Leerlijn innovatief organiseren

Hoe kunnen wijkbewoners met kwetsbaarheden zo goed mogelijk zelfstandig blijven wonen? Het is een uitdagende opgave die zich afspeelt in een dynamische en complexe omgeving met meerdere stakeholders. Een opgave waarbij een andere aanpak helpt om van maatschappelijke vraag naar innovatieve en duurzame oplossing te komen.

Onderwerpen die bij gebiedscoalities leven:

  • Hoe activeer ik partners in de wijk?
  • Hoe zorgen we voor een samenhangende procesaanpak met partijen?
  • Wie heeft de procesregie?
  • Hoe komen we van een analyse tot een goede uitvoeringsagenda?
  • Hoe verdelen we de taken en stemmen we goed af?
  • Hoe komen we tot besluitvorming: keuzes in schaarse middelen?
  • Hoe zorg ik voor een stimulerende aanpak om problemen op te lossen?

Wat gaan we doen?:

De kennisgemeenschapsbijeenkomsten hebben als doel te leren van elkaars gebiedsgerichte en opgavegerichte aanpak. Hoe kom je tot een goede gezamenlijk aanpak met partners waaronder wijkbewoners? Thema’s voor de middagprogramma’s in de kennisgemeenschappen worden ingevuld door een inspiratielezing over het thema en de leerlijn Innovatief organiseren; De methode ‘Anders denken, DOEN en leren’ biedt de gebiedscoalities een aanpak die gestoeld is op design denken. Dit is een iteratief proces dat coalities van buiten naar binnen én in verbinding met stakeholders laat werken aan oplossingen voor langer thuis in de inclusieve wijk. Het ritme van iedere coalitie bepaalt de looptijd van het proces dat plaatsvindt in de eigen lokale omgeving. De methodiek vraagt om nieuwsgierigheid, optimisme, een open houding, durf om het lineaire denkraam los te laten en bovenal vraagt het vertrouwen in elkaar en in een energiegevend traject dat leidt naar verfrissende en duurzame oplossingen! Daarnaast komen andere methoden en werkvormen aan de orde en gaan coalities in de middagen actief aan de slag met het hoe van het organiseren.

Samenwerkingspartners: o.a. BlomBerg Instituut.

Workshops

  • Aan de slag met opgavegericht organiseren (21 januari);
  • Procesregie en de rol van de gemeente (21 april);
  • Borging (financiering en organisatie) van samenwerking (22 september).
leerlijn-innovatief-organiseren