Experimentpartners

Weer Thuis

In het experiment ‘Weer Thuis’ (2019-2020) werkt Platform31 samen met lokale samenwerkingsverbanden van gemeente, corporatie en/of organisatie voor zorg en/of welzijn. De experimentpartners zijn:

  • Breda
  • Gooi-Vechtstreek
  • ’s-Hertogenbosch
  • Utrecht
  • Venlo

Naast deze samenwerkingsverbanden nemen de gebiedscoalities uit het innovatieprogramma inclusieve wijken, die focussen op het inclusief wonen van mensen met een psychische kwetsbaarheid, deel aan dit experiment. Ook betrekken we de kennis en ervaringen van de koplopers uit het eerste experiment Weer thuis in het experiment.

Samenwerkingspartijen

Het experiment ‘Weer Thuis’ (2019-2020) voert Platform31 uit in samenwerking met het actieprogramma Weer Thuis! In dit Actieprogramma werken VNG, Aedes en Valente, GGZ Nederland, Leger des Heils samen. Het Actieprogramma is gericht op de ondersteuning van de regionale samenwerking in acht regio’s. De komende twee jaren zullen nogmaals 10 regio’s worden ondersteund. Platform31 en het Actieprogramma zijn op de hoogte van elkaars activiteiten, wisselen onderling kennis uit en organiseren waar mogelijk bijeenkomsten gezamenlijk. Ook vindt afstemming plaats met het team van het Prospectief onderzoek maatschappelijke opvang en beschermd wonen van de Universiteit van Utrecht, Housing First Nederland, en Movisie. Platform31 is lid van het Kennisnetwerk Verward Gedrag.

Het experiment wordt uitgevoerd met medewerking van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

GGZ grijs