Projectopzet

Woonvarianten voor senioren

Senioren van nu en in de toekomst moeten prettig oud kunnen worden in een passende woonomgeving. Met dit project ondersteunen en inspireren we initiatiefnemers van woonvormen voor senioren met best practices en kennis. Zo stimuleren we de totstandkoming van nieuwe woonvormen. De belangrijkste vraag waarop we antwoorden zoeken is: Wat is nodig om woonvarianten voor senioren van de grond te laten komen?

Hoe?

We bieden inspirerende voorbeelden (best practices) van woonvormen voor senioren die zijn ontwikkeld of in nog ontwikkeling zijn. We beschrijven en portretteren voorbeelden van de totstandkoming van hun woonzorginitiatief. Welke tips hebben zij voor nieuwe initiatiefnemers? Welke lessen hebben zij geleerd?

We ontsluiten en ontwikkelen daarnaast kennis rond bekende barrières om een woonvariant te starten, zoals financiering, het vinden van een locatie en samenwerking met gemeenten. Dit doen we door een kopgroep van vernieuwers en experts op het gebied van woonvormen voor senioren samen te stellen. Deze kopgroep gaat deel uitmaken van een Community of Practice waar kennis wordt uitgewisseld en nieuwe kennis en oplossingen worden ontwikkeld.

Kennisverspreiding doen we door middel van masterclasses, publicaties, nieuwsbrieven en presentaties op congressen. Nieuwe initiatiefnemers van een woonvorm en stakeholders worden zo van die kennis voorzien die nodig is om een woonzorginitiatief tot wasdom te laten komen.

Met wie?

Platform31 werkt in dit project samen met Aedes (Yvon de Ruijter) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (Frank van der Voort). Aedes brengt haar expertise in als het gaat om het realiseren van woonzorginitiatieven. De RVO heeft als uitvoerende partij van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg de kennis in huis om initiatiefnemers alles over deze regeling te vertellen. Dit doen we met medewerking van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Voor wie?

Senioren van nu en de toekomst moeten prettig oud kunnen worden in een voor hun passende woonomgeving. Met dit project willen we hieraan bijdragen.

ikoon-woonvarianten-voor-senioren-2

Achtergrond

Steeds meer senioren wonen zelfstandig. Door de afname van het aantal mantelzorgers en de vraagdruk op de intramurale woonzorg zal komende jaren een grotere behoefte ontstaan aan nieuwe vormen van wonen en zorg, tussen de zelfstandige woning en het verpleeghuis in. Afgelopen jaren poppen mondjesmaat nieuwe vormen van wonen en zorg op.

Het aanbod van woonvormen voor senioren blijft echter sterk achter op de vraag. Om die reden heeft het Rijk in april 2019 de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg in het leven geroepen. Burgerinitiatieven en sociale ondernemers kunnen met behulp van deze financiële regeling een woonzorginitiatief ontwikkelen en verwerven of bouwen.