Aanmelden

Heeft u interesse in het kennis- en leertraject woonzorgvisie? Vul dan het formulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om u te informeren over het aanmeldproces.

Platform31 voert het kennis- en leertraject Woonzorgvisie uit met bijdragen van:

bzk-vws

Programmaraad

Het Kennis- en leertraject woonzorgvisie wordt begeleid vanuit programmaraad. De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van VWS en BZK, de Taskforce Wonen en Zorg, de VNG, G40 en een vertegenwoordiger van het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg. Lees verder

Kennis en -leertraject woonzorgvisie: van analyse naar visie

Tweederde van de gemeenten heeft volgens de Taskforce Wonen en Zorg geen woonzorganalyse uitgevoerd. Zij hebben hierdoor onvoldoende zicht op hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, wat eventuele verschillen zijn tussen wijken en welk aanbod er eventueel extra nodig is. Deze analyse is nodig om gericht te kunnen sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt de basis voor een woonzorgvisie.

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen.

Het kennis- en leertraject woonzorgvisie

Het ‘Kennis- en leertraject woonzorgvisie’ ondersteunt u als gemeentelijke beleidsadviseurs/ opgavetrekker wonen en/of zorg bij het maken van een woonzorganalyse, het (opnieuw) formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie.

Actieleren: individueel, samen en in de praktijk

Het kennis- en leerprogramma is gebaseerd op het concept van actieleren. Deze vorm van leren wordt ingezet als een traditionele aanpak tekortschiet. Het opstellen van een woonzorgvisie is daar een voorbeeld van. Dit gebeurt niet in een vacuüm maar in een dagelijkse praktijk met tal van partijen, belangen en bestaande afspraken. In het programma doorloopt u op hoofdlijnen het traject van het opstarten van een woonzorganalyse tot en met de opmaat naar een (geactualiseerde) woonzorgvisie. Hierbij zetten we verschillende werkwijzen in:

Smartart processtappen1

1. Leergroep

Naast een individueel leerproces faciliteren we een proces van teamleren door gebruikmaking van intervisie en samen sparren.

2. Kennissessies

In het programma krijgt u de benodigde kennis aangeboden. Aan de orde komen inhoudelijke thema’s, zoals de vraag naar ondersteuning, het aanbod binnen de Wmo en de samenhang daarvan met de Wlz en kenmerken van de woningmarkt. Daarnaast gaan we in op relevante onderzoeksmethoden, het inrichten van een procesorganisatie en het proces om te komen tot een uitvoeringsprogramma.  

In de kennissessies geven we antwoord op de volgende vier vragen:
  • Hoe maak je een goede woonzorganalyse en wat zijn onderdelen van een woonzorgvisie?
  • Hoe zet je een procesorganisatie op?
  • Wat is de urgentie en wat zijn de oplossingsrichtingen?
  • Wat kun je doen om tot een gedragen woonzorgvisie te komen?

3. Werksessies

Centraal staat ‘leren door te doen’. De aangereikte kennis vertalen we naar ‘huiswerkopdrachten’ waarmee u stappen zet in de uitvoering van een woonzorganalyse. In een leergroep van tien gemeenten wisselt u ervaringen uit, reflecteert u praktijkvoorbeelden en bespreekt u vraagstukken waar u mee zit. Op deze wijze maakt u kennis met de inhoud en kunt u stappen zetten in het lokale beleidsontwikkelingsproces.

Smartart processtappen

4. Monitoren

Tijdens het traject monitoren we met elkaar de voortgang in iedere gemeente. Voorafgaand aan de bijeenkomsten nemen we een intake af bij de deelnemers om in kaart te brengen waar de gemeente nu staat. Dit beeld actualiseren we halverwege het traject door een korte enquête af te nemen. Ook de huiswerkopdrachten geven een beeld van de voortgang.

5. Digitale leeromgeving

Gedurende het traject kunt u informatie makkelijk terug te kunnen vinden in de digitale leeromgeving, waarin onder meer documenten, instructies en presentaties met de deelnemers worden gedeeld.

Voor wie?

Het kennis en leertraject is bedoeld voor gemeenten. Elke gemeente meldt twee deelnemers aan: een beleidsadviseur wonen, een beleidsadviseur sociaal domein/zorg en/of een opgavetrekker wonen/zorg. Voorwaarde voor deelname is bestuurlijk commitment (van wethouders wonen en zorg) en een bijdrage van €1.000 per gemeente. Er is plek voor in totaal 30 gemeenten.

Planning bijeenkomsten

In totaal worden er 3 kennis- en leertrajecten georganiseerd in 2020 (met startmomenten in februari en maart 2021). Het traject bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst, 5 werksessies en 2 kennissessies. Alle bijeenkomsten vinden digitaal plaats. Aan elke ronde kunnen maximaal 10 gemeenten deelnemen (20 personen).

Let op: het maximum aantal deelnemers voor de eerste en tweede ronde is bereikt. U kunt zich tot 30 maart aanmelden voor de derde ronde.

Data 3e kennis- en leertraject:

- Kennismaking: 6 april
- Kennissessies: 6 april, 3 augustus
- Werksessies: 6 mei, 15 juni, 20 juli, 24 augustus, 19 oktober

Aanmelden

Heeft u interesse in het kennis- en leertraject woonzorgvisie? Vul dan het formulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om u te informeren over het aanmeldproces.

Foto: Alex Schröder
Foto: Alex Schröder
Pictos langer thuis

Woonzorgwijzer

In opdracht van BZK ontwikkelde onderzoeksbureau Rigo de Woonzorgwijzer; Platform31 verzorgde de procesbegeleiding. De Woonzorgwijzer is een data-instrument dat zichtbaar maakt waar welke zorggroepen wonen en wat hun mogelijke zorgvraag is. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland voert Platform31 nu een experiment uit met de Woonzorgwijzer.

De WoonZorgwijzer vindt u hier