Over Een thuis voor iedereen

Een Thuis Voor Iedereen

Het innovatieprogramma Een thuis voor iedereen is een samenwerking van Platform31, het ministerie van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Het ministerie van BZK richtte het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) in. Dit is een digitaal platform waar alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen te vinden zijn. Ook vind je hier de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo worden provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen extra ondersteund.


Maak kennis met regio Haaglanden; 8 betrokken gemeenten

Koploper innovatieprogramma Een thuis voor iedereen

In het programma Een thuis voor iedereen slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Inmiddels zijn zes gebieden naar voren getreden die zich bereid tonen te versnellen voor aandachtsgroepen in hun woningmarktregio en lokale gemeentelijke praktijk. Zij vormen samen de koplopersgroep.

Wat drijft de regio’s die meedoen, en op welke manier geven zij invulling aan hun koploperschap? Elke regio stelt zich graag kort aan u voor met een bondig overzicht van de ambities en vraagstukken waar ze de komende tijd mee aan de slag gaan.

Platform31 sprak met de kwartiermaker Een thuis voor iedereen, de strategisch adviseur wonen Den Haag en de programmamanager Weer thuis in Delft.

In de regio Haaglanden erkennen gemeenten de opgave voor aandachtsgroepen. Woningmarktregio Haaglanden maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De woningmarktregio Haaglanden bestaat uit 8 gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Wassenaar, Pijnacker/Nootdorp, Voorschoten, Zoetermeer.

Door het Bestuurlijk overleg Wonen Haaglanden zijn in 2021 in een tussen akkoord, afspraken gemaakt over de toename in het aantal woningen en het prijsniveau, de reservering van de woningvoorraad voor doelgroepen en spreiding over de gemeenten. Op dit moment zijn met name Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer de gemeenten die de grootste aantallen uitstromers huisvesten.

In 2021 is ook een uitvoeringsagenda Huisvesting uitstroom uit instellingen woningmarktregio Haaglanden, opgesteld. In deze agenda zijn onder andere regionale afspraken gemaakt over de verdeling van de uitstroom over gemeenten naar herkomst gemeente. Vervolgens is op een rij gezet of de vraag naar woningen beantwoord kan worden uit de bestaande voorraad (met een maximum van 10% van de verhuringen aan uitstroom instellingen) en welke nieuwe woonproducten snel kunnen worden ontwikkeld. Als bijlage bij de agenda zijn afspraken opgenomen over de randvoorwaarden bij huisvesting en het proces.

Waarom heeft regio Haaglanden zich aangesloten?

De partijen in de regio Haaglanden zijn het eens dat samenwerking nodig is om het woningtekort voor aandachtsgroepen te bestrijden. De wens om te gaan werken aan een regionale woonzorgvisie is in een bestuurlijke conferentie besproken waar alle wethouders wonen en zorg bij elkaar waren om over een gezamenlijke aanpak voor ‘Een thuis voor iedereen’ te spreken. De wens is om in december 2022 resultaat te hebben geboekt.

Hoe gaat regio Haaglanden van start?

Er is een kwartiermaker aangesteld om een PvA op te stellen met als doel eind van dit jaar een regionale woonzorgvisie gereed te hebben. De kwartiermaker werkt in opdracht van de bestuurlijke tafel wonen. Dit is het regionale overleg woningmarkt Haaglanden met de wethouders wonen van 9 gemeenten. Inmiddels is dit vanwege het te verkrijgen draagvlak uitgesteld naar eerste kwartaal 2023.

Voor de overeenkomst over de uitstroom zijn binnen de bestuurlijke tafel wonen, een werkgroep en stuurgroep werkzaam die samen met de kwartiermaker aan de slag gaan. Het resultaat van de aanpak wordt voorgelegd op een Bestuurlijke Conferentie voor de wethouders wonen en sociaal, ook bestuurders van corporaties en zorgpartners zullen aan deze conferentie meedoen.

In de regio wordt al langere tijd samengewerkt op het thema en zijn zowel regionaal als lokaal afspraken gemaakt.

Regionaal:
Uitstroom afspraken zijn gemaakt voor de centrumgemeente regio’s en op woningmarktregio Haaglanden bekrachtigd.

Verder is regionaal het zogeheten koepelconvenant afgesproken in tripartiet overleg: gemeenten, corporaties en begeleidingsorganisaties voor het toewijzingsproces van een woning, bijdragen en taken partijen, rechten en plichten huurder.

Lokaal:
In Den Haag zijn daarnaast in een doorbraak plan afspraken gemaakt over de verdeling van woningen voor aandachtsgroepen (onder andere statushouders) en het snel en onorthodox ontwikkelen van nieuwe woonproducten door gemeentelijke locaties aan te wijzen.

In Delft werken partijen al meerdere jaren in tripartiet overleg samen aan het programma ‘Langer en Weer thuis’.

Tijdens de Kick-off bijeenkomst kwam naar voren dat behoefte is aan meer kennis over de kwalitatieve woonvraag van aandachtsgroepen . Daar moet onderzoek naar gedaan worden. Vervolgens moet het regionale beeld voor alle aandachtsgroepen compleet worden gemaakt. Er is al veel onderzocht, de opdracht is om de gegevens voor alle aandachtsgroepen op een rij te krijgen.

Kennisvragen waarmee regio Haaglanden aan de slag gaat

De vraag is: Wat kan je op zo’n korte termijn met elkaar bereiken? Wat moet je waar organiseren en op welke schaalgrootte?

Regio Haaglanden zou binnen de pilot van het innovatieprogramma graag de volgende vraagstukken beantwoord zien:

  • Wat moet je minimaal weten om een vertaalslag te kunnen maken naar urgenties?
  • Hoe kan je aan de slag zonder dat je alles tot op de komma weet?
  • Wat is de kwalitatieve woonvraag van aandachtsgroepen?

Overige projectvragen

  • Wat organiseren we regionaal en wat lokaal?
  • Hoe krijg je commitment in iedere gemeente en tussen partijen?
  • Hoe kan je met behoud van tempo van analyse naar urgentie komen?

Good practices uit de regio

Vidomes stelde voor een nieuwbouwproject in de Kuyperwijk in Delft een afwegingsdocument op om te kijken welke doelgroep in een bepaald nieuwbouwcomplex gehuisvest zou gaan worden. Volgens regio Haaglanden een heel inzichtelijk en transparant voorbeeld.

Den Haag Centrum in de najaarszon