Woonvarianten senioren

Door (jonge) senioren wordt nog weinig verhuisd om voor te sorteren op de nieuwe levensfase. Waarom zij niet verhuizen is onderwerp van veel onderzoeken geweest: onbekend met het aanbod, weinig aantrekkelijk aanbod, te weinig aanbod of te duur. Dit kabinet zet in op de stimulering van nieuwe wooninitiatieven voor senioren.

Vragen van de gebiedscoalities:

 • Welke woonvariatie is gewenst voor senioren?
 • Hoe verbind je dragende bewoners en vragende bewoners aan elkaar?
 • Welke voorbeelden zijn er? Wat werkt en wat niet? Hoe pak je de ontwikkeling van zo’n woonvorm aan met huidige wijkbewoners?
 • Hoe kun je nieuwe woonvormen inpassen in de bestaande woningvoorraad?
 • Hoe zorgen we dat wooninitiatieven van sociaal ondernemers en bewoners financieel haalbaar zijn?
 • Wat werkt om mensen te bewegen door te stromen?

1. Kennis uit workshops-reeks

De perfecte woning; innoveren in woonformules
De woningmarkt is sterk bepalend als we kijken naar de ideale woning voor senioren en de groei van nieuw woonaanbod. Er valt nog niet veel te kiezen. Hoe creëer je meer variatie aan woonvormen? Willemijn Souren van Woonzorg Nederland stelt dat dé oudere niet bestaat. Als grootste verhuurder aan ouderen wil Woonzorg Nederland innoveren in de seniorenhuisvesting. Ze ontwikkelde vijf woonformules (pdf), die ze samen samenwerkingspartners invulling geven met namen als stadsveteraan, dorpsveteraan of het blokkerhuis.

Woonprofielen van senioren
Springco maakte op basis van de Grote omgevingstest een analyse naar woonprofielen onder senioren. In de workshop werden de concept profielen getest met de gebiedscoalities. Aan de hand van tien dimensies, zoals wonen met zorg – geen zorg, individueel – gemeenschappelijk, binnen de buurt – buiten de buurt zijn tien woonprofielen voor ouderen herleid. Het idee is dat dergelijke profielen nieuwe inbreng geven op woonprogrammering. In de gemeenten Rotterdam en in Naaldwijk worden de profielen naast de huidige programmering geplaatst. Het biedt een nieuwe kijk of het geplande aanbod ook aansluit op de mogelijke vraag.

2. Praktijkgerichte kennis

Publicatie: Woonvarianten voor senioren: hoe krijg je ze van de grond?
Er is veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. Steeds vaker zien we dat senioren het heft in eigen hand nemen door zelf een wooninitiatief te ontwikkelen. Dat blijkt in de praktijk niet gemakkelijk. Initiatiefnemers van woonvormen voor senioren lopen vaak tegen dezelfde knelpunten aan: financiering, samenwerking met de gemeente, locatie en samenleven in een groep. In de publicatie Platform31-publicatie Woonvarianten voor senioren: hoe krijg je ze van de grond? is onderzoek gedaan naar knelpunten, geleerde lessen en oplossingsrichtingen rond woonvarianten voor senioren.

Goede voorbeelden van wooninitiatieven
Eén van de gebiedscoalities, de Boombergbuurt in Hilversum, is volop bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonvormen voor senioren. Hier blazen ze een oud verzorgingshuis nieuw leven in. Ouderenhuisvester Habion, een landelijk werkende woningcorporatie, heeft al vaker met dit bijltje gehakt. Op zes plekken in het land hebben ze verzorgingshuizen-oude-stijl een tweede jeugd gegeven. Nu transformeren ze het volgende verzorgingshuis: De Boomberg in Hilversum. Bewoners en buurtbewoners spelen hierin de hoofdrol. De ervaringen en successen van eerdere projecten past Habion in de ontwikkeling van De Boomberg toe. “De kracht van het succes zit in het samen met ouderen bepalen wat er moet gebeuren.” Een interview met transformatiemanager Willeke Janssen van Habion over hoe ze dat doen en welke uitdagingen ze ziet lees je hier.

Meer van dit soort goede voorbeelden lezen? Die vind je hier.

Publicatie: Meerwaarde van woonvoorzieningen met zorg voor ouderen

In opdracht van ActiZ deed bureau HHM onderzoek naar de meerwaarde van woonvoorzieningen met zorg voor ouderen. Het onderzoek toont aan dat woonvoorzieningen met zorg voor ouderen absoluut meerwaarde bieden voor zowel bewoners, de betrokken (zorg)organisaties en de maatschappij in bredere zin. Het ontwikkelen van deze voorzieningen vraagt echter geduld en een lange adem. De veelheid van geïnventariseerde knelpunten maakt dat de slagingskans van de voorzieningen onder druk staat, ook al zijn de belangrijkste succesfactoren aanwezig. Meer over de uitkomsten van dit onderzoek en de aanbevelingen leest u hier.

Platform31 werkt op dit innovatiethema samen met:

 • SpringCo voor het in beeld brengen van de behoefteprofielen op basis van de Grote Omgevingstest;
 • Aanbod ondersteuningsteam Wonen en Zorg van het RvO;
 • Analyse gewenste variatie in twee gebiedscoalities door SpringCo;
 • Input lopende onderzoeken: Actiz: onderzoek naar gewenste woonvormen in het tussengebied, RIGO: monitor geclusterde woningvoorraad;
 • Input best practices gemengde woonvormen senioren uit programma Woonvariaties senioren;
 • Uitwisseling en deelname aan Dag van Wonen en Zorg.

Workshops

 • Workshop 1 Welke woonvorm typologie kunnen we onderscheiden? (21 januari)
 • Extra bijeenkomst bij Dag van Wonen en Zorg (29 januari)
 • Workshop 2 Bewustwording en verhuizen (21 april)
 • Workshop 3 Gemengde woonvormen (22 september)
Aantal woningen blauw