Projectopzet

Innovatieprogramma Langer thuis - Inclusieve wijk

Elk woongebied, geschikt en inclusief. Het Innovatieprogramma langer thuis – inclusieve wijk ontwikkelt met 24 gebieden de bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. Het levert voorbeelden en aanpakken op om tot de gewenste ‘uitrusting’ van deze wijk te komen, het zet partijen aan tot investeren en biedt tool en instrumenten voor borging.

Twee jaar ondersteunt Platform31 24 gebiedscoalities met interactieve bijeenkomsten, praktijkgericht onderzoek en het toepassen van innovatiethema’s in de wijk. We sparren, netwerken, spiegelen en reflecteren over de bouwstenen van hun inclusieve wijk.

Looptijd

Februari 2019 – december 2020.

Met wie?

G40-Stedennetwerk, ministerie van VWS, ministerie van BZK, Atelier Rijksbouwmeester, VNG,experts en onderzoekers

Voor wie?

Strategische, beleids- en procesprofessionals van gemeenten, corporaties, zorg- en welzijn, marktpartijen en bewonersnetwerken, die actief zijn in gebiedscoalities.

Achtergrond en aanleiding

Met de extramuralisering is het aantal mensen in de wijk dat ondersteuning en/of zorg nodig heeft toegenomen. Dat geldt voor ouderen, mensen met een handicap en mensen die willen uitstromen uit voorzieningen als beschermd wonen of de maatschappelijke opvang. Met de vergrijzing zal bovendien het aantal (kwetsbare) ouderen sterk toenemen. Om de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen en hun sociale netwerken te vergroten, zijn allerlei interventies mogelijk rond de woning, fysieke en sociale omgeving en nabije voorzieningen. Het ideaal is: elk woongebied geschikt en inclusief voor alle inwoners. Gemeenten, corporaties, welzijn, bewoners, zorgpartijen staan hiervoor aan de lat.

Om handen en voeten te geven aan deze ambities start Platform31 samen met de G40, ministerie van BZK en ministerie van VWS met het Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk.

FAQ

Veel voorkomende vragen over het innovatieprogramma. Lees verder.