Woonzorgwijzer: inzicht in zorgvraag

Sluitende verzorgingshuizen, toename van verwarde mensen en vergrijzing. Dit zijn thema’s die spelen, maar niet overal (in dezelfde mate). Elke wijk kent zijn eigen problematieken en ook zijn eigen kansen. De vraagstukken per wijk vragen om integrale oplossingen, om verbinding tussen gemeentelijke domeinen, maar ook om samenwerking met andere partijen, zoals aanbieders van zorg en welzijn, corporaties en burgerinitiatieven. Inzicht in de potentiele vraag om ondersteuning helpt professionals en burgers om (wijkgericht) tot maatwerk te komen.

Platform31 draagt bij aan het grip krijgen op de integrale opgave wonen en zorg in wijken en buurten. Zo heeft Platform31 in opdracht van BZK en VWS een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop gemeenten de kwaliteit van de woningvoorraad in beeld brengen. In opdracht van BZK ontwikkelde onderzoeksbureau Rigo de Woonzorgwijzer; Platform31 verzorgde de procesbegeleiding. De Woonzorgwijzer is een data-instrument dat zichtbaar maakt waar welke zorggroepen wonen en wat hun mogelijke zorgvraag is. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland voert Platform31 nu een experiment uit met de Woonzorgwijzer.

De WoonZorgwijzer vindt u hier: www.woonzorgwijzer.info