Programma

In 2022 organiseert Platform31 twee verschillende kennis- en leertrajecten voor gemeenten. Het eerste traject biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Het tweede traject is gericht op het vertalen van de woonzorgvisie naar afspraken voor de uitvoering.

Actieleren: individueel, samen en in de praktijk

Beide kennis- en leertrajecten zijn gebaseerd op het concept van actieleren. Deze vorm van leren wordt ingezet als een traditionele aanpak tekortschiet. Het opstellen van een woonzorgvisie en het vertalen daarvan naar afspraken zijn daar een voorbeelden van. Dit gebeurt niet in een vacuüm maar in een dagelijkse praktijk met tal van partijen, belangen en bestaande afspraken. In het kennis- en leertraject gaat u met u eigen dagelijkse praktijk aan de slag, en krijgt u handvatten aangereikt om de benodigde stappen te kunnen zetten.

In het programma doorloopt u op hoofdlijnen het traject van het opstarten van een woonzorganalyse tot en met de opmaat naar een (geactualiseerde) woonzorgvisie. Hierbij zetten we verschillende werkwijzen in:

  • U volgt het programma in een leergroep van tien gemeenten. Met deze leergroep wisselt u ervaringen uit, deelt u praktijkvoorbeelden en bespreekt u vraagstukken waar u mee te maken krijgt. Naast een individueel leerproces faciliteren we zo een proces van teamleren.
  • Voorafgaand aan de bijeenkomsten voeren we een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we waar uw gemeente staat en wat uw leervragen zijn. Daar stemmen we vervolgens het kennis- en leertraject op af.
  • Tijdens de bijeenkomsten krijgt u kennis aangereikt
  • Voor elke bijeenkomst bereid u een opdracht voor. De opdrachten zijn gericht op uw dagelijkse praktijk, en dragen daardoor bij het uitvoeren van de woonzorganalyse, het opstellen van de woonzorgvisie of het vertalen ervan in afspraken.
  • U krijgt toegang tot een digitale leeromgeving waarin we alle presentaties, opdrachten en documenten van de andere deelnemers met u delen.

Programma kennis- en leertraject woonzorgvisie

Het ‘Kennis- en leertraject woonzorgvisie’ ondersteunt u als gemeentelijke beleidsadviseurs/ opgavetrekker wonen en/of zorg bij het maken van een woonzorganalyse, het (opnieuw) formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie. Aan de orde komen inhoudelijke thema’s, zoals de vraag naar ondersteuning, het aanbod binnen de Wmo en de samenhang daarvan met de Wlz en kenmerken van de woningmarkt. Daarnaast gaan we in op relevante onderzoeksmethoden, het inrichten van een procesorganisatie en het proces om te komen tot een uitvoeringsprogramma.  

Programma kennis- en leertraject Van woonzorgvisie naar uitvoering

Het ‘Kennis- en leertraject Van woonzorgvisie naar uitvoering’ ondersteunt u als gemeentelijke beleidsadviseurs/ opgavetrekker wonen en/of zorg bij het vertalen van de woonzorgvisie naar prestatieafspraken. U analyseert de lokale woon(zorg)visie en bepaalt welke stappen gezet moeten worden om tot concrete afspraken te kunnen komen. We besteden daarbij expliciet aandacht aan het verkrijgen van intern draagvlak, de samenwerking met ketenpartners en regievoering. In de volgende drie bijeenkomsten zoomt u in op belemmeringen bij het tot stand brengen van woonzorginitiatieven. Zoals het verkrijgen van een locatie of de financiering ervan. Tijdens deze sessies gaat u met een eigen casus aan de slag.

811 0874