Strategisch samenwerken aan wonen en zorg

Meer dan ooit is een strategische samenwerking en uitvoeringsagenda nodig voor wonen, begeleiding en zorg. We willen er met elkaar voor zorgen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Daarvoor ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij gemeenten en partners.

Dit vraagt een goed samenspel tussen de domeinen wonen en Wmo. Welke wijkvoorzieningen zijn essentieel en welke woningvoorraad is minimaal nodig? Komen de benodigde arrangementen tot stand en bieden sociale wijkteams ondersteuning? Zorgen corporaties voor huisvestingsoplossingen en nieuwe woonvormen? Wat betekent het voor de draagkracht en draaglast van wijken? Kortom: een meerjarige, strategische visie op wonen en zorg is een belangrijk kader en beginpunt voor een gezamenlijke aanpak.

De projecten die bijdragen deze aanpak zijn onder meer gericht op het maken van prestatieafspraken (tussen corporaties, gemeente en huurders), het strategisch verbinden van wonen, begeleiding en zorg in wijken door gemeenten en gebiedsgericht aanbod.

Foto: Alex Schröder