Thema Wonen 2050: van ongeschikte naar geschikte woning

Uit onderzoek weten we dat geschikte woningen mensen helpt bij het langer zelfstandig wonen. Een groot deel van de huidige woningvoorraad is echter nog niet rollator geschikt, maar wel met een beperkte investering geschikt te maken (PBL 2019).

Onderwerpen binnen dit thema die bij gebiedscoalities leven:

 • Hoe betalen we een betere kwaliteit van de sociale huurwoning? Hoe maak je keuzes?
 • Welke koppelkansen kun je maken tussen verduurzaming en levensloopgeschikt maken van woningen?
 • Hoe kunnen we technologie aan verbetering van woningen koppelen?
 • Hoe krijgen we huiseigenaren zo ver dat ze hun woning laten aanpassen?

Wat gaan we doen?:

De workshops die we rond het thema Wonen 2050 organiseren richten zich op de aanpassing van de bestaande woningvoorraad, sociale huur en particuliere koopwoningen. De bijeenkomsten hebben als doel om binnen een gebied een strategie te ontwikkelen die helpt om de corporatie en gemeente gezamenlijk tot een aanpak, besluitvorming en uitvoering te laten komen. In deze aanpak wordt ook de particuliere woningvoorraad meegenomen en wordt onderzocht op welke wijze woningaanpassing kan worden gekoppeld aan de verduurzaming van de woningvoorraad.
In drie workshops verkennen we de volgende vragen:

 • Hoe is de geschiktheid van de woningvoorraad in beeld te brengen?
 • Welke aanpak werkt bij het geschikt maken van de sociale woningvoorraad?
 • Hoe kunnen corporaties en gemeenten tot een plan van aanpak en besluitvorming komen?
 • Hoe kunnen eigenaar-bewoners worden verleid tot het doen van aanpassingen?

Voor de uitwerking van dit thema werkt Platform31 samen met:

 1. Aedes, Techniek Nederland en Bouwend Nederland: Instrument De Beslisboom
 2. RvO: Gebiedscoalities kunnen gebruik maken van procesondersteuners
 3. Best practices: P31 inventariseert goede voorbeelden bij iedere workshop.

Workshops

 • Workshop 1 Aanpak sociale woningvoorraad (21 januari)
 • Workshop 2 Woningaanpassing eigenaar-bewoners (21 april)
 • Workshop 3 Toekomst van wonen (nog uit werken) (22 september)
wonen-2050