Projectopzet

Weer Thuis

Een eigen woning, een plek onder de zon. De Commissie Toekomst Beschermd Wonen heeft aangegeven dat een ‘arsenaal aan woonvormen’ wenselijk is voor uitstromers uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In 2019 en 2020 werkt Platform31 aan het verbeteren van het aanbod van wonen met zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Welke woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn er, op welke behoeften hebben we nog geen antwoord en hoe kan daar in worden voorzien? Per woonvorm onderzoeken we het benodigde wijkarrangement: welke voorzieningen in de wijk zijn relevant voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hoe zorg je ervoor dat deze voorzieningen goed op elkaar aansluiten? En dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich thuis voelen in de wijk?

Dit experiment is een vervolg op het eerdere experiment Weer Thuis in de wijk dat als doel had de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen te versnellen en te verbeteren. De uitkomsten van dit eerste experiment leest u in de procesevaluatie.

Met wie?

Het experiment ‘Weer Thuis’ (2019-2020) voert Platform31 uit in samenwerking met het actieprogramma Weer Thuis!. In dit Actieprogramma werken VNG, Aedes en Valente, GGZ Nederland, Leger des Heils samen. Het Actieprogramma is gericht op de ondersteuning van de regionale samenwerking in acht regio’s. De komende twee jaren zullen nogmaals 10 regio’s worden ondersteund. Platform31 en het Actieprogramma zijn op de hoogte van elkaars activiteiten, wisselen onderling kennis uit en organiseren waar mogelijk bijeenkomsten gezamenlijk.

Het experiment wordt uitgevoerd met medewerking van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook vindt afstemming plaats met Movisie en het onderzoek MO/BW van de Universiteit van Utrecht.

Aanpak

De kern van dit experiment bestaat uit het leren uit de praktijk van lokale samenwerkingsverbanden. Samen met enkele koplopers en de gebiedscoalities uit het innovatieprogramma inclusieve wijken gaan we aan de slag in een lerende gemeenschap. Door een verkenning brengen we de leervragen in beeld en inventariseren we de goede voorbeelden. Deze startfoto geeft richting aan de bijeenkomsten en publicaties van het experiment. Per koploper organiseren we een expertsessie, waarbij we een bepaald vraagstuk proberen verder te helpen. Daarnaast zijn er landelijke bijeenkomsten waar ook andere geïnteresseerde samenwerkingsverbanden aan deel kunnen nemen. Tijdens deze bijeenkomsten staat inhoudelijke verdieping en reflectie op elkaars praktijk centraal. Goede voorbeelden zorgen voor inspiratie en experts dragen inhoudelijk bij door onderzoeksresultaten te presenteren of advies te geven op een bepaald thema. Deze ‘opgewerkte’ kennis ondersteunt de koplopers en andere geïnteresseerden in hun dagelijkse praktijk.

Alle kennis en resultaten die het experiment oplevert zal met een breed publiek worden gedeeld via publicaties en bijeenkomsten. De resultaten zijn interessant voor alle organisaties die betrokken zijn met huisvesting en/of het organiseren van een zachte landing in de wijk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

GGZ grijs