Thema Inclusieve wijk: Voorzieningen

Veel is de afgelopen jaren op het gebied van voorzieningen veranderd. Woonservicegebieden boden eerder het volledige palet. De afgelopen tijd hebben de wijzigingen in de Langdurige zorg, de Wmo, de Participatie wet en de Woningwet gevolgen gehad voor de wijk, de wijkbewoners en de daar aanwezige voorzieningen.

Ten goede gebiedsgericht en integraal werken in gebiedsteams is gemeengoed geworden. Maar ook nadelig: waar voorheen veel partijen in staat waren samen te werken en gezamenlijk te investeren in vastgoed en de exploitatie van beschikbaarheidsdiensten, zijn de financiële marges nu veel kleiner geworden, waardoor er minder voorzieningen zijn. Bovendien verdwijnt steeds meer de wijkfunctie van het tehuis, door afbouw van met name het aantal verzorgingshuizen. Waar voorheen intramuraal aanbod door één partij werden geleverd zoals informatie, ontmoeting en organisatie van activiteiten, gezamenlijk eten, inloop en hulp op afroep, zinvolle dagbesteding, moeten deze nu steeds vaker door verschillende aanbieders voor de thuiswonende cliënt bij elkaar worden gebracht. Tot slot verandert de wijkbevolking. Langer thuis betekent dat meer wijkbewoners te maken hebben met diverse lichte tot zwaardere kwetsbaarheden: psychisch, verstandelijk of lichamelijk.

Onderwerpen binnen dit thema die bij gebiedscoalities leven:

 • Welke (professioneel) aanbod is gewenst in de wijk?
 • Welke professioneel wijkaanbod is verbonden aan een fysiek centrum?
 • Wat kunnen bewoners oppakken?
 • Wie financiert de wijkruimten?

Wat gaan we doen?:

In dit kennisprogramma richten we ons op het vraagstuk hoe je bouwt aan een inclusieve wijk waar mensen contact hebben met elkaar en duurzaam in beeld zijn bij andere wijkbewoners of bij wijkprofessionals. Hoe je bouwt aan een wijk waar je als wijkbewoner in een kwetsbare positie van betekenis kunt zijn voor de buurt. Welk doel je precies nastreeft zal per coalitie verschillen. Vaak verandert de vraag naar voorzieningen door de toename van kwetsbare groepen. Kwetsbare senioren vragen bijvoorbeeld kleinschalige en nabije ontmoeting. Voor anderen is het belangrijker om mee te doen en van betekenis te zijn.

In drie workshops worden de volgende vragen beantwoord:

 • Hoe bouw je aan een inclusieve wijk?
 • Hoe krijg je een goed beeld van wie in jouw gebied woont en welke behoeften deze mensen hebben aan ontmoeting, ondersteuning, e.d.?
 • Welke doelen stelt vervolgens jouw gebiedscoalitie; ofwel aan welke maatschappelijke effecten bij inwoners moeten de voorzieningen bijdragen?
 • Hoe maak je een plan voor een gebied waarbij je eveneens afstemt met wat er al is?
  Daarbij zoomen we in op twee doelgroepen: senioren en mensen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek.

Voor de uitwerking van dit thema werkt Platform31 samen met: Movisie.

Workshops

 • Workshop 1 Wijkanalyse (21 januari)
 • Workshop 2 Vraagstukken senioren en mensen met een psychische kwetsbaarheid & een arrangement op wijkniveau (21 april)
 • Workshop 3 Buurtkracht: wat kunnen bewoners zelf doen? (22 september)
inclusieve-wijk-voorzieningen