Over Een thuis voor iedereen

Een Thuis Voor Iedereen

Het innovatieprogramma Een thuis voor iedereen is een samenwerking van Platform31, het ministerie van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Het ministerie van BZK richtte het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) in. Dit is een digitaal platform waar alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen te vinden zijn. Ook vind je hier de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo worden provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen extra ondersteund.


Maak kennis met Metropoolregio Amsterdam; 30 betrokken gemeenten en 7 deelregio’s

Koploper innovatieprogramma Een thuis voor iedereen

In het programma Een thuis voor iedereen slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Inmiddels zijn zes gebieden naar voren getreden die zich bereid tonen te versnellen voor aandachtsgroepen in hun woningmarktregio en lokale gemeentelijke praktijk. Zij vormen samen de koplopersgroep.

Wat drijft de regio’s die meedoen, en op welke manier geven zij invulling aan hun koploperschap? Elke regio stelt zich graag kort aan u voor met een bondig overzicht van de ambities en vraagstukken waar ze de komende tijd mee aan de slag gaan.

Platform31 sprak met de beleidsadviseur regionale samenwerking en strategie en de programmacoördinator wonen.

De Metropoolregio Amsterdam is een vrijwillig samenwerkingsverband van 30 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA omvat zeven deelregio’s. De deelregio’s zijn: Zuid-Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, IJmond, Gooi en Vechtstreek, Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Almere-Lelystad. De regio bestrijkt zowel een deel van de provincie Noord-Holland als van Flevoland. De MRA voert een samenwerkingsagenda die richting geeft aan de samenwerking en is vertaald naar vier bestuurlijke opdrachten. Binnen elke opdracht is een ambitie geformuleerd, die vervolgens is uitgewerkt naar een beperkt aantal uitvoeringslijnen. In de jaarlijkse werkplannen van de MRA worden de uitvoeringslijnen uitgewerkt in concrete acties en resultaten.

Waarom heeft de Metropoolregio Amsterdam zich aangesloten?

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft zich als een van de koploperregio’s opgeworpen, om regionaal de krachten en kennis te bundelen en de situatie van aandachtsgroepen te verbeteren met een focus op zowel de woonproblematiek als op zorg en ondersteuning (indien nodig). De MRA wil met haar koploperspositie een regionale ondersteunende rol vervullen in de aanpak van huisvesting van aandachtsgroepen door gemeenten.

Daarnaast kan de MRA via de koploperspositie regie houden op de opgave en een bijdrage leveren aan het formuleren van rijksbeleid en mogelijk te ontwikkelen wetgeving ten aanzien van (de evenwichtige verdeling in) de huisvesting van aandachtsgroepen. De MRA wil een ondersteuningsrol bieden om de samenwerking en kennisdeling tussen woningcorporaties, welzijnsorganisaties, gemeenten en deelregio’s te versterken.

Hoe gaat de Metropoolregio Amsterdam van start?

De MRA is van start gegaan met het opstellen van een plan van aanpak voor het maken van een regionale woonzorgvisie, waarin de belangrijkste actiepunten zijn:

 • Opstart van het programma en het van de wal komen met partijen;
 • Het duiden en bespreken van de opgave;
 • Het verzamelen en verbreden van gemeentelijke en/of (deel)regionale woonzorganalyses;
 • Het gezamenlijk bepalen van de verdelingsprincipes van aandachtsgroepen binnen de regio.

De ambitie is om de opgave cijfermatig in beeld te brengen op deelregio-niveau en MRA-niveau. Vervolgens is het streven om afspraken te maken op het gebied van woonruimteverdeling en urgentieregeling.

Het programma huisvesting aandachtsgroepen is ondergebracht onder het platform Ruimte/Bouwen en Wonen en heeft een aparte stuurgroep die bestaat uit portefeuillehouders uit de verschillende deelregio’s. De voorzitter is Froukje de Jonge, wethouder van gemeente Almere. Ondersteuning en uitwerking vindt plaats door een programmateam met programmamanager, en werkgroepen aan de hand van vier programma sporen, met vertegenwoordigers uit de regio’s.

Daarnaast wordt nog een structuur ingericht voor de aansluiting van corporaties en zorg- en welzijnsinstellingen en voor de gemeenten/deelregio’s, zowel op wonen/fysiek domein, als op het sociale domein. Ook vindt aansluiting plaats vanuit de twee provincies. Door het gezamenlijk inrichten en uitwerken van het programma kan ieders inbreng en kennis worden benut.

De gedachte is de opgave en afspraken voor de aandachtsgroepen per deelregio uit te werken. De MRA wil hiervoor een format ontwikkelen: een prototype waarmee iedere deelregio en iedere gemeente een woonzorgvisie kan ontwikkelen. Als belangrijke eerste stap wil de MRA het probleem definiëren en de regionale opgave cijfermatig beter in beeld brengen.

Kennisvragen waarmee de Metropoolregio Amsterdam aan de slag
gaat

Metropoolregio Amsterdam zou binnen de pilot van het innovatieprogramma graag de volgende vraagstukken beantwoord zien:

 • Hoe maak je een goede vraaganalyse per doelgroep en kom je tot afstemming over definities?
 • Hoe verbind je deze opgave aan de woondeal en de deelregionale woonakkoorden?
 • Governance en processturing: welke afspraken op MRA-niveau en welke op deelregio-niveau?
 • Hoe betrek je structureel corporaties en zorgpartijen?

Overige projectvragen

 • Hoe definiëren we goed waarom gemeenten hieraan zouden meewerken? Welke voordelen heeft dat voor hen?
 • Menskracht binnen kleine gemeenten; wie heeft binnen de gemeente en binnen deelregio’s de integrale opdracht?
 • Hoe kunnen wij binnen de regio de fair share opgave oppakken?

Good practices uit de regio

Er zijn verschillende goede voorbeelden in de regio, zoals een reguliere overlegstructuur tussen een gemeente met haar corporaties en zorgpartijen; een (deel)regionaal opgestelde woonzorganalyse; een deelregio met een gezamenlijk Convenant Aandachtsgroepen.

In het programma denken we om voorbeelden te verzamelen en delen, als een soort instrumentenkoffer.

Metropoolregio Amsterdam