Over Een thuis voor iedereen

Een Thuis Voor Iedereen

Het innovatieprogramma Een thuis voor iedereen is een samenwerking van Platform31, het ministerie van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Het ministerie van BZK richtte het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) in. Dit is een digitaal platform waar alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen te vinden zijn. Ook vind je hier de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo worden provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen extra ondersteund.


Maak kennis met de Groene Metropoolregio; 18 betrokken gemeenten

Koploper innovatieprogramma Een thuis voor iedereen

In het programma Een thuis voor iedereen slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Inmiddels zijn zes gebieden naar voren getreden die zich bereid tonen te versnellen voor aandachtsgroepen in hun woningmarktregio en lokale gemeentelijke praktijk. Zij vormen samen de koplopersgroep.

Wat drijft de regio’s die meedoen, en op welke manier geven zij invulling aan hun koploperschap? Elke regio stelt zich graag kort aan u voor met een bondig overzicht van de ambities en vraagstukken waar ze de komende tijd mee aan de slag gaan.

Platform31 sprak met de directeur Companen en programmamanager Woondeal Arnhem Nijmegen.

Groene Metropool is een ambtelijke en bestuurlijke samenwerking (gemeenschappelijke regeling) van 18 gemeenten rond de opgaven wonen, mobiliteit, economie en duurzaamheid.
Regionaal hebben de gemeenten met de provincie Gelderland en het Rijk in 2020 de Woondeal gesloten. In de Woondeal zijn onder andere afspraken gemaakt rond de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Overleg met woningcorporaties is er, zorgaanbieders zijn nog niet aangesloten. Er was op het moment van aanmelden nog geen regionale organisatie voor Een thuis voor Iedereen.

Waarom heeft de Groene Metropoolregio zich aangesloten?

Pijler 6. van de Woondeal is: Specifieke doelgroepen en overige thema’s. Daar is een ambtelijke werkgroep voor ingericht, die echter niet goed van de grond kwam. De programmamanager heeft daarop naar aanleiding van de vraag uit het landelijke programma Een thuis voor iedereen een bestuurlijke oploop georganiseerd voor bestuurders, gemeenten en woningcorporaties. Uit deze bijeenkomst kwam de gezamenlijke wens naar voren om aan de slag te gaan als koploper en om voor deze pijler een projectleider aan te stellen.

Hoe gaat de Groene Metropoolregio van start?

Voor Een thuis voor iedereen is in september 2022 een stuurgroep en een ambtelijke werkgroep gevormd. Na aanstelling van de aanjager (begin oktober 2022) is de stuurgroep van start gegaan. De aanjager zal vanuit de Groene Metropoolregio aan de slag gaan voor de ‘bijzondere doelgroepen’ en het tot stand brengen van een regionale woonzorgvisie.

Er is een memo opgesteld met de stand van zaken en een stappenplan.

Analyse

Regio wil begin 2023 de analyse gereed hebben. Hiervoor is een inventarisatie uitgevoerd door Companen in afstemming met de Taskforce Wonen en Zorg die inzichtelijk maakt welke data voorhanden is rondom ouderen en welke niet.
Voor de andere doelgroepen geldt dat verschillende onderzoeken uit 21/22 veel data opleveren, maar dat nog niet bekend is waarin ze verschillen qua aanpak en definities.

Bepalen spreiding/concentratie

Fair share wordt als richting omarmd, maar verdient een meer genuanceerde insteek dan enkel denken in percentages. Eerder zijn hier geen besluiten over genomen. In het najaar van 2022 wordt dit regionaal geconcretiseerd.

Kennisvragen waarmee de Groene Metropoolregio aan de slag gaat

Op dit moment zijn er nog concrete geen kennisvragen gedefinieerd. Na het overleg van de ambtelijke werkgroep zullen deze er wel zijn. Er is een voorkeur voor de focus op pijnpunten in plaats van een breed domeinoverstijgend verhaal, zodat op basis hiervan afspraken kunnen worden gemaakt: Wat zijn de belangrijkste urgenties in de regio?
Vervolgens wil de regio een aantal principes voor verdeling afspreken. Ook wil de regio aandacht hebben voor de bestaande woningbouw: geclusterd wonen en de onrendabele top van ontmoetingsruimten.

Overige projectvragen

Je kunt dit vraagstuk deskundig oppakken, maar je hebt ook de politieke werkelijkheid. Het is zaak om het sociaal domein en de zorgpartijen te betrekken in het proces.
Voor de niet- overlappende regio’s geldt: Wie is verantwoordelijk? Wie spreek je waarover? Wie stelt zich verantwoordelijk voor de integrale opgave? Hoe zorg je voor eigenaarschap onder wethouders?

Good practices uit de regio

De Groene Metropoolregio vindt de volgende twee projecten inspirerende voorbeelden:

  • De uitstroom afspraken in Nijmegen.
    • In de regio Nijmegen loopt de uitstroom BW en O goed. Er is een convenant gesloten over de wijze van uitstroom en er worden prestatieafspraken gemaakt over het aantal woningen.
  • De inventarisatie van beschikbare data + de uitgevoerde woonzorg analyses.
Logo Groene metropoolregio