Prestatieafspraken wonen en zorg

Wat staat er over wonen en zorg in de prestatieafspraken van corporaties, gemeente en huurders? Wat willen zij en is helder wat mag en kan? Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) werken met partners uit het veld aan een praktische handreiking voor het maken van prestatieafspraken met uitgewerkte thema’s en voorbeelden uit de praktijk. Doel is om de prestatieafspraken zo smart mogelijk te formuleren, zodat ze het best recht kunnen doen aan de ruimtelijke en sociale aspecten van wonen met zorg. Idealiter is er aansluiting tussen de Wmo en de Woonvisie.

  • Betrokken: corporaties en gemeenten
  • Samenwerkingspartners: Platform31 en KCWZ
  • Opdrachtgever: ministeries van BZK en VWS
  • Programma: Langer thuis
  • Activiteiten: verkenning en bijeenkomsten (agenda)