Platform31 voert het onderzoek ‘Organiseren van wonen voor mensen met een fysieke beperking’ uit met bijdragen van:

Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schrijf u in voor de Update Wonen en zorg en blijf op de hoogte:

* Verplicht
Deze nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar.

Deel deze pagina via:

Organiseren van wonen voor mensen met een fysieke beperking

In Nederland is veel aandacht voor de huisvesting van kwetsbare senioren en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voor de huisvesting van mensen met een chronische ziekte, een zintuiglijke, lichamelijke of meervoudige beperking is vaak minder aandacht. Onderzoek laat zien dat er een grote variatie aan woonbehoeften en -wensen is binnen deze groep mensen. Maar hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en burgerinitiatieven bijdragen aan voldoende en geschikte woningen voor mensen met een beperking? Welke mogelijkheden zijn er om een bestaande woning aan te passen en wie betaalt dat? Hoe vindt toewijzing van (aangepaste) woningen plaats? Is er sprake van keuzevrijheid? En hoe wordt oog gehouden voor eigen regie van de doelgroep?

Platform31 heeft (praktijk)onderzoek gedaan naar het organiseren van wonen voor mensen met een fysieke beperking. In gesprekken met gemeenten, woningcorporaties, ervaringsdeskundigen en lokale cliëntenbehartigers is gekeken hoe zij zich inzetten om voldoende geschikte woningen voor mensen met een beperking te organiseren. Ook is gesproken met verschillende ervaringsdeskundigen. Op deze manier hebben we inzicht in het lokale beleid, de praktijk en ervaringen rondom het organiseren van wonen voor mensen met een fysieke beperking gekregen. In onderstaande publicatie zijn de uitkomsten van het praktijkonderzoek terug te lezen.

Huisvesten bijzondere doelgroepen groen