Provinciale parels wonen en zorg

Gemeenten willen bij het opstellen van hun woonvisie beter en duurzaam rekening houden met de veranderende zorgvraag. Daarbij past een integraal, gebiedsgericht plan waarin de zorgvragen en -behoeften van inwoners zijn meegenomen. Het instrument Woonzorgwijzer, ontwikkeld door Rigo in opdracht van het ministerie van BZK, kan hierbij helpen. De Woonzorgwijzer toont waar verschillende zorggroepen wonen en welke zelfredzaamheidsbeperkingen zij ervaren. In het experiment ‘Provinciale parels wonen en zorg’ wordt in de Zuid-Hollandse gemeenten de Woonzorgwijzer ingezet in bijeenkomsten voor lokale partijen. Met het doel de uitdagingen voor een gebied te benoemen, hun eigen ambities te bespreken, de mogelijkheden tot vernieuwing en transformatie van het aanbod te verkennen, een ontwerpstrategie te bespreken en relaties te verstevigen.

Betrokkenen: gemeenten
Organisatie: Platform31
Opdrachtgever: provincie Zuid-Holland
Programma: experimentenprogramma provincie Zuid-Holland
Activiteiten: gebiedsgerichte vraaganalyse, internetapplicatie, handreiking

In het experiment staan de volgende vragen centraal:

  1. Welke soort data is nodig om een keuze te kunnen maken op het gebied van wonen, wijkomgeving en wijkvoorzieningen?
  2. Levert de Woonzorgwijzer door de integrale wijze van datalevering (alle levensdomeinen) een beter inzicht op voor lokale partijen: woningcorporatie, zorgaanbieder en gemeente ten opzichte van voorgaande gebruikte data instrumenten?
  3. Zo ja, leidt dit inzicht tot een bijdrage aan de doelstelling: aanbod afgestemd op het specifieke beperkingenprofiel in het gebied en in nabijheid van bewoners met beperkingen?
Foto: Alex Schröder