Aanpak experiment Stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt

Van senioren wordt verwacht dat zij langer zelfstandig thuis wonen. Niet elke woning is hiervoor geschikt. Vaak passen senioren hun huidige woning aan zodat zij hier kunnen blijven wonen wanneer gezondheidsproblemen optreden. Een alternatief is verhuizen naar een geschikte woning én woonomgeving: doorstroming. Deze laatste optie draagt bij aan het passender wonen van senioren én aan het verminderen van de woningmarktproblematiek. Het zorgt ervoor dat er grote en onderbenutte eengezinswoningen vrijkomen voor gezinnen. Daarmee worden de verhuisketens verlengd. Dit lost de schaarste op de woningmarkt niet op, maar draagt wel bij aan een evenwichtigere verdeling. 

Opzet experiment 

In het experiment ‘Stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt’ werkt Platform31 in 2022-2023 met gemeenten en andere relevante partijen uit de praktijk aan een gestructureerde aanpak van doorstroming binnen de particuliere koop- en huursector. We organiseren een aantal (online) bijeenkomsten waarin reflectie op elkaars praktijk centraal staat. De deelnemers en – waar nodig – andere experts brengen hun aanpak en praktijkervaringen in en gaan daarover met elkaar in gesprek.  Het experiment is een vervolg op het eerdere experiment, dat zich vooral op doorstroming in de sociale huisvesting richtte.

Deelnemers

De werving van dit experiment start Platform31 in februari 2023. We zoeken hiervoor gemeenten die al actief aan de slag zijn om doorstroming binnen de particuliere markt te stimuleren. Heeft uw gemeente interesse om eventueel deel te nemen, dan kunt u dit melden bij denise.vandenbroek@platform31.nl. Wanneer de werving van start gaat, krijgt u dan van ons bericht.

Elderburen-eerste-sleutel
Nieuwe bewoners Elderburen in Arnhem, Portaal