Over Een thuis voor iedereen

Een Thuis Voor Iedereen

Het innovatieprogramma Een thuis voor iedereen is een samenwerking van Platform31, het ministerie van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Het ministerie van BZK richtte het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) in. Dit is een digitaal platform waar alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen te vinden zijn. Ook vind je hier de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo worden provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen extra ondersteund.


Maak kennis met regio Groningen; 10 betrokken gemeenten

Koploper innovatieprogramma Een thuis voor iedereen

In het programma Een thuis voor iedereen slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Inmiddels zijn zes gebieden naar voren getreden die zich bereid tonen te versnellen voor aandachtsgroepen in hun woningmarktregio en lokale gemeentelijke praktijk. Zij vormen samen de koplopersgroep.

Wat drijft de regio’s die meedoen, en op welke manier geven zij invulling aan hun koploperschap? Elke regio stelt zich graag kort aan u voor met een bondig overzicht van de ambities en vraagstukken waar ze de komende tijd mee aan de slag gaan.

Platform31 sprak met de secretaris en een adviseur VGG, de projectleider kwetsbare personen van de 5 Oost-Groningse gemeenten, projectleider gemeente Groningen, de strategisch adviseur gemeente Westerkwartier, BWMO en Het Hogeland..

De regio Groningen valt samen met de provincie Groningen en bestaat uit 10 gemeenten: Eemsdelta, Het Hogeland, Westerkwartier, Groningen, Midden-Groningen, Stadskanaal, Veendam, Pekela, Oldambt en Westerwolde. De laatste 5 uit deze lijst werken samen in het verband Oost-Groningse gemeenten. De vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) speelt een actieve rol als netwerk voor gemeenten waarin urgente vraagstukken met elkaar worden besproken. De VGG neemt geen besluiten maar richt zich op kennisuitwisseling, het bevorderen van bovengemeentelijke samenwerking, het leren van elkaar en vormt een pleit- en platformfunctie voor de Groninger gemeenten.

Waarom heeft de regio Groningen zich aangesloten?

In februari 2022 kreeg de VGG tijdens de bestuurlijke bijeenkomst opdracht tot het uitwerken van impact en gevolgen van het programma Een thuis voor iedereen.
De VGG organiseerde in september 2021 een bestuurlijke bijeenkomst voor wethouders uit het sociaal en ruimtelijk domein, de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Groningen en de dertien directeur-bestuurders van alle woningcorporaties (G13) met het werkgebied in de provincie Groningen. Uit deze bijeenkomst kwam naar voren dat bestuurders elkaar graag wilden ontmoeten en bijpraten over brede, landelijke en provinciale thema’s waar een ieder mee te maken heeft.

Daarnaast is in 2018 een convenant, genaamd ‘huisvesting (ex)cliënten Beschermd Wonen & Opvang’, ondertekend door zorgaanbieders en gemeenten waarin de gezamenlijke inzet wordt bevestigd om alles in het werk te stellen om huisvesting te organiseren.

Gesteld wordt dat het mooi zou zijn, kijkend ook naar het programma Een thuis voor iedereen, dat gemeenten in een vroeg stadium kunnen aansluiten bij het proces om tot 1 woonruimteverdeelsysteem en urgentieregeling te komen, maar daar zijn nog geen afspraken over.

Hoe gaat de regio Groningen van start?

Naar aanleiding van de opdracht aan de VGG tot het uitwerken van impact en gevolgen van het programma ‘Een thuis voor iedereen’ heeft Ton Sprenger, secretaris van de VGG, en voorlopig kwartiermaker een ambtelijke projectgroep bijeengeroepen die gezamenlijk zowel het proces als de stappen vormgeven in een Plan van Aanpak.

Vanuit het concept Plan van Aanpak is een collegevoorstel gemaakt voor alle betrokken partners: gemeenten, provincie en woningcorporaties om deel te nemen aan Een thuis voor iedereen en daarbij aan de koplopers regio. Op basis van deze besluiten wordt er daarna gewerkt aan de governance-structuur en het inrichten van werkgroepen rondom dataverzameling en – analyse, het updaten van de woonzorgvisies op regionaal niveau en het maken van een huisvestings- en urgentieverordening.

Kennisvragen waarmee de regio Groningen aan de slag gaat

Een van de hoofdvragen is: Wat moeten we regionaal doen en wat willen we regionaal doen? Op dit moment geldt het motto: lokaal wat kan, regionaal wat meerwaarde oplevert. Hoe kunnen we, ook vanwege beperkte capaciteit, samen het wiel uitvinden? Het streven is dat ambtelijk en bestuurlijk iedereen wordt aangehaakt, meegenomen wordt in het proces en tot gezamenlijke besluitvorming komt.

Regio Groningen zou binnen de pilot van het innovatieprogramma graag de volgende vraagstukken beantwoord zien:

 • Hoe zorg je ervoor dat ambtelijk en bestuurlijk iedereen wordt aangehaakt, meegenomen wordt in het proces en tot gezamenlijke besluitvorming komt?
 • Hoe koppel je zo terug dat het wordt meegenomen op ambtelijk, management en bestuurlijk niveau?
 • Hoe behoud je, ondanks de gelaagdheid wel slagkracht en tempo?

Overige projectvragen

 • Hoe zorg je voor een spreiding van voorzieningen over de provincie (en niet alleen in Groningen stad)?
 • Hoe houd je het voorzieningenniveau (ook intramuraal voorzieningen) op peil en de leefbaarheid goed?
 • Wat is de juiste samenhang van wonen, zorg en welzijn?
 • Welke rol kan regionale inkoop spelen?
 • Wat pak je lokaal,subregionaal of regionaal op?
 • De Wmo-kosten stijgen. Hoe ga je daarmee om?
 • In Oost-Groningen zijn veel woningeigenaren die geen geld hebben om hun woning aan te passen.
 • Hoe organiseer je in landelijk gebied dat ouderen goed langer thuis kunnen blijven wonen?
  Daarbij zijn woningen ook lang niet altijd ingericht om makkelijk aangepast te worden. Dit vanwege de (vaak) oudere voorraad.

Good practices uit de regio

Regio Groningen vindt de volgende drie projecten inspirerende voorbeelden

Groningen (3)