Over Een thuis voor iedereen

Een Thuis Voor Iedereen

Het innovatieprogramma Een thuis voor iedereen is een samenwerking van Platform31, het ministerie van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Het ministerie van BZK richtte het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) in. Dit is een digitaal platform waar alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen te vinden zijn. Ook vind je hier de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo worden provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen extra ondersteund.


Maak kennis met regio Enschede; 8 betrokken gemeenten

Koploper innovatieprogramma Een thuis voor iedereen

In het programma Een thuis voor iedereen slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Inmiddels zijn zes gebieden naar voren getreden die zich bereid tonen te versnellen voor aandachtsgroepen in hun woningmarktregio en lokale gemeentelijke praktijk. Zij vormen samen de koplopersgroep.

Wat drijft de regio’s die meedoen, en op welke manier geven zij invulling aan hun koploperschap? Elke regio stelt zich graag kort aan u voor met een bondig overzicht van de ambities en vraagstukken waar ze de komende tijd mee aan de slag gaan.

Platform31 sprak met de senior adviseur sociaal domein (aandachtsgebied Wonen en Zorg), de senior adviseur wonen (onder andere aandachtsgroepen en flexwonen, de programmamedewerker van de gemeente Enschede, de adviseur wonen en zorg, statushouders en woondeals van de provincie Overijssel, en het programmamanagement en de uitvoerders van Tellers&Benoemers.

In de regio rondom Enschede erkennen gemeenten de opgave voor aandachtsgroepen. De regionale samenwerking op gebied van MO/BW van 8 gemeenten heeft zich aangemeld om in hun regio aan de slag te gaan. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de gemeenten Borne, Enschede, Hengelo (O), Losser, Dinkelland, Haaksbergen, Hof van Twente en Oldenzaal.

Waarom heeft regio Enschede zich aangesloten?

“Wij voelen de urgentie rond deze groepen, en we zien bij onze ambtenaren veel commitment aan dit traject. Wij hebben bewust gekozen om het project te starten vanuit de bestaande overlegstructuur rondom BW/MO, maar er wordt uiteindelijk een aparte overlegstructuur gecreëerd waarbij zowel wonen als zorg gecombineerd worden.”

Op 20 september 2022 vond een brede ambtelijke bijeenkomst plaats om iedereen mee te nemen in de aanpak. Dit was een frisse start met een positieve ontvangst van het programma op zowel ambtelijk als regionaal niveau. Er is tijdens deze bijeenkomst ook gesproken over: “Hoe organiseren we een en ander efficiënt met het oog op de krappe inzet bij iedereen?” Uit de praktijk moet blijken hoe de voorgenomen inzet en verbinding daadwerkelijk uitpakt. De ambitie is om uiteindelijk een regionale monitor te ontwikkelen.

Hoe gaat regio Enschede van start?

De regio kiest voor een nuchtere aanpak: eerst maar eens de feiten op tafel. Hoe groot is het aantal van de aandachtsgroepen, hoe ziet de verspreiding eruit, en kan op basis van deze feiten het gezamenlijke gesprek worden gestart? Zien gemeenten en corporaties fricties, en welke zijn lokaal en welke zijn regionaal?
Er is grote betrokkenheid van de provincie, zij is actieve toehoorder, en wil leren van dit traject. Bijvoorbeeld welke rol de provincie kan oppakken. De provincie heeft daarnaast een eigen monitor, opgesteld door Companen. Bovendien zal de provincie straks een flexpool aanbieden van experts die ondersteunen bij de ontwikkeling van een woonzorgvisie.

Er is een procesaanpak opgesteld die bestaat uit vier stappen:

  1. Analyse regionaal en per gemeente;
  2. Opstellen plan regionaal en per gemeente;
  3. Advies acties regionaal en lokaal;
  4. Verspreiding aan andere stakeholders.

Er is gekozen om eerst een analyse uit te voeren; wat is de maatschappelijke opgave? De regio Enschede wil eerst cijfermatig alles op papier krijgen voor de acht betrokken gemeenten. Dan kan de vinger beter gelegd worden op waar de urgentie daadwerkelijk ligt.

De volgende stap is de analyse bestuurlijk te delen. Bewust is gekozen om eerst ambtelijk met elkaar om tafel te gaan. Daarna is het momentum om voor het vervolg een projectstructuur in te richten. Afhankelijk van de uitkomsten van de bestuurlijke bespreking zal deze ingericht worden. Inmiddels is voor het aanhaken van zorgpartijen een link gelegd met de adviesgroep Maatschappelijk Wonen.

Kennisvragen waarmee regio Enschede aan de slag gaat

Er ligt een door de provincie opgestart regionaal onderzoek naar de woonvraag van aandachtsgroepen. Binnen dit thema staat voor regio Enschede nog veel ter discussie. Wat hoort in een regionale en wat in een lokale woonzorgvisie? Is het noodzakelijk om voor alle aandachtsgroepen een woonzorgvisie op te stellen? Heeft het zin om dit te doen wanneer we weten dat een deel van de aandachtsgroepen geen zorgvraag heeft, maar uitsluitend een huisvestingsvraag?

Regio Enschede zou binnen de pilot van het innovatieprogramma graag de volgende vraagstukken beantwoord zien:

  • Hoe kan de eigen monitor van de provincie, opgesteld door Companen, worden geactualiseerd, en wellicht verbreed?
  • Hoe gebruik je big data (openbaar toegankelijke data) om een goed beeld van de actualiteit te krijgen?
  • Welk advies wordt meegegeven met betrekking tot het eigen gebruikte model van Tellers&Benoemers?

Overige project vragen

  • Bestuurlijk overleg: Wie zit aan tafel.
  • Hoe pakken we het proces aan?
  • Hoe haken we aan bij het proces rond de woondeals?

Good practices uit de regio

Er loopt sinds 2009 regionaal tussen de corporaties op wonen en zorg al een aantal langjarige uitstroom projecten, aanpakken en afspraken. Deze zijn ontstaan uit noodzaak en betrokkenheid. Dit zijn over het algemeen zeer succesvolle trajecten, er is weinig terugval, de processen lopen gesmeerd.

Inspirerende voorbeelden

Roombeek-Enschede