Innovatiethema's

Weer Thuis

Samen met de koplopers verkent Platform31 de volgende vier thema’s in het experiment Weer Thuis:

1. Vormgeven van wooncarrières
Een centraal element van het wonen in de wijk van mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn de woningen zelf. Wat zit er tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding in? Welke nieuwe woonvormen worden ontwikkeld, en welke ontbreken wellicht nog? Platform31 gaat samen met de experimentpartners aan de slag om inzicht te krijgen in de huidige en gewenste variatie in woonvarianten en voor wie deze woonvormen geschikt zijn.

2. Wijkarrangement
De Commissie Toekomst Beschermd Wonen adviseert dat, naast een betaalbare en passende woonplek en individuele begeleiding, moet worden voldaan aan randvoorwaarden zoals mogelijkheden tot ontmoeting, daginvulling en buurtmanagement om het zelfstandig wonen te laten slagen. Platform31 onderzoekt samen met de koplopers welke vernieuwing in het aanbod nodig is, hoe dit bereikt kan worden en welke voorbeelden hier al van zijn.

3. Welkome wijk
Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid voelen zich eenzaam en hebben weinig contacten waarop zij kunnen terugvallen. Positieve contacten in de buurt, het tegengaan van stigma’s en het opbouwen van netwerken rond mensen met een kwetsbaarheid is van belang voor een goede inbedding in de wijk. In het experiment ontwikkelt Platform31 samen met de koploper sluitende aanpakken voor buurten. We betrekken hierbij zowel de individuele sociale inbedding als community building.

4. Monitoring zachte landing in de wijk
Voor het bepalen van het succes van het beleid met het oog op de ambulantisering van beschermd wonen en opvang, is het nodig inzicht te hebben in wat er gebeurt met mensen die vanuit intramurale woonvoorzieningen in de wijk (begeleid) zelfstandig gaan wonen. Platform31 ontwikkelt met de koplopers een (sobere) volgsystematiek die inzicht geeft in wat er gebeurt met deze mensen.

GGZ grijs