but not least, de burger zelf.

Dit levert veel spraakverwarring op, partijen spreken niet vanzelfsprekend elkaars taal. Ook blijken visie en programmeringstrajecten vaak gebukt te gaan onder discussies over wat nodig is om zorgdoelgroepen zelfstandig te laten wonen.

Instrument de Woonzorgwijzer

Eén van de problemen is dat bestaande monitors of datasets zich baseren op een specifieke doelgroep, bestaand aanbod of op een gewenste oplossing. Veel gemeenten wensen een integraal, gebiedsgericht plan te maken, maar missen een instrument dat voor een gebied zichtbaar maakt welke behoefte de specifieke populatie heeft. In 2015-2016 is om die reden een beleidsondersteunend instrument ontwikkeld in opdracht van het ministerie van BZK: de Woonzorgwijzer.

De Woonzorgwijzer is een instrument dat geografisch in beeld brengt welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen en behoeften zij hebben. Door zowel beperkingen als behoeften van een populatie op een kaartbeeld te verzamelen, heeft een gemeente en haar lokale partijen een cijfermatige onderlegger voor gebiedsgericht beleid. Het kaartmateriaal maakt zichtbaar wie in een gebied woont, welke beperkingen deze populatie naar schatting heeft en welke randvoorwaarden deze populatie stelt aan de woning, de woonomgeving en de benodigde nabije ondersteuning. Wat er vervolgens wordt gedaan, kan per gemeente verschillend zijn. De Woonzorgwijzer beoogt hierbij een stevig gebiedsgericht houvast te bieden.

Het instrument is ontworpen door onderzoeksbureau RIGO; Platform31 begeleidde de ontwerpfase. Het ontwerp is tevens gevolgd en becommentarieerd door een externe begeleidingscommissie die bestond uit de twee testgemeenten Tilburg en Amsterdam, zorgverzekeraar Achmea, VNG, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ministeries VWS en BZK. Het instrument is gereed om toegepast te kunnen worden in een experiment. De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven hierin interesse te hebben en wil dit experiment aanbieden aan gemeenten en hun samenwerkingsverbanden of regio’s binnen haar grondgebied. Het instrument zal in het najaar van 2017 voor iedereen beschikbaar worden.

Betrokkenen: gemeenten
Organisatie: Platform31, Rigo
Commissie: VWS, VNG, KCWZ, Achmea en pilotgemeenten Amsterdam en Tilburg
Opdrachtgever: Ministerie van BZK
Activiteiten: voorstudie, pilot, eindpublicatie

Foto: Alex Schröder

Folder de Woonzorgwijzer

De Woonzorgwijzer is een instrument dat geografisch in beeld brengt welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen en behoeften zij hebben.