Werkateliers wonen en zorg voor partnercorporaties

De komende maanden organiseert Platform31 speciaal voor partnercorporaties vier werkateliers over wonen en zorg in de brede zin van het woord: van woonvarianten voor senioren, tot samenwerking tot (langer) zelfstandig thuis wonen voor diverse doelgroepen. De werkateliers kunnen afzonderlijk van elkaar gevolgd worden, maar u bent natuurlijk van harte uitgenodigd om ze alle vier te volgen.

De werkateliers geven onze partnercorporaties inzicht en handvatten voor de vraagstukken waar zij mee bezig zijn. Door te leren van elkaar, door elkaar tips te geven en door kennis mee te nemen die Platform31 in haar programma’s bij elkaar brengt, kunnen corporaties nieuwe, aanvullende stappen zetten in hun projecten.

Samenwerking: Van wal komen en impasses voorkomen. Hoe doe jij dat?

donderdag 21 januari 2021 10.00 – 12.00 uur

In steeds meer maatschappelijke opgaven zien we dat corporaties niet alleen kunnen opereren, maar afhankelijk zijn van de inzet en betrokkenheid van andere partijen. Het Langer Thuis en Weer Thuis in de wijk zijn voorbeelden van opgaven waarin een meerpartijensamenwerking de dagelijkse realiteit is. Ook het energievraagstuk, de duurzaamheidsopgave en de leefbaarheid en veiligheid in wijken kan niet zonder medewerking van een breed palet aan organisaties opgepakt worden. Dat dit niet altijd even makkelijk is, ervaren partijen ook. Corporaties hebben hun eigen organisatiebelang en handelen ook binnen deze kaders.

In deze bijeenkomst onder leiding van Mirjam Fokkema (projectleider Platform31) gaan we met elkaar aan de slag hoe je kunt herkennen of er sprake is van een samenwerkingsvraagstuk, hoe je duidt wat er aan de hand is en welk handelingsperspectief er ingezet kan worden. Hiervoor maken we gebruik van onze ervaring uit meerdere experimentprogramma’s en innovatietrajecten.

Aanmelden

Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

donderdag 11 februari 2021, 10.00 – 11.30 uur

Een centraal element van het zelfstandig wonen in de wijk van mensen met een psychische kwetsbaarheid, zijn de woningen zelf. Corporaties spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoeveel woningen zijn nodig om uitstromers uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang een huis te bieden? En welke woonvormen zijn mogelijk tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding? Om het zelfstandig wonen goed te laten verlopen zijn ook andere voorzieningen nodig. Denk aan een meldpunt, 24 uurs zorg op afroep en time-out voorzieningen.

In deze sessie geeft Susan van Klaveren (senior projectleider bij Platform31) een overzicht van woonvormen en gaan we met elkaar in gesprek over hoe je als corporatie tot een passend woon(zorg)aanbod komt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een corporatie uit het experiment Weer Thuis illustreert het gesprek met eigen praktijkvoorbeelden.

Aanmelden

Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Vrijdag 5 maart 2021, 10.00 -12.00 uur

Elk woongebied geschikt en inclusief. Het Innovatieprogramma Langer thuis – inclusieve wijk ontwikkelt met 24 gebieden de bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. Het programma levert voorbeelden en aanpakken op om tot de gewenste ‘uitrusting’ van de wijk te komen, het zet partijen aan tot investeren en biedt tools en instrumenten voor borging. In deze workshops gaan we in op de bouwstenen van de inclusieve wijk, leren we lessen van de gebiedscoalities en gaan deelnemers aan de hand van verschillende interactieve werkvormen aan het werk.

Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met corporaties uit de betrokken gebiedscoalities en gaan in op thema’s als het agenderen en samenwerken aan wonen en zorg in de gebiedscoalitie en concrete aanpakken als flatrenovatie in combinatie met levensloopbestendigheid & zorginnovatie onder leiding van Annette Duivenvoorden (senior projectleider Platform31). Gea Veldmeijer van Actium Wonen komt vertellen over gebiedscoalitie Assen Noorderpark.

Aanmelden

foto Knarrenhof