Deel deze pagina via:

Woonzorgwijzer: inzicht in zorgvraag

Sluitende verzorgingshuizen, toename van verwarde mensen en vergrijzing. Dit zijn thema’s die spelen, maar niet overal (in dezelfde mate). Elke wijk kent zijn eigen problematieken en ook zijn eigen kansen. De vraagstukken per wijk vragen om integrale oplossingen, om verbinding tussen gemeentelijke domeinen, maar ook om samenwerking met andere partijen, zoals aanbieders van zorg en welzijn, corporaties en burgerinitiatieven. Inzicht in de potentiele vraag om ondersteuning helpt professionals en burgers om (wijkgericht) tot maatwerk te komen.

Platform31 draagt bij aan het grip krijgen op de integrale opgave wonen en zorg in wijken en buurten. Zo heeft Platform31 in opdracht van BZK en VWS een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop gemeenten de kwaliteit van de woningvoorraad in beeld brengen. In opdracht van BZK ontwikkelde onderzoeksbureau Rigo de Woonzorgwijzer; Platform31 verzorgde de procesbegeleiding. De Woonzorgwijzer is een data-instrument dat zichtbaar maakt waar welke zorggroepen wonen en wat hun mogelijke zorgvraag is. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland voert Platform31 nu een experiment uit met de Woonzorgwijzer.

De WoonZorgwijzer vindt u hier: www.woonzorgwijzer.info

Foto: Alex Schröder

Kennis -en leertraject Woonzorgvisie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen.Tweederde van de gemeenten heeft volgens de Taskforce Wonen en Zorg geen woonzorganalyse uitgevoerd. Zij hebben hierdoor onvoldoende zicht op hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, wat eventuele verschillen zijn tussen wijken en welk aanbod er eventueel extra nodig is. Deze analyse is nodig om gericht te kunnen sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt de basis voor een woonzorgvisie.

Lees verder