Thema Woonvarianten senioren

Door (jonge) senioren wordt nog weinig verhuisd om voor te sorteren op de nieuwe levensfase. Waarom zij niet verhuizen is onderwerp van veel onderzoeken geweest: onbekend met het aanbod, weinig aantrekkelijk aanbod, te weinig aanbod of te duur. Dit kabinet zet in op de stimulering van nieuwe wooninitiatieven voor senioren.

Onderwerpen binnen dit thema die bij gebiedscoalities leven:

 • Welke woonvariatie is gewenst voor senioren?
 • Hoe verbind je dragende bewoners en vragende bewoners aan elkaar (meergeneratie / studenten-inwoning).
 • Welke voorbeelden zijn er? Wat werkt en wat niet? Hoe pak je de ontwikkeling van zo’n woonvorm aan met huidige wijkbewoners?
 • Hoe kun je nieuwe woonvormen inpassen in de bestaande woningvoorraad?
 • Hoe zorgen we dat wooninitiatieven van sociaal ondernemers en bewoners financieel haalbaar zijn?
 • Wat werkt om mensen te bewegen door te stromen?

Wat gaan we doen?:

De overheid stimuleert wooninitiatieven voor senioren vanuit de veronderstelling dat zij leiden tot een betere woning en tot een betere sociale omgeving. Op de veronderstelling dat samenwonen vanzelfsprekend leidt tot meer onderling contact en dienstbetoon, is veel af te dingen. Tegelijkertijd is nabijheid een voorwaarde voor überhaupt contact. Voor nieuwe initiatiefnemers van wooninitiatieven is de nabijheid van een gelijkgestemde groep bijna altijd de motivatie om aan de slag te gaan. Wanneer we spreken over woonvariatie voor senioren, blijkt dat we nog weinig weten van pull factoren in de woningmarkt. Daarom proberen we op dit kennisthema beter de vinger te leggen op de woonbehoefte van senioren

In drie workshops worden de volgende vragen beantwoord:

 • Welke woonbehoefte (woonvraag) profielen kunnen worden onderscheiden?
 • Hoe kunnen deze vraagprofielen worden gekoppeld aan een gebied en input opleveren voor toekomstige woningprogrammering?
 • Wat zijn effectieve aanpakken voor het bereiken en benaderen van mensen voor een wooninitiatief?
 • Wat zijn goede voorbeelden van samenwoonvormen? Hoe werk je aan een hechte bewonersgroep

Voor dit thema wordt eerst de woonbehoeften van senioren beter in kaart gebracht en onderzoeken we tot welke input dit onderzoek leidt voor de woningprogrammering van een gebiedscoalitie.

Het tweede onderwerp binnen dit thema is gericht op de benadering van de individuele eigenaar-bewoner die in de wijk of het dorp van de gebiedscoalitie woont. Een deel van de bestaande wijkbewoners formuleert de wens om bij voorkeur te verhuizen naar een woning in de eigen omgeving. We inventariseren op welke wijze (eigenaar-)bewoners kunnen worden benaderd voor deelname aan een wooninitiatief en wat in deze aanpakken effectief blijkt te zijn.

De derde workshop gaat in op welke wijze initiatiefnemers van woonvormen werken aan een hechte bewonersgroep. Ook worden ervaringen van de bestaande, gemengde woonvormen geïnventariseerd. De deelnemende gebiedscoalities formuleren in de derde workshop aan welke woonvariatie zij in hun gebied gaan werken, wie betrokken partners zijn en op welke wijze afspraken zijn vastgelegd.

Voor de uitwerking van dit thema werkt Platform31 samen met:

 • SpringCo voor het in beeld brengen van de behoefteprofielen op basis van de Grote Omgevingstest;
 • Aanbod ondersteuningsteam Wonen en Zorg van het RvO ;
 • Analyse gewenste variatie in twee gebiedscoalities door SpringCo;
 • Input lopende onderzoeken: Actiz: onderzoek naar gewenste woonvormen in het tussengebied, RIGO: monitor geclusterde woningvoorraad;
 • Input best practices gemengde woonvormen senioren uit programma Woonvariaties senioren.
 • Uitwisseling en deelname aan Dag van Wonen en Zorg

Workshops

 • Workshop 1 Welke woonvorm typologie kunnen we onderscheiden? (21 januari)
 • Extra bijeenkomst bij Dag van Wonen en Zorg (29 januari)
 • Workshop 2 Bewustwording en verhuizen (21 april)
 • Workshop 3 Gemengde woonvormen (22 september)
woonvarianten-senioren1