Over Een thuis voor iedereen

Een Thuis Voor Iedereen

Het innovatieprogramma Een thuis voor iedereen is een samenwerking van Platform31, het ministerie van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Het ministerie van BZK richtte het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) in. Dit is een digitaal platform waar alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen te vinden zijn. Ook vind je hier de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo worden provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen extra ondersteund.


Verdieping

Innovatieprogramma Een thuis voor iedereen

Innovatiethema’s Een thuis voor iedereen

De focus van het koplopersprogramma van de VNG is de verdeling van aandachtsgroepen: over gemeenten en in de woningmarktregio. Een verdeling start met inzicht in de actuele aanwezigheid van de aandachtsgroepen op de woningmarkt en hun vraag. Het innovatieprogramma helpt koplopers de (woon- en zorg) vraag van de verschillende groepen in beeld te brengen en denkt mee over de wijze waarop het gesprek tussen het woon- en het sociaal domein kan worden gevoerd en tot besluitvorming kan worden gebracht. Deze aanpak, waarin het werken aan inhoud en proces wordt samengebracht, legt de basis voor de brede en integrale regionale en lokale woonzorgvisies.

In het gehele innovatieprogramma staan drie thema’s centraal. Dit zijn thema’s waarop nog kennis moet worden ontwikkeld. Deze kennis ontwikkelen we samen met de koplopersgroep. Ook betrekken we daarbij andere inspirerende voorbeelden in het land. De opgedane kennis verspreiden we via verschillende communicatieactiviteiten en praktijklabs.

Thema’s inhoudelijke vernieuwing

Platform31 ondersteunt de koplopers door hen bij te staan in ‘hoe’ zij:

  1. de woon(zorg)opgave van aandachtsgroepen in beeld kunnen brengen die als basis dient voor prestatieafspraken met partijen voor de woonruimteverdeling en voor nieuwbouwplanning sociale huur;
  2. een regionale procesorganisatie met naast gemeenten en woningcorporaties betrokken partijen als zorg- en cliëntenorganisaties kunnen inrichten die leidt tot besluitvorming over de uitkomsten van het woononderzoek tot een uitvoeringsprogramma;
  3. Zowel regionaal als lokaal een verbrede woonzorgvisie kunnen opstellen. We besteden daarbij aandacht aan de inhoud en aanpak van deze woonzorgvisies.
Beeldvorming-Straatconsulaat-Eve-foto-6978 klein
Foto: Eveline van Egdom